• Home
  • Νέα
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: «Δημιουργική Ευρώπη» MEDIA, επιδότηση έως 65% υποβολή έως 3/10/2017

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: «Δημιουργική Ευρώπη» MEDIA, επιδότηση έως 65% υποβολή έως 3/10/2017

07/09/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020)
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
EACEA/01/2016: Υποστήριξη για τη διάδοση μη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών –το σχέδιο
«πράκτορας πωλήσεων»
1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα ανακοίνωση για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»
(2014-2020)1.
Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της προώθησης της διακρατικής κυκλοφορίας, μία από τις προτεραιότητες
του υποπρογράμματος MEDIA είναι οι ακόλουθες:
• η υποστήριξη της διανομής σε κινηματογραφικές αίθουσες μέσω της διακρατικής εμπορίας, της
δημιουργίας εμπορικού σήματος, της διανομής και της έκθεσης οπτικοακουστικών έργων·
Το υποπρόγραμμα MEDIA παρέχει στήριξη για:
• τη δημιουργία συστημάτων υποστήριξης για τη διανομή μη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών με διανομή
σε κινηματογραφικές αίθουσες και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, καθώς και για δραστηριότητες
διεθνών πωλήσεων, ιδίως μεταγλώττιση και υποτιτλισμός, ακουστική περιγραφή των
οπτικοακουστικών έργων.
2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
Οι αιτούντες πρέπει να είναι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ενεργούν ως ενδιάμεσοι εκπρόσωποι του
παραγωγού, ειδικεύονται στην εμπορική εκμετάλλευση ταινιών μέσω διάθεσης και αδειοδότησης ταινιών σε
διανομείς ή άλλους αγοραστές σε ξένες χώρες και των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην επίτευξη
των προαναφερθέντων στόχων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα
MEDIA και να τελούν υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε με πλειοψηφική συμμετοχή, πολιτών από τις
χώρες αυτές.
1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1295/2013, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 20/12/2013, (ΕΕ
L347/221)
GR
Οι ακόλουθες χώρες είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 8 του κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και εφόσον η Επιτροπή
έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με αυτές:
− κράτη μέλη της ΕΕ·
− προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει
προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη
συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ένωσης, αρχές και όροι που θεσπίζονται
στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες
συμφωνίες·
− χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΕΟΧ·
− την Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή·
− Οι χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας σύμφωνα με τις διαδικασίες
που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους
σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε
επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλλουν αυτές οι χώρες
ή περιφέρειες σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές.
Το πρόγραμμα καθιστά εφικτές τη συνεργασία και τη λήψη κοινών ενεργειών με χώρες που δεν
συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό
και τον δημιουργικό τομέα, όπως η Unesco, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει της από κοινού
συμβολής τους στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.
Προτάσεις των αιτούντων από τρίτες χώρες μπορούν να επιλεγούν, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την
ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τις οποίες καθορίζονται οι όροι για τη
συμμετοχή των χωρών αυτών στο πρόγραμμα, που είχε θεσπιστεί με τον κανονισμό που αναφέρεται
ανωτέρω.
3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Τo σύστημα «πράκτορες πώλησης» λειτουργεί σε δύο στάδια:
1. Την παραγωγή δυνητικού κεφαλαίου, το οποίο θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις επιδόσεις των διεθνών
πωλήσεων της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά κατά την περίοδο αναφοράς (2011-2015).
2. Την επανεπένδυση του δυνητικού κεφαλαίου που παράγεται από κάθε εταιρεία:
Ενότητα 1. ελάχιστες εγγυήσεις ή προκαταβολές που καταβάλλονται για δικαιώματα διεθνών
πωλήσεων νέων ευρωπαϊκών μη εγχώριων ταινιών.
Ενότητα 2. προώθηση, διάθεση στην αγορά και διαφήμιση στην αγορά νέων μη εγχώριων
ευρωπαϊκών ταινιών.
Η μέγιστη διάρκεια των ενεργειών είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης διεθνών
πωλήσεων.
Οι ενέργειες επανεπένδυσης του δυνητικού κεφαλαίου που θα παραχθεί από την παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προθεσμίες:
– Η σύμβαση/συμφωνία διεθνών πωλήσεων με τον παραγωγή μπορεί να συναφθεί το νωρίτερο στις
1/10/2016.
– Οι αιτήσεις για επανεπένδυση πρέπει να υποβληθούν στον Οργανισμό εντός 3 μηνών από τη σύναψη της
σύμβασης/συμφωνίας διεθνών πωλήσεων με τον παραγωγή και το αργότερο την 3/10/2017.
GR
Η ταινία πρέπει να έχει παραχθεί στο μεγαλύτερο μέρος από παραγωγό/παραγωγούς που είναι
εγκατεστημένοι στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να έχει υλοποιηθεί με
σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών από τις εν λόγω χώρες. Η ταινία πρέπει να αποτελεί πρόσφατο έργο
μυθοπλασίας, κινούμενο σχέδιο ή ντοκιμαντέρ διάρκειας όχι μεγαλύτερης των 60 λεπτών και από χώρα
διαφορετική από τη χώρα διανομής
Η ταινία δεν πρέπει να αποτελείται από εναλλακτικό περιεχόμενο (παραστάσεις όπερας, συναυλίες,
παραστάσεις, κ.λπ.) ή διαφημίσεις.
Για να είναι επιλέξιμη μία ταινία, τα πνευματικά της δικαιώματα δεν πρέπει να έχουν κατοχυρωθεί πριν από
το 2011.
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Θα διατεθεί σε επιλέξιμους ευρωπαίους πράκτορες πωλήσεων δυνητικό κεφάλαιο με βάση τις επιδόσεις
τους στις ευρωπαϊκές αγορές (δηλαδή χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα 2009MEDIA ) κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς (2011-2015). Εάν το σύνολο των κεφαλαίων που θα παραχθούν υπερβαίνει
το ποσό των 3 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, κάθε δυνητικό κεφάλαιο (στάδιο) θα
μειώνεται αναλογικά. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή ενός δυνητικού κεφαλαίου (στο εξής «το κεφάλαιο»)
που διατίθενται σε διανομείς για περαιτέρω επενδύσεις σε πρόσφατη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών.
Το κεφάλαιο μπορεί να επανεπενδύεται:
1. για την κάλυψη των ελάχιστων εγγυήσεων πωλήσεων για τις νέες ευρωπαϊκές μη εγχώριες ταινίες.
2. για την κάλυψη των δαπανών προώθησης και εμπορίας για τις νέες ευρωπαϊκές μη εγχώριες ταινίες.
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται ανέρχεται στα 1.600.000 ευρώ.
Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60 % των συνολικών επιλέξιμων
δαπανών, ανάλογα με το είδος της επανεπένδυσης (βλ. κατευθυντήριες γραμμές).
6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι προθεσμίες για την αποστολή των αιτήσεων είναι οι εξής:
Παραγωγή κεφαλαίου 16/06/2016
Επανεπένδυση: 3/10/2017
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 12.00 μεσημβρινή (ώρα Βρυξελλών) την ημέρα της
προθεσμίας, μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης (eForm). Δεν θα γίνει δεκτή καμία άλλη μέθοδος
υποβολής αίτησης.
Οι αιτούντες πρέπει να εξασφαλίσουν την παροχή όλων των εγγράφων που απαιτούνται και αναφέρονται
στα ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting (Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)

Πληρη υποστήριξη επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ 2014-2020, προγράμματα της ΕΕ, κλπ):

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting