• Home
 • Νέα
 • EΣΠΑ 2014-2020: ΟΤΑ α΄βαθμού και οι Φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται απ’ αυτούς (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς)

EΣΠΑ 2014-2020: ΟΤΑ α΄βαθμού και οι Φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται απ’ αυτούς (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς)

05/08/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

ISO & ΕΛΟΤ1429 ΔΗΜΩΝ & ΝΠΔΔ 

Πλήρη υποστήριξη επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικός νόμος, ΕΣΠΑ 2014-2020, προγράμματα της ΕΕ, κλπ):

Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Αττικής

Δημιουργία και λειτουργία για 3 έτη Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του κάθε «Κέντρου Κοινότητας».

Σε ποιους απευθύνεται

Οι ΟΤΑ α΄βαθμού και οι Φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται απ’ αυτούς (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς) και ειδικότερα οι 60 Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής που πληρούν τα πληθυσμιακά δεδομένα βάσει των σχετικών κατευθύνσεων του Υπ. Εργασίας (ήτοι πληθυσμός απογραφής 2011 άνω των 10.000 κατοίκων).

Από τους παραπάνω Δήμους, καλούνται για να υποβάλλουν προτάσεις λειτουργίας για Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ (σύμφωνα με τη υπ’ αρ. οικ. 21932/16/17-05-2016 επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης) οι εξής Δήμοι:

 • Αθηναίων
 • Πειραιά
 • Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη
 • Καλλιθέας
 • Περιστερίου
 • Αχαρνών

Για Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά (σύμφωνα με την καταγραφή της εγκεκριμένης ΠΕΣΚΕ της Περιφέρειας Αττικής καθώς και τα σχετικά στοιχεία για τις δομές οι οποίες συγχρηματοδοτήθηκαν την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 από το ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013) οι εξής Δήμοι:

 • Φυλής
 • Μεγαρέων
 • Αχαρνών
 • Κερατσινίου – Δραπετσώνας
 • Αθηναίων
 • Αγίας Βαρβάρας
 • Ιλίου
 • Πειραιά
 • Ασπροπύργου
 • Αιγάλεω
 • Σπάτων – Κρωπίας (1 δομή)
 • Χαλάνδρι

Περίοδος υποβολής

από 15/7/2016 έως 30/9/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κ.λπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 98-100, 5ος όροφος, 117 41, Αθήνα συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Οι 60 Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής που πληρούν τα πληθυσμιακά δεδομένα βάσει των σχετικών κατευθύνσεων του Υπ. Εργασίας (ήτοι πληθυσμός απογραφής 2011 άνω των 10.000 κατ.)

Όροι και προϋποθέσεις

Σε κάθε Δήμο θα χρηματοδοτηθεί ένα Κέντρο Κοινότητας, συνεπώς η πρόταση ανά Δήμο πρέπει να υποβληθεί …

Σε κάθε Δήμο θα χρηματοδοτηθεί ένα Κέντρο Κοινότητας, συνεπώς η πρόταση ανά Δήμο πρέπει να υποβληθεί από ένα μόνο δυνητικό Δικαιούχο (Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο αυτού).

Σε περίπτωση που στον οικείο ΟΤΑ η διανομή βασικών αγαθών έχει προκηρυχθεί ξεχωριστά [στο πλαίσιο της οικείας πρόσκλησης της ΕΥΔ με ΑΠ: 2187/07-06-2016 (ΑΔΑ: 73ΣΤ7Λ7-ΚΡΤ)] τότε ο Δικαιούχος δεν επιτρέπεται μέσω του αιτούμενου Κέντρου Κοινότητας να αναπτύξει υπηρεσίες διανομής βασικών αγαθών και σίτισης. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπηρεσίες παροχής βασικών αγαθών, οι οποίες προβλέπονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ, δεν αποτελούν επιλέξιμες υπηρεσίες για χρηματοδότηση από την παρούσα πρόσκληση.

 Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως αυτές θα έχουν προσδιοριστεί στην Απόφαση Ένταξης, που περιλαμβάνουν:

 • τις άμεσες δαπάνες προσωπικού της Κεντρικής Δομής και Παραρτήματος/ων Ρομά ή/και ΚΕΜ, όταν υπάρχουν (δηλαδή συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης και συμβάσεις έργου, οι οποίες (συμβάσεις έργου) αφορούν σε φυσικά πρόσωπα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και μόνο)
 • τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης όπως, προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας, κ.λπ. Οι λοιπές δαπάνες θα αποζημιωθούν ως κατ’ αποκοπή ποσοστό 20% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του Κανονισμού του ΕΚΤ 1304/2013 και την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015).
 • Οι λοιπές δράσεις του Παραρτήματος ΚΕΜ είναι άμεσες και 100% ελέγξιμες. Το φυσικό αντικείμενο των λοιπών δράσεων ΚΕΜ πρέπει να είναι απολύτως διακριτό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπίπτει ή να «χρεώνεται» και στην κατηγορία δαπανών του 20% επί των δαπανών προσωπικού του 1ου Υποέργου.

Προϋπολογισμός

€ 13.500.000

Σχετικη προσκληση

Η  ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της στις Δημόσιες Διαδικασίες μέσω της υποβολής του σχετικού φακέλου χρηματοδότησης. 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting