• Home
  • Νέα
  • Ο συμψηφισμός επιστρεπτέου φόρου εισοδήματος με οφειλές προς το Δημόσιο και ΕΝΦΙΑ

Ο συμψηφισμός επιστρεπτέου φόρου εισοδήματος με οφειλές προς το Δημόσιο και ΕΝΦΙΑ

03/09/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Η υποχρέωση της ΓΓΔΕ να επιστρέψει φόρους με βάση τα πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του τρέχοντος οικονομικού έτους συμπίπτει χρονικά με την βεβαίωση του ENΦΙΑ του 2016, οπότε με βάση το άρθρο 83 του ΚΕΔΕ υφίσταται η δυνατότητα της Δημόσιας Αρχής αυτεπάγγελτου συμψηφισμού των επιστροφών φόρου με τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΝΦΙΑ, τις οποίες θα χρωστούν οι δικαιούχοι των επιστροφών.

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., σχετικά με την επιστροφή φόρου, ορίζεται ότι:

«1. Εάν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρους με το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.

2. Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα από άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας…

3. Με έγγραφη δήλωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση επιστροφής του φορολογουμένου, το επιστρεπτέο ποσό παρακρατείται με σκοπό το συμψηφισμό του με μελλοντικές οφειλές του φορολογουμένου».

Με την με αριθμό ΠΟΛ. 1029/29.2.2016 εγκύκλιο της Γ.Γ.Δ.Ε. και θέμα την «Κοινοποίηση της με αριθμό 121/2015 Γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσών από επιστροφή Ε.Φ.Κ. με ασφαλιστικές οφειλές και με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

«Β) Κατά την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. στους ως άνω δικαιούχους, εφαρμόζεται, πλέον των ανωτέρω διατάξεων, η διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85) περί παρακράτησης για οφειλές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.). Ειδικότερα, από το προς επιστροφή ποσό του φόρου και κατόπιν της διενέργειας του υποχρεωτικού συμψηφισμού και της παρακράτησης που προβλέπονται στα άρθρα 12, 42 παρ.1 και 48 παρ.2 του Κ.Φ.Δ. (περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση), παρακρατείται ποσό μέχρι το ύψος οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Το ως άνω όριο «ετήσιων εισφορών», αφορά την καταβολή οποιουδήποτε ποσού από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, πλην της περίπτωσης επιστροφής Φ.Π.Α. και Φόρου Εισοδήματος, για τις οποίες ήδη τυγχάνουν εφαρμογής οι ειδικότερες διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του Ν.4254/2014 και η κατ’ εξουσιοδότηση αυτών των διατάξεων εκδοθείσα Κ.Υ.Α. Β/7/35889/2582/17.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2795) περί του τρόπου και της διαδικασίας συμψηφισμού με οφειλές των δικαιούχων σε Ο.Κ.Α.».

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του Ν.4254/2014, ορίζεται ότι:

«Ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο έκπτωσης, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών»

Τέλος, σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ. 1022/24.1.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του N. 3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

«4. Αυτεπάγγελτος συμψηφισμός επί βεβαιωμένων οφειλών στο Δημόσιο.

Σε περίπτωση που υφίστανται βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο), ληξιπρόθεσμα ή μη, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή τελούν σε αναστολή και από τα στοιχεία που υπάρχουν αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου (π.χ. αν υφίσταται τίτλος επιστροφής, αν ο οφειλέτης αιτείται χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας από το Δημόσιο ή γνωστοποιεί την απαίτησή του κατά του Δημοσίου ο ίδιος ή η εκκαθαρίζουσα αρχή) ο συμψηφισμός ενεργείται αυτεπάγγελτα από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας

β) Ο συμψηφισμός, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις διενεργείται και για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος απαλλάσσεται από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας ή ο τίτλος επιστροφής του έχει ποσό μικρότερο των 1.500 ευρώ για την είσπραξη του οποίου δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας».

Γενικά, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα όσοι έχουν μη ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΕΝΦΙΑ δεν θα λάβουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου επιστροφή φόρου εισοδήματος. Φυσικά υφίσταται δυνατότητα ταχύτερου συμψηφισμού φόρου εφόσον ο προς επιστροφή φόρος εισοδήματος υπερτερεί κατά πολύ του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ με την υποβολή αίτησης στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ για την ενεργοποίηση της διαδικασίας συμψηφισμού. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πιθανότητα ο προϊστάμενος να κάνει χρήση των διατάξεων του Ν.4174/2013 περί ΚΦΔ και συνεπώς το αίτημα του φορολογούμενου να ικανοποιηθεί μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 90 ημερών.

Περαιτέρω κρίνεται απαραίτητο έως την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες από τη φορολογική διοίκηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του αυτόματου συμψηφισμού μεταξύ απαιτήσεων και υποχρεώσεων φορολογούμενων και δημοσίου, καθώς η εφαρμογή της διαδικασίας δεν είναι σαφώς καθορισμένη.

 

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting (Ιδιωτών, επιχειρήσεων, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)

Πληρη υποστήριξη επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ 2014-2020, προγράμματα της ΕΕ, κλπ):

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Ενημερώνουμε, συμβουλεύουμε, προσφέρουμε υπηρεσίες καθημερινά σε πάνω από 55.000  επιχειρήσεις, δήμους , Μ.Κ.Ο και  ιδιώτες.  

Η εμπιστοσύνη σας, είναι για μας δύναμη.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ .

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting