• Home
  • Νέα
  • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 80%.: ΓΑΛΑΖΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 30/09/2016- ΠΡΟΥ/ΜΟΣ 600.000-800.000€ ( ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥΣ )

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 80%.: ΓΑΛΑΖΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 30/09/2016- ΠΡΟΥ/ΜΟΣ 600.000-800.000€ ( ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥΣ )

28/06/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ενεργά Προγράμματα Επιδοτήσεων < Ανοιχτά προγράμματα επιδοτήσεων για Υποβολές >

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Σχετική πρόσκληση

 Προς: 1) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του Κράτους α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων β) ∆/νσεις ∆ιοίκησης 2) ∆ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

ΘΕΜΑ: Γαλάζια Τεχνολογία και Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη µεταφορά καινοτόµων λύσεων στις οικονοµίες θαλασσίων λεκανών και Μακροπεριφερειών (Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας & Αλιείας) ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθ.7992/11-3-2016 έγγραφό µας .

Σας γνωρίζουµε ότι ο Εκτελεστικός Οργανισµός για τις Μικρο-µεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) δηµοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Γαλάζια Τεχνολογία: Μεταφορά καινοτόµων λύσεων στις οικονοµίες θαλασσίων λεκανών, στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασιών 2016 για την υλοποίηση έργων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας.

1. Γενικά

Στην ΕΕ υπολογίζεται ότι 5 εκατ. εργαζόµενοι απασχολούνται στη γαλάζια οικονοµία, οι µισοί εκ των οποίων ανήκουν στον τοµέα του παράκτιου τουρισµού. Εκτός του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισµού που είναι η µεγαλύτερη δραστηριότητα σε ενωσιακό επίπεδο, η γαλάζια οικονοµία περιλαµβάνει τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, τις θαλάσσιες µεταφορές, τις υπεράκτιες δραστηριότητες, την εκµετάλλευση κοιτασµάτων πετρελαίου και αερίου, τα σκάφη αναψυχής και τους λιµένες σκαφών αναψυχής, την αλιεία, τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές, την προστασία των ακτών, την αφαλάτωση, τη γαλάζια βιοτεχνολογία, την υδατοκαλλιέργεια, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κ.α. Αυτοί είναι ορισµένοι από τους τοµείς που αναδείχθηκαν από τη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ε λ λ η ν ικ ή 2 Επιτροπής (2012), η οποία σκοπεύει στην ενίσχυση του δυναµικού για θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ακτών, θαλασσών και ωκεανών. Ωστόσο, η καινοτοµία σε όλους τους τοµείς της γαλάζιας οικονοµία αποτελεί κρίσιµη παράµετρο για την αξιοποίηση του δυναµικού για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης, ενώ µπορεί, επίσης, να αποφέρει σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Αυτό επισηµαίνεται και στην πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο Καινοτοµία στη Γαλάζια Οικονοµία: Αξιοποίηση των θαλασσών µας για την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Μία από τις βασικές προκλήσεις για µια περισσότερο ανταγωνιστική και καινοτόµο θαλάσσια οικονοµία σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες είναι η µεταφορά των ερευνητικών αποτελεσµάτων σε επιχειρηµατικά εγχειρήµατα να γίνει ευκολότερη και οι νέες τεχνολογίες να αξιοποιηθούν σε εµπορικό και βιοµηχανικό επίπεδο. Η γαλάζια τεχνολογία θα αξιοποιήσει υφιστάµενες στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και θα υποστηρίξει στρατηγικές εταιρικές σχέσεις των παράκτιων περιφερειών και των ενδιαφερόµενων φορέων τους προκειµένου να εκπονηθούν συγκεκριµένοι οδικοί χάρτες/σχέδια δράσης για τις θαλάσσιες λεκάνες σε βασικούς τοµείς της γαλάζιας ανάπτυξης που θα προωθήσουν έργα εµπορικού χαρακτήρα, τα οποία, µε τη σειρά τους, θα ενισχύσουν τις επενδύσεις γαλάζιας ανάπτυξης.

2. Στόχοι και επιλέξιµος χαρακτήρας δράσεων

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη στρατηγικών διακρατικών εταρικών σχέσεων για την ανάπτυξη κοινών σχεδίων δράσης σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης προκειµένου να υπάρξει συντονισµός των επενδύσεων για την καινοτοµία, ιδιαιτέρως, στα πεδία της κυκλικής οικονοµίας, του ψηφιακού θεµατολογίου και της ενεργειακής ένωσης και του κλίµατος. Τα συγκεκριµένα σχέδια δράσης ή οι οδικοί χάρτες θα πρέπει να προβλέπουν ένα επενδυτικό σχέδιο για έργα στα οποία µπορούν να γίνουν άµεσα επενδύσεις από τη βιοµηχανία και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Τα σχέδια δράσης θα αξιοποιήσουν υφιστάµενες µακρο-περιφερειακές στρατηγικές, επενδυτικές προτεραιότητες για τη γαλάζια ανάπτυξη, καθώς και ερευνητικές και καινοτόµες πρωτοβουλίες και χρηµατοδοτικά εργαλεία (βλ. RIS3). Κατά συνέπεια, τα έργα θα πρέπει να υλοποιήσουν βασικές δραστηριότητες, όπως (α) την εκπόνηση ενός κοινού οδικού χάρτη που να αποτυπώνει επιχειρηµατικές ευκαιρίες και επενδυτικές προτεραιότητες για µεσο- µακροπρόθεσµο διάστηµα (5-10 έτη), και (β) την κινητοποίηση Σ∆ΙΤ για το σχεδιασµό 2-3 έργων επίδειξης που θα µετατρέπουν τα ερευνητικά αποτελέσµατα, τις νέες τεχνολογίες ή άλλες καινοτοµίες σε εµπορικές εφαρµογές για τη γαλάζια ανάπτυξη. Εκτός από τις ανωτέρω βασικές δράσεις, τα έργα θα πρέπει να υλοποιήσουν κάποιες από τις κάτωθι συµπληρωµατικές δράσεις: διοργάνωση εργαστηρίων και εκδηλώσεων δικτύωσης, δηµιουργίας Σ∆ΙΤ και συντονισµού σχεδίων δράσης· παροχή συµβουλευτικής, τεχνικής υποστήριξης σε Σ∆ΙΤ· δράσεις προσέλκυσης ενδιαφέροντος των φορέων της αγοράς για τα έργα επίδειξης. 3 Η γεωγραφική περιοχή υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων περιλαµβάνει τη Βόρεια Θάλασσα, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βαλτική Θάλασσα, καθώς και τις θαλάσσιες λεκάνες του Ατλαντικού και της Μεσογείου. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν µία από τις ανωτέρω θαλάσσιες λεκάνες και θα περιλαµβάνουν εταίρους από χώρες της ΕΕ αλλά και τρίτες χώρες που συµµετέχουν στα αντίστοιχα συνεργατικά πλαίσια (βλ. Ένωση για τη Μεσόγειο, Ευρω-ατλαντική Στρατηγική, Στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος κ.α.).

3. Κριτήρια

επιλεξιµότητας αιτούντων ∆ικαίωµα υποβολής προτάσεων έχουν νοµικές οντότητες του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα µε ενεργό ρόλο στα πεδία της έρευνας και της καινοτοµίας και/ή της περιφερειακής συνεργασίας και/ή στο πλαίσιο της υλοποίησης εθνικών/περιφερειακών ερευνητικών και καινοτόµων στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης στη γαλάζια οικονοµία ή συναφείς τοµείς (π.χ. θαλάσσιες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, γαλάζια βιοτεχνολογία, παράκτιος τουρισµός, θαλάσσιες µεταφορές, ναυπηγοεπισκευαστική, αλιεία). Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από σύµπραξη τουλάχιστον 3 νοµικών προσώπων, µε το συντονιστή να έχει έδρα σε κράτος-µέλος της ΕΕ. Παράλληλα, η σύµπραξη θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 3 οργανώσεις θύλακες και/ή επιχειρηµατικά δίκτυα από διαφορετικά κράτη-µέλη της ΕΕ.

4. Προϋπολογισµός

Για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων διατίθεται προϋπολογισµός ύψους 2,520,000 ευρώ. Εκτιµάται ότι θα χρηµατοδοτηθούν 4 προτάσεις, οι οποίες προτείνεται να αιτηθούν ποσά µεταξύ 600,000 και 800,000 ευρώ, χωρίς να αποκλείονται άλλα ποσά.

5. Υποβολή αίτησης, προθεσµία και πληροφορίες

Οι αιτήσεις συντάσσονται και υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2016.

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

 

Η ILF consulting 

αναλαμβάνει την υποστήριξη και στο πρόγραμμα , όλης της σύνταξης των προτάσεων και  υποβολής  και των διαδικασιών της υποστήριξης του ελέγχου και της επαλήθευσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και μετά την χρηματοδότηση και για όλη την διάρκεια του έργου.

Ακόμα : H ILF consulting διαθέτη τις απαραίτητες δημόσιες σχέσεις και επαφές με δήμους : Αλβανίας, Βουλγαρίας , Ιταλίας , Σκοπίων, Κύπρος, Πολώνια , και σε άλλες χώρες πιθανού ενδιαφέροντος του Δήμου σας.

Για περισσότερη ενημέρωση – δικαιολογητικά – και προσφορά συνεργασίας έλα σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Ενεργά Προγράμματα Δήμων και μη κερδοσκοπικών φορέων

Δείτε ακόμα: 

ISO και ΕΛΟΤ 1429 για Διαχειριστική επάρκεια ΕΣΠΑ 2014-2020 Δήμων και ΝΠΔΔ

Σε συνέχεια των επικοινωνιών μας και με αφορμή την έναρξη δράσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των αρμόδιων στα αναπτυξιακά θέματα κάθε Δήμου και ΝΠΔΔ,  για την απόκτηση ή την επικαιροποίηση της Διαχειριστικής Επάρκειας,για διοικητική ικανότητα,κατά ISO  και  ΕΛΟΤ1429,  ως ικανή και αναγκαία συνθήκη, για την ανάληψη δράσεων στο παραπάνω αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ILF consulting IKE, με την εμπειρία της σε θέματα Δημόσιων Διαδικασιών αναλαμβάνει την μελέτη και τις διαδικασίες πιστοποίησης των Ο.Τ.Α και ΝΠΔΔ,  στις κατηγορίες:

1. Τύπου Α, για Τεχνικά έργα

2. Τύπου Β, για Προϊόντα ή Υπηρεσίες

3. Τύπου Γ, για Ίδια μέσα

Οι θεματικές ενότητες που θα εξεταστούν, είναι:

Προγραμματισμός έργων

Ωρίμανση και σχεδιασμός υλοποίηση έργων

Διενέργεια διαγωνισμών & ανάθεση συμβάσεων

Παρακολούθηση έργων – Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου

Οικονομική διαχείριση και πληρωμές έργων  

Για περισσότερες πληροφορίες και προσφορά ελάτε  σε επικοινωνία  με το αρμόδιο τμήμα.

Υποχρεωτική και απαραίτητη η συμμόρφωση των αρμοδίων υπηρεσιών  των Δήμων για καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Υπηρεσίες Φορέων, Οργανισμών, ΜΚΟ,Σωματείων, Συλλόγων και Αθλητικών εγκαταστάσεων 

Υπηρεσίες Δημοσίου και Οργανισμών

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting