• Home
  • Νέα
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2016.

21/09/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

Για την σχετική πρόσκληση click ΕΔΩ

 

Η  ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της στις Δημόσιες Διαδικασίες μέσω της υποβολής του σχετικού φακέλου χρηματοδότησης. 

 
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου:
Έχοντας υπόψη:
1. κΤυορ άώρθθηρκοε μ9ε0 ττοο άυ ρΚθώροδ ιπκαρ ώΝτοομ τοοθυε σΠίας για την Κυβέρνηση και 2. TΚoρ άΝτ.ο 2υ3ς 6κ2α/ι1 ά9λ9λ5ε ς(Φ δΕιαΚτ άξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. 2Τ0ο4 /ΝΑ. Δ. 496/1974 « 4. Το Ν.́/ 193.878.199/27041),0 ό π«ωΧςρ ηισχύει 5. Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις Τπορ άΝξε.ω 3ν 86τ1ω/ν2 01κ0υ β«ερΕννηίστιχκυώσνη, τδηιοςι κδηιταικφώάνν ειακας ι μαε υττην υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και ι(σΠχρύόεγιρ. αμμα Διαύγεια 6. άΤλολνε ςΝ δ. ι4α1τά7ξ8ε/ι2ς0»1 (3Φ Ε«ΑΚν 1τι7μ4ε/τ ώΑ’π/ ιση της Αυθαίρετης Δόμησης 7. αΤνοάν πτΝυ.ξ η4 2ο8ικ0ι/σ2μ0ώ14ν Ρ«υΠθεμρίισβεαιλςλ οδνατσικιήκή ςα νναοβμάοθθμεσισίαη ς κκααι ι ιάδλιωλετςικ ήδ ιαπτάολξεειοςδ»ό μ(ΦησΕηΚ159/08 2Τ0α1μ4εί)ο κόατιι ε«ιΤδυικχόότνε ρααδ ιτάηθνε τπαα υρπάόγλροαιφποα 3το3υβ ,ε πτοιτυρ εάπροθμρέονυο υ2 π8,ο σόοπσοτυο ύο ρδίιζάεται γ 8. iσ. τΤηηνν ε πυπόμ’ εανρηι θχμρ.ή 3σ9η3 κ3α5ι/ 0δ1ιατίθενται για τους ίδιους σκοπούς». τ«ιΣς υΥγπκροόυτρηγσικηέ ςτ οΑυπ Δοφιοάικσηετιιςκ ομύε αΣρυιμθβμο. υ2λ6ίο46υ 0τ/ο1υ6 Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποιήθηκε με 3Α9λ3λα35γή/0ς1 −«0Σ7υ−γκ2ρ0ό1τ3η ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), «όΤπρωοςπ ιοσπχούίεηι»σ η(Φ τΕηΚς4 4α6ρ/ιτθ. .Υ .3Ο9.3Δ3.Δ5/.0/212 ΤΕανέμρεγίοευια (ςΥ .κΟα.ιΔ Κ.Δλι.μ 3α1τ1ικ)ή, ός πΑωλςλ αισγήχςύ ε«ι»Σ υ(ΦγκΕρΚό τ5η8σ6η/τ .τ οΥυ.Ο Δ.Διο.Δικ.η/1τι7κού Συμβουλίου του Πράσινου iμi)ε Τητίντ λυοπ ’ «αΤρριθο.π 4ο9π4ο4ί7η/σ2η4
ΑΔΑ: 64ΕΓ46Ψ844-ΛΗ6
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ιΒσιιδάά λη, 210 5241919 ΑΗρμιεθρ.ο Πμρηωνίτα. :: 0493/7009 /2016 Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Ν «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016
σΠί.αΔς. 6γ3ια/2 τ0η0ν5 Κ(ΦυβΕέΚρ ν9η8σ/Αη τα Κυβερνητικά Όργανα, που To Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημόσιου Λογισ́/2τι0κ0ο5ύ),, Εόλπέωγχς οισυ χτύωενι Δαπανών του
Κράτους και άλλες διαΠτεάρξίε ιςΛο,γ όισπτωικςο τύρ οτπωονπ Νοιοήμθιηκκώεν κ αΠι ρισοσχύώεπι.ω ν Δημοσίου Δικαίου . 3889/201,0 ηισμχαύτεοιδ. ότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων ΤΚού ρΝω.σ η3 8Δ6α1σ/2ικ0ώ1ν0 ΧαΕρντίώσνχ υκσαηι άτληλςε ς δδιιααφτάάξνεειιςα»ς (ΦμεΕ Κτ η1ν8 2υ/Απ ό/2χ0ρ1εω0)τ,ι κόήπ ωαςνάρτηση πράξεων των κύυγβεειραν) ηκταικι ώάνλ,λ εςδ ιδοιιακητάτιξκεώιςν» (κΦαΕι Κα 1υ1τ2ο/δΑιο ικητικών οργάν ́/2010), όπως
ι0σ8η.0 τ8η.2ς 0Α1υ3θ),α όίρπεωτηςς ι σΔχόύμεηι.σ ης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και
0δ1ια-0τί7θ-ε2ν0τ1α3ι γΥιαπ οτουυρςγ ιίκδήιο Αυπς όσφκαοσπηο ύ(ςΦΕ. Κ 311/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./02 -Π6-ρ2ά0σ1ι5ν ομυε τΤίταλμοε ί«οΤυρο, πόοππωοςί ητσροηπ τοηπς ουιπήθ’ ηακρειθ μμε. ής σαηπ τόοφυα σΔηιοςι κητοτιυκ οΥύ πΣουυμρβγοουύλ ίοΠυε ρτιοβυά λΠλροάνστοινςο, υΕ ΤναέρμγεείοιαυςκΥα.ιΟ .ΚΔλ.Διμ.α 3τι1κ1ή)ς, 212−-067-2−021051)3 κ ααιπ μόεφ ταησνη μςε ατορυιθ μΥ. π3ο4υ8ρ1γ0ο/1ύ0 Περιβάλλοντος, Ταμείου Υ.1τι7κ-ο0ύ8 -Σ2υ0μ1β5ο).υλίου -1τ1η-ς2 01υ5π ’Υ παορυιθρ.γ ικ3ή9 Α33π5ό/φ27α−σ7η− (2Φ0Ε13Κ 8α6π7ό/ φτ.α Υσ.ηΟς. Δτ.Δου./ 27Υπουργού
Σελίδα 1 of 8
1-2016
»
τα, Κόπυβωεςρ νισηχτιύκεάι. Λογιστικού, Ελέγχου των Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων » (ΦΕΚ
ματοδότηση παρεμβάσόπεωωνς, ισΠχρύάεισ. ινο Ταμείο, Το Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με τηονδ ιουιπκηοτχιρκώεωντ ικοήρ γαάννάωρντ ησσητο νόδμιαωδνίκ τκυαοι έχει τροποποιηθεί και
ΦησΕηΚ−1 5Β9/ι0ώ8σ-0ιμ8η- ρδίιζάεθταεσι ηγςια μ εττοα φΠέρράοσνιτναοι
Συγκρότηση του Διοικητικού Σ2υ0μ1β3ο Υυλπίοουυρ τγοικυή Π Αρπάόσφιναοσυη Τ (αΦμΕεΚίο υ31,1 ό/τπ. ωΥς.Ο τ.ρΔο.πΔο./π02ο-ι0ή7θ-η2κ0ε1 μ3ε) απόφασης του Υπουργού 2Π0ε1ρ5ιβ μάελ λτίοτνλτοο ς,Τ ρΕονπέορπγεοιίαηςσ ηκ ατηι ς Κυλπι’μ ααρτιικθήμς. Συγκρότηση Σ2υ0μ1β5ο)υ κλαίοι υμ ετ οτυη νΠ μρεά ασρινιθομυ. Τ3α4μ8ε1ί0ο/υ10 -(8Υ-2.Ο0.1Δ5. Δμ.ε 3τ1ίτ1λ)ο, και Κλιματικής Αλλαγής Συγκρότησηα τποόυφ Δαισοηικςη ττιοκουύ ΥΣπυομυβρογυολύίο υΠ τεορυιβ Πάλρλάοσνιτνοοςυ, 2015 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 86270/ 1τ.5 )Υ. .Ο.Δ.Δ./27-11-2015) απόφασης του Υπουργού
ΑΔΑ: 64ΕΓ46Ψ844-ΛΗ6
Σελίδα 2 of 8
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού του Πράσινου Ταμείου»), όπως ισχύει». Συμβουλίου iμiiε) Ττηίντλ υοπ ’ «αΤρριοθπ. 4ο3π3ο5ίη3σ/3η1 -1τ2η-ς2 0υ1π5 ’ Υπαορυιθρ.γ ικ3ή9 3Α3π5ό/2φ7α−σ7η− 2(Φ01Ε3Κ 9α5π6ό/ φτ.α Υσ.ηΟς. Δτ.Δου./ 31Υ-1π2ο-υ2ρ0γ1ο5ύ) τΠοευρ ιΠβράάλλσοιννοτους Τ Εανμέερίογευι»α)ς ό κπαωι ςΚ λισιμχύαετιικ»ή. ς Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 9. ΤΠηερν ιβυάπλ’λ οανρτιοθςμ . κ3α3ι 8Ε6ν/2έ5ρ-γ8ε-ι2α0ς1 5μ ε Ατπηόνφ οαπσοηί ατ οευγ κυρπίθοηυκρεγ οτύο ΠΧαρηρμααγωτογδιοκήτιςκ όΑ νΠαρσόυγγρκαρμόμταη στηοςυ, 10. Πράσινου Ταμείου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2014 ΣΕ 50 ΔΗΜΟΥΣ». ΤΠηερν ιβάυλπλ’ ονατορςιθ &. Ε5ν6έρ9γ7ε4ι/α3ς1 -μ1ε2 θ-2έ0μ1α5: «Έ(ΑγκΔρΑισ:7η3 Ιτ4ο4υ6 Π53ρΠοϋ8π-ΘοΟλο5γ) ισμΑοπύό φοιακσονηο μτικοουύ έΥτοπυοςυ 2ρ0γο1ύ6 11. του Πράσινου Ταμείου». ΤΠηερν ιβυάπλλ’ ονατροιςθ .& 3Ε0ν3έ2ρ/γ3ε0ια-0ς6 μ-2ε0 θ1έ6μ α( Α«ΔΠΑρ:ώ τ6ηΝ ΤΧρΤο4π6οΨπ8ο4ίη4σ-Οη5 Τ7α) κτΑικποόύφ αΠσρηο ϋπτοολυο γΥισπμοουύρ γτοούυ 12. Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2016». ΤΔηιονι κυηπτ’ι καορύι θΣμυ. μ9β8ο.1υ3λ/ί1ο8υ- 1το2υ-2 0Π1ρ5ά σ(Οινροθυή ΤΕαπμαενίοάυλ,η ψμεη )τ η(Αν ΔοΑπ:ο7ί3α5 5εγ4κ6ρΨίθ8η4κ4ε- ΨοΚ πΝρ) οΑϋππόοφλαογσιησ μτοόυς 13. οΤιηκνο νυοπμι’ κοαύρ ιέθτμο.υ ς1 0200.1061 /τ0ο4υ. 0Π2ρ.2ά0σ1ιν6ο υΑ Τπαόμφεαίοσυη. του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου ΤΠαρμάεσίοινυο, υ μΤεα μτηείνο υο τποουί αέ τοαυπςο 2φ0α1σ6ί σστυηνκοελ ιηκ οκύα ύτψανοουμςή 6 6τ ωεκν €π σρεο βΧλρεηπμόαμτεονδωοντι κπάι σΠτρώοσγρεωάμνμ ατοταυ κχαρηι μλαετιοτδοόυτρηγσικηέ ςΛ οδιπαώπνά νΔερςά σκεαωι ν εΠιδερικιόβταελρλαο νττιοκ ούπ οΙσσοόζ υγτωίονυ γ2ια7 .τ7ο4 έ2τ.ο6ς6 52,07186 . ευρώ για τη 14. τΤοηυν Πυπρά’ σαρινιοθυμ . Τ1α0μ6ε.1ίο/υ2 0μ1ε6 θ(έΑμΔαΑ «: 1ΩηΟ T0ρΑο4π6οΨπ8ο4ίη4σ-ΠηΒ ΤΝα)κ Ατιπκοόύφ αΠσρηο ϋτοπυο λΔοιγοιισκημτοικύο τύο υΣ υΠμρβάοσυιλνίοουυ 15. ΤΤηανμ ευίοπυ’ ,α ορικιθομν.ο 1μ0ικ6ο.2ύ/ 2έτ0ο1υ6ς Α20π1ό6φ»α.σ η του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με Ιτσηνο ζυογπίοοίυα 2 0κα16θ»ο.ρ ίστηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού 16. ΤΠηερν ιβυάπλλ’ οαντροιθς μκ. α3ι 3Ε5ν2έ/1ρ3γε-0ια7ς-,2 0μ1ε6 τη(Αν ΔοΑπ: οί7αΥ Ωκα6θ4ο6ρΨί8σ4τη4κ-Ψε Ωτ6ο) ΧΑρπημόαφταοσδηο τιτκοόυ ΠΥρπόγορυαρμγμοαύ τ«ίΛτλοοιπ έ«ς ΣΔυρμάπσλεηιρς ωΠμεαρτιβικαήλ λοπνρτιόκσοκύλ Ιησσοηζ υγσίοτυη ν2 01Α6σ»τ ικκαήι ειΑδνικαόζτωεροαγό τνοη Μσηέτ»ρ ο π2ρ τοοϋυπ Άοξλοονγαισ 1μ ομύε 17. 3Τ.ο6 0γ0ε.γ0ο0ν0ό,0ς 0ό ετυι ρσώτ.ι ς αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου περιλαμβάνεται η διαμόρφωση αππροογκραατάμσμτάατσωηνς γιατ οτυη χαρσητμικαοτούδ όπτηεσρηιβ άμλέλτροωντνο ςκ,α ι μδερ άσταευωτνό χπρροονση ταεσπίαίτςε,υ αξην αβοάικθομνισομηιςκ ώκαν,ι 18. κΤοοι νγωεγνοικνώόςν όκατιι οπ ενρ. ι4β1α7λ8λ/ο2ν0τ1ικ3ώ ονρ σίζτεόιχ δωρνά. σεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου με κύριο στόχο την απιρσοθσητταικσήί,α κλαειι ταονυάρδγειικξήη, τοπυ εφρυιβσαικλολύο νπτιεκρήιβ, άλβλιοοκνλτοιμςα. τ ική αναβάθμιση των πόλεων, την 19. ΤΧορ ηγμεαγτοονδόοςτ ικόότι Πυρπόάγρρχαομυμνα «ΔΑήσμοτιικ ήτ ηΑςν αχζώωροαγςό νοηι σοηπ 2ο0ίο1ι2 -δ2ε0ν1 5έ»χ οτυονυ Πχρρηάμσαιντοοδυο Τταηθμεείί οαυπ. ό το 20. ΤΠαλ ηαθνυασλμυότ»ικ, άό ππωληςθ αυυστμάι αακνάα φσέτροοιχνετίααι στωτηνν Δ Ηή’μ Αωννα θτοεωυ ρέητομυένςη 2 Έ01κ1δ οπσοηυ τηαςφ οΕρ.Εού.Τν. Ατο.Α «. ΜΑ.όΕν.ι μμοε 21. τΤίοτλ ογε «γΟονι όΔςή όμτοιι ασπε όΑ ρτιιςθ μδοιαύτςά»ξ,ε (ιΜς άτηιοςς π2α0ρ1ο3ύ).σ ας προκαλείται δαπάνη ποσού 3.600.000,00 € σΠερ άβσάινροους Τταωμνε ίοπυι σκατώι εσιδεωικνό τετροαυ σπε ρβοάϋρποοςλ τοωγνισ ΚμΑοΕύ 2ε2ξ6ό9δ ω&ν 2, 27οι9κ ονομικού έτους 2016 του
ΑΔΑ: 64ΕΓ46Ψ844-ΛΗ6
Σελίδα 3 of 8
ΚΑΛΕΙ
Τους Δήμους, που δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα χρηματοδότηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» και έχουν πληθυσμό πάνω από 5.000
κατοίκους (Πίνακας 2 _ Κατάλογος Αποδεκτών), να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στις επιλεγμένες
δράσεις του περιβαλλοντικού ισοζυγίου (Πίνακας 1 _ Επιλέξιμες Δράσεις).
1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους δικαιούχους Δήμους θα πρέπει να είναι πλήρως
εναρμονισμένες με τις Επιλέξιμες Δράσεις (Πίνακας 1).
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση είναι 3.600.000€ για το έτος
2016. Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει μία (1) έως τρεις (3) προτάσεις. Το σύνολό τους δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ ανά Δήμο. Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό
αφορά το αιτούμενο προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ενώ ο προϋπολογισμός κάθε
επιμέρους πρότασης δύναται να συγχρηματοδοτείται και από πόρους του Δήμου.
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι ως και 10 Οκτωβρίου 2016. Η υποβολή των
προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου
(www.prasinotameio.gr).
Για την υποβολή, ο Δικαιούχος θα πρέπει αρχικά να εγγραφεί ως «χρήστης», εφόσον δεν είναι ήδη
εγγεγραμμένος.
Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής, ο Δικαιούχος θα μπορεί να συμπληρώνει σταδιακά την
πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά μέχρι την οριστική υποβολή. Η οριστική υποβολή της
γίνεται άπαξ και παίρνει αυτόματα Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο.
Μετά την «Οριστική Υποβολή» της πρότασης, είναι δυνατή η εκτύπωση της φόρμας με τον Αριθμό
Πρωτοκόλλου και τα στοιχεία της αίτησης μέσω της ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου.
Κάθε πρόταση θα πρέπει να έχει συμπληρωμένο το Τεχνικό Δελτίο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
Πράσινου Ταμείου και να έχει συνημμένα κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα έγγραφα αρμοδίως
θεωρημένα:
 προϋπολογισμό της πρότασης
 χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
 εγκεκριμένη μελέτη και συνοδευτικά σχέδια
 φωτογραφίες υφιστάμενης κατάστασης
 απόφαση Δ.Σ. για την υποβολής της πρότασης και την έγκριση της σχετικής μελέτης
 ιδιοκτησιακό καθεστώς και χρήσεις γης (εφόσον απαιτούνται)
 τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και επιπλέον
και σχέδιο τευχών δημοπράτησης.
ΑΔΑ: 64ΕΓ46Ψ844-ΛΗ6
Σελίδα 4 of 8
Προτάσεις που δεν περιλαμβάνουν τα κατ’ ελάχιστον αναφερόμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 3
δε θα ληφθούν υπόψη.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται με άμεση αξιολόγηση με σειρά προτεραιότητας
εισερχομένου, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ωριμότητας, συμβατότητας των προτάσεων με το
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Πράσινο Ταμείο δύναται να ζητήσει την
υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον Δικαιούχο. Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πράσινου Ταμείου εγκρίνονται τα προς χρηματοδότηση έργα.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι θα πρέπει ιδίως:
• Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση του έργου.
• Να τηρούν τις αρχές της οικονομικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της
διαφάνειας.
• Να αποστέλλουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων
Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ).
• Να αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Δικαιούχου, καθώς και του ποσού της
δημόσιας χρηματοδότησης.
• Να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες δημοσιοποίησης, όπως προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της παρούσης, στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ) και στην ιστοσελίδα του
Πράσινου Ταμείου:
http://www.prasinotameio.gr/images/Τεχνικές_προδιαγραφές_Αναμνηστικής_Πινακίδας_Έργου.p
df
• Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών του Έργου (σε φακέλους ανά Έργο)
τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου.
• Να διαθέτουν, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των Έργων και για όσο χρόνο ο
Δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του
Έργου, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου και σε όλα τα αρμόδια εθνικά
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας.
• Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να διευκολύνουν
τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον
ζητηθεί.
6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: www.prasinotameio.gr,
η οποία αποτελεί το κύριο εργαλείο επικοινωνίας του Πράσινου Ταμείου με τους ενδιαφερομένους.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Πράσινου Ταμείου
Γεώργιος Πατρίκιος
ΑΔΑ: 64ΕΓ46Ψ844-ΛΗ6
Σελίδα 5 of 8
Πίνακας 1: Επιλέξιμες Δράσεις
1 Διαμόρφωση νέων κοινόχρηστων χώρων με χρήση στοιχείων περιβαλλοντικά σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική. φιλικών και
2 χΑώνάρδωενιξ πη,ρ δαισαίχνεοίρυι σσητο κνα αι σστυικνότή ιρσητσό,η μ υέφσιωσ ταανμαέπνωλάνσ εελωεύνθ, εμρεω σνκ κοοπιόν ότχηρ βηεσλττωίωνσ χηώ τρωωνν και περιβαλλοντικών όρων.
3 Αποκατάσταση δημοσίων διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.
4 ιΔδιιαομκότηρσφίωα σφηο ρ/ έαωναν κταοίυν ιεσυηρ ύεγτεκραοταυ λδεηλμειόμσμιέονυω τνο μκτέιαρ,ί ωγινα γτιηαν ε κπάαλνυάψχηρ ηασνηα,γ πκώουν εαγνκήακτοάυσντ ασστηηνς κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.
5 /Δ κηαμιι οδυικρτγύίωα,ν σ πυρμάπσλιήνρωωνσ πηα, ρσευμνβτάήσρεηωσνη ,σ δτιοανχ εαίσριτσικηό δισικττόύ ωμεν σκοκοινπόόχ ρτηησ βτεωλτνί ωχώσηρ ωτων νπ ρασίνου ή περιβαλλοντικών όρων.
6 εΣλυενύτθήερρηωσνη ,κ βοεινλότίχωρσηση τκωανι αχνώαρβωάνθ,μ πισαηιδ τόητςο πδιωανμ όκραφι ωπλσαητςε ικώανι .τ ου αστικού εξοπλισμού
7 χΣώυνρτοή ρτωησν ηπ, όβλεελωτίνω. ση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κάθε είδους στο δημόσιο
8 εΑπισισθκηετυικήή -, λσευιντοτήυρρηγισκηή ,π πεεζροιδβραολμλίοωνντ ιήκή /, κ βαιιο πκλειζμοαδτρικόήμ ωαννα κβαάι θεμπιισμηέρ, δοιυεςύ ρυυπνοσδηο,μ αώννα τκοαυτςα.σ κευή,
9 Δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια για εμποδιζόμενα άτομα.
10 σΑηισμθεηίατ ιτκηής α πνόαλβηάςθ ήμ ιτσοηυ όΔψήεμωονυ κ(κτιερνίτωρνικ σέςε παλξιαότλεοίεγςα, κτοτίυρριαισ κτεικνάτρ, ικκοώιννω ανξιόκνάω ήν ,π ποαλιρταισλτιιακκάώ ν μετώπων κ.λπ.).
11 αΑυνταώβνά.θ μιση ενεργειακή, αισθητική και κτιριολογική σχολικών κτιρίων και υπαίθριων χώρων
12 Καθαρισμός και οριοθέτηση ρεμάτων και έργα διευθέτησης ή / και ανάδειξης αυτών.
13 Ανάδειξη και προστασία περιοχών που χρίζουν ειδικής προστασίας μέσω αναπλάσεων.
14 κΕαιδι ιοκιάκ ισσετ ιπκάα ρσαύδνοοσλαια χκαούρςα κοτιηκιρσισμομύένςα, πωεςρ ιμονχηέμς ειίδαι αοίρτείζροονυτ αφιυ ωσςικ δορύά κσάελιςο υπςε,ρ ιισβταολρλιοκοντύιςκ οτόύπ ους ιασ. οΑζνυαγπίολυά: σ εις. β. μΑννηάμδεείωιξνη. δημοσίων κτιρίων και αποκατάσταση δημοσίων διατηρητέων κτιρίων και
15 ιΣσεο εζκυτγόίςο υσ χοει δδίροάυ σκεαιςι εδκητμόός σοιροίυω ενν οδιικαιφσέμροούν πτοεςρ ιγοιαχέ τςη ονρ αίζνοάνδτεαιξι ηω κςα δι ρπάρσοεσιςτ απσείραι βπαελρλιοονχτώικνο ύ τπηλςη γσείωονγ ρααρφχαικιήοςλ οεγνιόκτώητνα χςώ τροωυ νο,ι κπερίοουσ τΟα.τΤε.υΑό..μ ενων περιοχών και διατηρητέων μνημείων εντός
ΑΔΑ: 64ΕΓ46Ψ844-ΛΗ6
Σελίδα 6 of 8
Πίνακας 2: Κατάλογος Αποδεκτών
ΔΗΜΟΣ FAX & e-mail
1 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 2386350114
2 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2813 404021
3 ΓΟΡΤΥΝΑΣ 28940-23743
4 ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2462351105
5 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2553 0 24424
6 ΘΗΒΑΙΩΝ 2262027628
7 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2631363451
8 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 2685022223
9 ΚΟΝΙΤΣΑΣ
10 ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ 24230 54313
11 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 22920 22413
12 ΛΕΡΟΥ 22470 23401
13 ΛΕΣΒΟΥ 2251350600
14 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2353022990
15 ΠΩΓΩΝΙΟΥ 26533-60103
16 ΣΚΙΑΘΟΥ 24270 23618
17 ΣΚΥΔΡΑΣ
18 ΧΙΟΥ
19 ΤΗΝΟΣ
ΑΔΑ: 64ΕΓ46Ψ844-ΛΗ6
Σελίδα 7 of 8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Το Πράσινο Ταμείο έχει ως κύριο σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση Χρηματοδοτικών
Προγραμμάτων για την προώθηση έργων, δράσεων και λοιπών παρεμβάσεων προς όφελος του
φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εθνικής στρατηγικής για
το περιβάλλον.
Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα διαρθρώνονται σε άξονες και μέτρα, καθορίζουν τους δικαιούχους
φορείς, το ύψος της χρηματοδότησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων
χρηματοδότησης, και υπηρετούν εν γένει την ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας των
χρηματοδοτήσεων και της εξυπηρέτησης των στόχων των αντίστοιχων πολιτικών.
2 ΟΡΟΙ Για την έγ κΧρΡισΗηΜ ΑτηΤςΟ χΔρΟηΤμΗατΣοΗδΣό τ ησης των ενταγμένων έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, το
Πράσινο Ταμείο ελέγχει τη συμβατότητα των σχετικών δαπανών με την κείμενη κοινοτική και εθνική
νομοθεσία. Σε περίπτωση μη έγκρισης της δαπάνης ενταγμένου έργου στο Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την ανάκληση ή τροποποίηση ή ακύρωσή της
σχετικής αποφάσεως του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.
Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της προόδου υλοποίησης του έργου σε όλες τις
φάσεις του. Με την έναρξη υλοποίησης του έργου και μέχρι την ολοκλήρωσή του, ο Δικαιούχος
αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις όπως δεσμεύεται και στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης.
Με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του ενταγμένου έργου, ο Δικαιούχος
υποχρεούται για την αποστολή της στο Πράσινο Ταμείο, προς ενημέρωση.
3Τ ο ΠρΥάΠσΟινΧοΡ ΤΕαΩμΣεΕίοΙ Σσ ΔύμΗφΜωΟνΣαΙ ΟμεΤ τΗοΤ ΝΑ.Σ3 889/2010 οφείλει να τηρεί κανόνες δημοσιότητας προς το ευρύ
κοινό, κυρίως αναφορικά με την ενεργοποίηση και την πορεία υλοποίησης των Χρηματοδοτικών
Προγραμμάτων του καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Επιπρόσθετο στόχο του προγράμματος
δημοσιότητας αποτελεί η ευρεία διάδοση και ανάδειξη του ρόλου του Πράσινου Ταμείου, καθώς
επίσης και των ειδικότερων στόχων που δύναται να επιτύχει μέσω της υλοποίησης των
Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Μεταξύ των πιθανών μέσων προβολής και επικοινωνίας
αναφέρονται ενδεικτικά: Δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου, ενημέρωση μέσω των έντυπων και
ηλεκτρονικών ΜΜΜ, καθώς επίσης ιδιαιτέρως και μέσω του διαδικτύου.
Ειδικότερα, όσον αφορά στο παρόν Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου 2016», οι κατά περίπτωση δικαιούχοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος αναλαμβάνουν
την πληροφόρηση της κοινής γνώμης για το περιεχόμενο, την πορεία και τα αποτελέσματα από την
υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος
του.
ΑΔΑ: 64ΕΓ46Ψ844-ΛΗ6
Σελίδα 8 of 8
Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταγράφουν και να διατηρούν αρχείο με τα σχετικά στοιχεία
δημοσιότητας (π.χ. έντυπα, δημοσιεύσεις, φωτογραφίες) για το έργο που υλοποιούν και να
κοινοποιούν το αρχείο αυτό στο Πράσινο Ταμείο κατά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για
την πληρωμή του έργου.
Κατά την υλοποίηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Λοιπές
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», οι δικαιούχοι οφείλουν, εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος από την έναρξη των εργασιών, να αναρτούν σε σημεία ευδιάκριτα και προσπελάσιμα
από το ευρύ κοινό, ενημερωτικές / επεξηγηματικές πινακίδες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
(http://www.prasinotameio.gr/images/Τεχνικές_προδιαγραφές_Αναμνηστικής_Πινακίδας_Έργου.pdf).
Οι πινακίδες αυτές διατηρούνται και μετά την ολοκλήρωση του έργου, προς ενημέρωση του κοινού.

 

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting (Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)

Πληρη υποστήριξη επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ 2014-2020, προγράμματα της ΕΕ, κλπ):

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting