• Home
  • Νέα
  • Δυνατότητα ένταξης με κ.υ.α. μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.

Δυνατότητα ένταξης με κ.υ.α. μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.

20/10/2016
Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ
Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», με την, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης, με κ.υ.α., μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.

Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι φορείς υποδοχής τους, τα κριτήρια επιλογής και ένταξης τους σε αυτά, η διαδικασία ένταξης, η διάρκεια και οι όροι απασχόλησης, η χρηματοδότηση των προγραμμάτων και οι αμοιβές όσων ενταχθούν σε αυτά, κ.λπ. Θεωρείται άκυρη η παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου για τους εντασσόμενους στα ανωτέρω προγράμματα.επιχορήγησης του ΟΑΕΔ από πόρους του ΙΊΔΕ (εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση των προαναφερόμενων προγραμμάτων.
Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των προγραμμάτων είναι ο Ο.Α.Ε.Δ., ενώ το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων.

Αναλυτικά οι τροπολογία αναφέρει :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Άρθρο…
Ένταξη μακροχρόνια ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και με σκοπό την ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο μέτρο, ιδρύεται η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης στο δημόσιο τομέα των μακροχρονίως ανέργων, καθόσον η διαρκής και επί μακρόν απομάκρυνσή τους από την εργασία μπορεί να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες στην πιθανότητα επαναπασχόλησής τους. Συγκεκριμένα:
Με την πρώτη παράγραφο, προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφαση των συναρμοδίων υπουργών, των Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως αρμοδίου για τον ορισμό των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα που θα υποδεχθούν τους μακροχρόνια ανέργους, του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως οικονομικώς αρμοδίου για τη χρηματοδότηση των σχεδιαζόμενων προγραμμάτων από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος), του υπουργού Οικονομικών, ως οικονομικώς αρμοδίου για την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως καθ’ ύλην αρμοδίου για την καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία απόφαση θα βασίζεται σε εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.»).
Περαιτέρω, στην αυτή παράγραφο προσδιορίζεται το πλαίσιο του δημοσίου τομέα που θα μπορεί να απασχολήσει τους ωφελούμενους ανέργους και ορίζονται τα στοιχεία που θα αποτελέσουν το περιεχόμενο της κοινής υπουργικής απόφασης.
Με την δεύτερη παράγραφο, διευκρινίζεται ότι για τους ανωτέρω ωφελουμένους απαγορεύονται η τυχόν παράταση, η σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος και η μετατροπή των προσλήψεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Με την τρίτη παράγραφο ορίζεται ότι η υλοποίηση του προγράμματος ανατίθεται στον ΟΑΕΔ.
Με την τέταρτη παράγραφο ορίζεται η προέλευση των πόρων χρηματοδότησης του προγράμματος, ήτοι από πόρους του Π.Δ.Ε. (εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης.
Στην πέμπτη παράγραφο, προβλέφθηκε ότι το Α.Σ.Ε.Π. εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής των ανέργων και ελέγχει τη νομιμότητα αυτής. Μάλιστα, αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων κάποιος υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, η ένταξή του ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου  οργάνου του φορέα υποδοχής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

«Άρθρο…
Ένταξη μακροχρόνια ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης

1. Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.»), είναι δυνατή η ένταξη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και εξειδικεύονται τα παρακάτω:
α) οι φορείς υποδοχής τους,
β) τα κριτήρια επιλογής και ένταξής τους σε αυτά,
γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων,
δ) η διαδικασία ένταξης, η διάρκεια και οι όροι απασχόλησης,
ε) η χρηματοδότηση των προγραμμάτων και οι αμοιβές όσων ενταχθούν σε αυτά,
στ) οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της απασχόλησης ανέργου ή και του προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίησή του.
2. Στους εντασσόμενους στα ειδικά προγράμματα απασχόλησης της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζεται η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (Α’28).
3. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των προγραμμάτων του παρόντος άρθρου είναι ο Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος εκδίδει δημόσια πρόσκληση για κάθε πρόγραμμα, όπου εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους.
4. Για τα παραπάνω προγράμματα είναι δυνατή η επιχορήγηση του Ο.Α.Ε.Δ. από πόρους του Π.Δ.Ε. (εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με  μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης.
5. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, η ένταξή του ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής.»

 

 

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting (Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)
Πλήρη υποστήριξη επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ 2014-2020, προγράμματα της ΕΕ, κλπ):

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >
Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting