• Home
  • Νέα
  • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020)

28/07/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Προς: 1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ∆/νσεις ∆ιοίκησης 2) ∆ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη των Ενιαίων Σηµείων Πρόσβασης για την Ενιαία Αγορά ΣΧΕΤ: Τα υπ’αριθ.16003/12-5-2015, 27573 & 27572/9-7-2014 έγγραφά µας

1. Γενικά

Το πρόγραµµα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και στην προαγωγή της δηµιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν λόγω πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονται για χρηµατοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν µια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαµορφώνουν ή εφαρµόζουν σχετικές πολιτικές. Το πρόγραµµα αποτελεί τη συνέχεια του Προγράµµατος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί κάτω από το πρόγραµµα Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία (EIP), όπως το Enterprise Europe Network. Το πρόγραµµα στοχεύει στα εξής: • ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση.

• ∆ηµιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ.

• Ενθάρρυνση επιχειρηµατικής κουλτούρας στην Ευρώπη. Ε λ λ η ν ικ ή ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 8/9/2016 2

• Ενδυνάµωση της βιώσιµης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

• Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασης τους στις αγορές.

Το πρόγραµµα COSME υποστηρίζει, συµπληρώνει και συντονίζει δράσεις των κρατών µελών. Το πρόγραµµα αγγίζει ιδιαίτερα προβλήµατα διακρατικού χαρακτήρα τα οποία, λόγω των οικονοµιών κλίµακας ή ως αποτέλεσµα της επίδειξης τους, µπορούν να αντιµετωπιστούν πιο αποτελεσµατικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως:

• Η αντιµετώπιση του κατακερµατισµού της αγοράς στην ενιαία αγορά.

• Η διευκόλυνση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη µέλη. Οι κύριες δράσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος αφορούν τα εξής:

• Την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση, µέσω εξειδικευµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων.

Τα χρηµατοδοτικά εργαλεία στοχεύουν εταιρείες σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής τους: τη δηµιουργία, επέκταση και µεταβίβαση επιχείρησης. Μια διευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη, θα παρέχει επιχειρηµατικά κεφάλαια σε επιχειρήσεις, ιδίως κατά τη φάση ανάπτυξης τους.

• Το Enterprise Europe Network: ∆ίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Το δίκτυο αυτό είναι ένα «one-stop shop» για τις επιχειρηµατικές ανάγκες των ΜΜΕ στην ΕΕ και πέρα από αυτήν.

• Την Επιχειρηµατικότητα. Η υποστήριξη θα δίνεται, για την ενθάρρυνση των εθνικών δικτύων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εντοπισµό δυνατοτήτων για επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.

• Τη βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και πολιτικής ανάπτυξης τους. Αναλυτική εργασία θα πρέπει να αναληφθεί για τη διευκόλυνση της τεκµηριωµένης χάραξης πολιτικής των εθνικών και περιφερειακών φορέων χάραξης πολιτικής.

• Τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ. Το πρόγραµµα COSME παράσχει στις ΜΜΕ υποστήριξη για διευκόλυνση της επέκτασης επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά της ΕΕ και στις αγορές εκτός της ΕΕ.

∆ιεθνείς επιχειρηµατικές συνεργασίες θα ενισχυθούν, ιδίως, για µείωση των διαφορών στο κανονιστικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον, µεταξύ της ΕΕ και των κυριότερων εµπορικών εταίρων της.

2. Στόχος της πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηµατοδοτήσει διακρατικά έργα µε σκοπό την ενίσχυση των ενιαίων σηµείων πρόσβασης για ζητήµατα της ενιαίας αγοράς για τους οικονοµικούς φορείς, συµβάλλοντας στην αύξηση της ευαισθητοποίησης στην επιχειρηµατική κοινότητα. Σε πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 8/9/2016 3 Κοινοβουλίου για τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς αλλά και στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου για την Ανταγωνιστικότητα του Μαρτίου 2015 και του Φεβρουαρίου 2016 υπογραµµίζεται η σηµασία της ενίσχυσης των υφιστάµενων ενιαίων σηµείων πρόσβασης ως εργαλείων για τις ΜΜΕ για την απλούστευση και διευκόλυνση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραµµα Εργασίας του COSME για το 2016 έθεσε δύο στόχους πολιτικής: την ενίσχυση του φιλικού χαρακτήρα των ενιαίων σηµείων πρόσβασης και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της επιχειρηµατικής κοινότητας για τη λειτουργία τους. Η εν λόγω πρόσκληση αποβλέπει στην υλοποίηση του δεύτερου πολιτικού στόχου.

3. Επιλέξιµες δράσεις

Πιο συγκεκριµένα, βασικές δράσεις της παρούσας πρόσκλησης είναι µεταξύ άλλων:  Σχεδιασµός και υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την προβολή των ενιαίων σηµείων πρόσβασης σε δυνητικούς χρήστες τους.  Μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των επικοινωνιακών δράσεων και διατύπωση συστάσεων στη βάση της συλλεγείσας ανατροφοδότησης.  ∆ιοργάνωση σεµιναρίων κατάρτισης και εργαστηρίων.  Προβολή πληροφοριών για τα ενιαία σηµεία πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους.  Προβολή των ενιαίων σηµείων προβολής µέσω των κλασικών και των σύγχρονων καναλιών επικοινωνίας. Οι αιτούντες αναµένεται να σχεδιάσουν µια εκστρατεία ενηµέρωσης που θα καλύπτει τουλάχιστον 2 κράτη-µέλη, επιλέγοντας τις κατάλληλες δράσεις για την προσέγγιση των οµάδων-στόχων τους.

4. Επιλέξιµοι φορείς

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (π.χ. δηµόσιες αρχές που συνδέονται µε δράσεων των ενιαίων σηµείων πρόσβασης, εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια, πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα).

5. Προϋπολογισµός

Ο προϋπολογισµός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά σε 300.000 ευρώ µε το ποσοστό της ενωσιακής συνδροµής να ανέρχεται στο 75% των επιλέξιµων δαπανών των προτεινόµενων δράσεων. Το µέγιστο ποσό της αιτούµενης ενωσιακής συνδροµής ανέρχεται σε 75.000 ευρώ (δηλ. αναµένεται να επιδοτηθούν σχεδόν 4 έργα). ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 8/9/2016 4

6. Προθεσµία υποβολής προτάσεων και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόµενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε ηλεκτρονική µορφή µέχρι την 8 η Σεπτεµβρίου 2016. Τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ανωτέρω πρόγραµµα µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ανωτέρω πρόσκλησης: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-spoc-2016-02-03-supportingbusinesses-expansion-internal-market-improving-points-single-contact Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους στο Εθνικό Σηµείο Επαφής του προγράµµατος (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, υπόψιν κας Γεωργίας Τζένου, Project Manager, η οποία συντονίζει το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, τηλ.: 210 7273965, e-mail: [email protected], fax: 210 7259070).

7. Σύµφωνη γνώµη Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β ν.3345/2005

Tέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω πρόγραµµα, εφόσον προϋποτίθεται για την υλοποίησή του εταιρική σχέση µε αντίστοιχους οργανισµούς της αλλοδαπής, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήµους) και τις όµοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες). Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Δείτε ακόμα:

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

ISO & ΕΛΟΤ1429 ΔΗΜΩΝ & ΝΠΔΔ 

 

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

 

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting για Δήμους – δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις – ιδιώτες 

 

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

 

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 

Ενδεικτικάπρογράμματα, πλατφόρμες επιδοτήσεων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων πουυποβλήθηκαν από την ILF consulting για ιδιώτες, επιχειρήσεις, δήμους,περιφέρειες, συλλόγους, ΜΚΟ, κ.α.

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting