• Home
 • Νέα
 • ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ.

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ.

23/06/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

ΕΣΠΑ ανοιχτό για υποβολές

Αναπτυξιακός Νόμος 2016  

O Νέος Αναπτυξιακός νόμος ( ΦΕΚ Α 117 – 22.06.2016 ) Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

<< Η ILF consulting με σκοπό την υποβολή χρηματοδοτικής πρότασης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές,  τον σωστό και άμεσο προέλεγχο της επιλεξιμότητας της πρότασης, του φακέλου των δικαιολογητικών, του έλεγχου του προϋπολογισμού και των προσφορών.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται Δωρεάν, σε όλη την διάρκεια δημιουργίας του προ φακέλου υποβολής , παρέχοντας τις προϋποθέσεις επιτυχίας στην υποβαλλόμενη πρόταση .

Οποιαδήποτε πληρωμή υπηρεσιών που αφορά την μελέτη του φακέλλου   και την αντίστοιχη προσφορά μας , θα δοθεί και θα πραγματοποιηθεί μετά την επίσημη ημερομηνία ενάρξεως υποβολής  στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και μέχρι την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή των αντίστοιχων προτάσεων.>>

 

Τί είναι ο αναπτυξιακός νόμος;

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών  σχεδίων,  τα  οποία υποβάλλονται  από μεμονωμένες  επιχειρήσεις  ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.

Καινοτομίες του νέου νόμου

Ο  νέος  Αναπτυξιακός  Νόμος υιοθετεί καινοτομικές  προσεγγίσεις  για την επίτευξη των στόχων του. Ειδικότερα:

 • Διαφοροποίηση της σύνθεσης των χρηματοδοτικών μέσων με έμφαση σε χρήση φορολογικών απαλλαγών, καθώς έτσι δεν ενισχύεται πλέον η πραγματοποίηση δαπανών  ανεξαρτήτως  τελικού  αποτελέσματος,  όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως η απόδοση της επένδυσης. Επιπλέον, παρέχονται  στοχευμένες  επιχορηγήσεις  ιδίως  προς φορείς με αυξημένη ανάγκη  κεφαλαιακής  ενίσχυσης,  αλλά και επιπλέον  κίνητρα επενδυτικής επιλογής, με τη μορφή επιδότησης μισθολογικού κόστους, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, νέων χρηματοδοτικών εργαλείων (Funds), σταθεροποίησης συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, επιτάχυνσης διαδικασιών αδειοδότησης μεγάλων επενδύσεων∙
 • ορισμός  του  ύψους  της  επιχορήγησης   στο  70%  του  επιτρεπόμενου, προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής να είναι ισοδύναμες σε καθαρή παρούσα αξία με το κίνητρο της επιχορήγησης∙
 • καθιέρωση πλαφόν  στο  ύψος  των  ενισχύσεων  (5  εκ.  ανά  επενδυτικό σχέδιο,   10   εκ.   ανά   επιχείρηση,   20   εκ.   ανά   όμιλο   επιχειρήσεων), προκειμένου να επιτευχθεί διασπορά των ωφελούμενων από τις κρατικές ενισχύσεις και να αποφευχθεί η ανισοβαρής συγκέντρωση κρατικών ενισχύσεων σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις/ομίλους ∙
 • θέσπιση «Ειδικών Κατηγοριών Ενίσχυσης», οι οποίες προσδιοορίζονται με γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και με κριτήρια μορφής/επίδοσης, και δύνανται να  ενισχυθούν   με   επιχορηγήσεις,   όταν   άλλως   δεν   παρέχονται,   ή μεγαλύτερο ύψος επιχορηγήσεων, όταν παρέχονται. Οι στόχοι της επιπλέον ενίσχυσης  “Ειδικών Κατηγοριών”  αυτής είναι η καταπολέμηση  διαφόρων ειδών μειονεξιών (κοινωνικοοικονομικών ­ γεωγραφικών), η ενίσχυση συγκεκριμένων  επιχειρηματικών μορφών και η ενίσχυση επιχειρήσεων με σημαντική επίδοση σε αναπτυξιακά υποσχόμενους τομείς,
 • απλοποίηση των διαδικασιών με στόχους:

τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών με ταυτόχρονη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος [ιδίως:  Ενισχύσεις  Μηχανολογικού  Εξοπλισμού,  Ταμεία Συμμετοχών (Funds), Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους],

διαφανείς διαδικασίες σε όλα τα στάδια της ενίσχυσης ενός έργου (από την αξιολόγηση έως την ολοκλήρωση), καθώς οι υποψήφιοι επενδυτές   και  μετέπειτα   δικαιούχοι   θα  έχουν   τη  δυνατότητα ελέγχου της πορείας του έργου τους.

 

 • παροχή δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είτε με ίδια κεφάλαια είτε με μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, με παράλληλη αυστηροποίηση των όρων εξωτερικής  χρηματοδότησης  για τη διασφάλιση  του δημόσιου συμφέροντος∙
 • αξιολόγηση  (ongoing   και   ex   post)   της   εφαρμογής,   αλλά   και   των ωφελημάτων και συνεπειών των ρυθμίσεων του νόμου για την επιχειρηματικότητα,
 • Δυνατότητα λήψης επιχορήγησης από υφιστάμενη επιχείρηση, υπό τον όρο της εμφάνισης κερδών τουλάχιστον σε μία χρήση από τις τελευταίες 7 πριν την υπαγωγή.  Δεδομένης  της στενότητας  των κρατικών πόρων, θα ήταν δημοσιονομικά ανεύθυνο και αδόκιμο να συνεχιστεί η   πρακτική της κεφαλαιακής  ενίσχυσης  επιχειρήσεων,  οι  οποίες  σωρεύουν  ζημιές  επί μακρά σειρά ετών. Οι επιχειρήσεις αυτές δύνανται να επωφεληθούν των ενισχύσεων  μόνο  μέσω  των  φορολογικών  διευκολύνσεων,  γεγονός που βεβαίως προϋποθέτει κερδοφόρες διαχειριστικές χρήσεις.. ∙
 • υιοθέτηση ουσιωδώς  διαφορετικής  διαδικασίας  σχεδιασμού  και σύνταξης του αναπτυξιακού  νόμου: ήτοι, ουσιαστική  διαβούλευση  επί μήνες μέσω συναντήσεων με περισσότερους από 70 φορείς και επεξεργασία περισσότερων των 160 γραπτών υπομνημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ουσιαστική συμμετοχή της αρμόδιας υπηρεσίας στη διαδικασία αυτή και  στην  αξιοποίηση  της  συσσωρευμένης  τεχνογνωσίας  της, καθώς και στην   συνεχή   εμπλοκή   των   λοιπών   κρατικών   φορέων   με   συναφές

αντικείμενο.

Στόχοι  

Κεντρικοί   στόχοι   του    νέου    Αναπτυξιακού    Νόμου    είναι:   η   επενδυτική επανεκκίνηση, ιδιαίτερα μέσω της επανεκβιομηχάνισης της χώρας σε κατευθύνσεις υποσχόμενες  άμεσα και σταθερά   αποτελέσματα∙    η προώθηση  της ισόρροπης ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης λιγότερο ευνοημένων περιοχών∙   η υποβοήθηση, οριοθέτηση και καθοδήγηση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο∙ η   αύξηση της απασχόλησης με τη στήριξη νέων και υφιστάμενων  επιχειρήσεων,  που  απασχολούν  ειδικευμένο  ανθρώπινο  δυναμικό, ώστε να αναστραφεί η τάση φυγής ιδίως των νέων επιστημόνων.

Μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η ενίσχυση της συνεργασίας  μεταξύ  των  επιχειρήσεων,  αλλά  και  μεταξύ Δημοσίου  και φορέων παραγωγής γνώσης και επιχειρήσεων, η βελτίωση της θέσης της χώρας ως προς την  ανταγωνιστικότητά  της  σε  τομείς  υψηλής  προστιθέμενης  αξίας και έντασης γνώσης, η αναβάθμιση σε αλυσίδες αξίας προς την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων και προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

 

Δομή

Ο  νόμος  είναι «κωδικοποιημένος»,  ώστε να μην χρειάζεται  να ανατρέχει  ο κάθε ενδιαφερόμενος σε άλλο κανονιστικό πλαίσιο. Η δομή του Νόμου διακρίνεται σε δύο μέρη, στο Γενικό και στο Ειδικό:

Στο Γενικό μέρος περιέχονται οι βασικές ρυθμίσεις του νόμου σε συμφωνία, με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό [ΓΑΚ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής   Επιτροπής   της  17ης   Ιουνίου   2014],  που  αφορούν  σε  όλα  τα καθεστώτα.

Το  ειδικό  μέρος  διαρθρώνεται  σε πέντε κεφάλαια,  στα οποία περιγράφονται  τα

οκτώ (8) επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων.

 

Καθεστώτα

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Γενική Επιχειρηματικότητα

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

Συνέργειες και δικτυώσεις

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια ­ αλυσίδες αξίας

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Κάθε    καθεστώς    (εκτός    του    καθεστώτος    “Ενδιάμεσοι    χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί”) βασίζεται στα άρθρα των περιφερειακών ενισχύσεων. Επομένως, για την υπαγωγή στον νόμο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον νόμο και ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης είναι επιλέξιμες και επιπλέον δαπάνες. Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής.

Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση.

 

 

 

Ποιες δραστηριότητες επωφελούνται και ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να υπαχθούν

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων

Δεν υφίστανται γενικοί περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας.

Νομική μορφή

Είναι  δυνατή  η  υπαγωγή  σχεδόν  όλων  των  νομικών  μορφών  επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Κλάδοι δραστηριότητας

Eπιλέξιμοι  κλάδοι οικονομικής  δραστηριότητας,  είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προυπόθεση της συμβατότητάς τους με τον ΓΑΚ.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

75.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,

100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,

250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,

500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

 

Προϋποθέσεις παροχής αυξημένων κινήτρων

Με βάση δύο ομάδες κριτηρίων ορίζονται προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επιπρόσθετη ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τα όρια του ΧΠΕ, στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα»,  «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και “Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ”. Αυτές οι ομάδες επενδυτικών σχεδίων ανήκουν στις «Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων» (άρθρο 12 Α.Ν.).

Ομάδα κριτηρίων Ι: γεωγραφικά κριτήρια

Αφορούν σε έργα που υλοποιούνται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ορεινές περιοχές,  περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής  μείωσης,  παραμεθόριες  περιοχές και ευάλωτες νησιωτικές περιοχές (με πληθυσμό κάτω από 3.100) καθώς και νησιά με αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Επίσης, αφορούν σε επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε οργανωμένους υποδοχείς.

Ομάδα κριτηρίων ΙΙ: κριτήρια μορφής / επίδοσης

Αφορούν  σε έργα που υλοποιούνται  από: επιχειρήσεις  που χαρακτηρίζονται  ως καινοτόμες, εξωστρεφείς, δυναμικές (σε όρους αύξησης απασχόλησης), συνεταιρισμούς/ΚΟΙΝΣΕΠ, επιχειρήσεις που έχουν προκύψει από συγχώνευση, ανήκουν στους κλάδους ΤΠΕ και αγροδιατροφής και δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία σε σχέση με τον μ.ο. του κλάδου τους.

 

Ποιες δαπάνες μπορούν να

ενισχυθούν και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες Δαπάνες

Προβλέπονται δύο κατηγορίες δαπανών:

α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:

Περιλαμβάνουν  την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία  ενεργητικού)  ή  εναλλακτικά  δαπάνες μισθολογικού  κόστους. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν τη βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου.

β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:

Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μια σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για  παράδειγμα  σε  επενδύσεις  καινοτομίας  των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας.  Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπάνων περιφερειακών ενισχύσεων.

Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

 

 

Είδη και ύψος ενίσχυσης

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή, β) επιχορήγηση,

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους, ε) χρηματοδοτικά εργαλεία,

στ)  σταθεροποίηση  συντελεστή  φορολογίας  εισοδήματος  μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια.

ζ) ταχεία αδειοδότηση η) δάνεια (καθεστώς 6)

θ) επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται

α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται    για   κάθε   περιοχή   και   μέγεθος   επιχείρησης   από   τον   Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και

β)  για  τις  δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως  του  ύψους που

καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

Τα  μέγιστα  ύψη  ενισχύσεων  για  τη  διάρκεια  ισχύος  του  αναπτυξιακού  νόμου ορίζονται σε: 5.000.000€ για κάθε επενδυτικό σχέδιο· 10.000.000€ για κάθε επιχείρηση και 20.000.000€ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων.

Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.

 

Υποβολή / Aξιολόγηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ΠΣΚΕ στα διαστήματα που προβλέπονται στις σχετικές προκηρύξεις
 

Ενωσιακή νομοθεσία

Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ): ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  της  17ης  Ιουνίου  2014  για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014 ­ 2020: Κρατική Ενίσχυση αριθ. S.A. (21014/N) – Ελλάδα (C233 18­7­2014)

 

Πηγές χρηματοδότησης

Πηγές χρηματοδότησης του νέου Α.Ν.

Οι πηγές άμεσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης του νέου νόμου είναι:

●    Πρόγραμμα Δημοσίων Επεδύσεων (ΠΔΕ)

●    ΕΣΠΑ

●    δάνεια του ελληνικού Δημοσίου από τράπεζες του εξωτερικού

●    μόχλευση μέσω των Ταμείων Συμμετοχών

 

Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

Στόχος     Σκοπός του καθεστώτος «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» είναι η δημιουργία  πλαισίου  ενισχύσεων  περιορισμένου  εύρους  με  ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες.

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν

Το  συγκεκριμένο   καθεστώς   είναι  ιδιαίτερα   ελκυστικό   για     επιχειρήσεις  που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή  της  ενίσχυσης  άμεσα με τη διενέργεια  διοικητικών  ελέγχων (επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση).

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων

Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας

Νομική μορφή

Είναι  δυνατή  η  υπαγωγή  σχεδόν  όλων  των  νομικών  μορφών  επιχειρήσεων υφισταμένων ή υπό σύσταση.

Κλάδοι δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι  κλάδοι οικονομικής  δραστηριότητας  είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Ισχύουν τα γενικά προβλεπόμενα ύψη επενδύσεων.

Ποιες δαπάνες ενισχύονται και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ενσώματες)

Περιλαμβάνουν  τις δαπάνες μηχανολογικού  εξοπλισμού  και μεταφορικών  μέσων που χρησιμοποιούνται  μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση, συγκεκριμένα:

α) καινούργιος ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, β) αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων.

Είδη ενίσχυσης

Φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Στο παρόν καθεστώς δεν προβλέπονται ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Ύψος ενίσχυσης

Οι  επενδυτικές  δαπάνες  ενισχύονται  για  τις  δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού  που καθορίζεται  για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης)  μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από

εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Αξιολόγηση      Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Το καθεστώς “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” έχει πολύ απλές διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς, εφόσον ένα επενδυτικό σχέδιο πληροί έναν μικρό αριθμό προϋποθέσεων, υπάγεται αυτόματα.

Γενική Επιχειρηματικότητα

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

 

 

Στόχος

Στόχος   του   καθεστώτος   “Γενική   Επιχειρηματικότητα”   είναι   η   ενίσχυση επιχειρήσεων όλων των μορφών.
 

 

 

Ποιες δραστηριότητες επωφελούνται και ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να υπαχθούν

Γενικά

Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων

Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας

Νομική μορφή

Είναι  δυνατή  η  υπαγωγή  σχεδόν  όλων  των  νομικών  μορφών  επιχειρήσεων (ατομικές,  εμπορικές,  αλλά και συνεταιριστικές  επιχειρήσεις),  υφιστάμενες  ή υπό σύσταση.

Κλάδοι δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι  κλάδοι οικονομικής  δραστηριότητας  είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Ισχύουν τα γενικά προβλεπόμενα ύψη επενδύσεων

 

Ποιες δαπάνες ενισχύονται και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες

Διακρίνονται δύο κατηγορίες δαπανών:

α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Περιλαμβάνουν  την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή μισθολογικό κόστος.

β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Συμπληρωματικά στις  περιφερειακές ενισχύσεις ενισχύονται δαπάνες για:

 

➢ Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ,

➢ Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,

➢ Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης,

➢ Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ,

➢ Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ

➢ Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας  από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή ή

β)  επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή γ) επιδότηση μισθολογικού κόστους,

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες) των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων (άρθρο 12 Α.Ν.) προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης με επιχορήγηση (70% του προβλεπόμενου ορίου).

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και β) για τις δαπάνες εκτός περιφερεαικών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης)  μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

 

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης.
 

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Παρέχει ενισχύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων.

 

Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

 

 

Στόχος

Στόχος του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 

 

 

Ποιες δραστηριότητες επωφελούνται και ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να υπαχθούν

Γενικά

Το συγκεκριμένο  καθεστώς  απευθύνεται  αποκλειστικά  σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια:

α) να είναι ΜΜΕ,

β) να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών),

γ) να είναι ανεξάρτητες (με τον τρόπο που ορίζεται η ανεξαρτησία στον νόμο).

Νομική μορφή

Είναι  δυνατή  η  υπαγωγή  σχεδόν  όλων  των  νομικών  μορφών  επιχειρήσεων (ατομικές,  εμπορικές,  αλλά και συνεταιριστικές  επιχειρήσεις),  υφιστάμενες  ή υπό σύσταση∙

Κλάδοι δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι  κλάδοι οικονομικής  δραστηριότητας  είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου.

 

Ποιες δαπάνες ενισχύονται και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες

Διακρίνονται οι εξής  κατηγορίες δαπανών:

α) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων,

που περιλαμβάνουν  την πλειοψηφία  των πιθανών δαπανών  (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού),

β) δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

που περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ

➢ Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ.

➢ Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

➢ Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

 

 

➢ Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

➢ Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ

➢ Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας  από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Ισχύουν τα γενικά προβλεπόμενα ύψη επενδύσεων

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή,

β) επιχορήγηση  70% επι του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες) των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων (άρθρο 12 Α.Ν.) προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης με επιχορήγηση στο 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον ΧΠΕ και β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης)  μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

 

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης.
 

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» παρέχει στις επιχειρήσεις που πληρούν τις  προϋποθέσεις   υπαγωγής   αυξημένα   κίνητρα   σε  σχέση   με  τα  υπόλοιπα καθεστώτα  Γενικών Ενισχύσεων,  όπως επιχορήγηση  των επενδυτικών δαπανών από  70%  έως  100%,  αλλά  και  ενισχύσεις  έως  100.000  ευρώ  για τις δαπάνες εκκίνησης.

 

Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για

ΜΜΕ                                                            

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

Στόχος      Στόχοι του καθεστώτος «Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» είναι η  καθιέρωση  ή ενίσχυση  των προϊόντων  καινοτομικού  χαρακτήρα,  καθώς και η ενσωμάτωση  οργανωτικών  και  διαδικαστικών  καινοτομιών,  με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν

Γενικά

Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται σε ΜΜΕ για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών.

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να είναι ΜΜΕ, χωρίς να υπάρχει περιορισμός ως προς την ηλικία των επιχειρήσεων

Νομική μορφή / κλάδοι δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι  κλάδοι οικονομικής  δραστηριότητας  είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου.

Ποιες δαπάνες μπορούν να ενισχυθούν και με ποιόν τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες

Είναι   δυνατή   η  ενίσχυση  για  το  σύνολο  των  δαπανών  των  περιφερειακών ενισχύσεων  καθώς και μια σειρά επιπλεόν επενδυτικών δαπανών:

α) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων,

που περιλαμβάνουν  την πλειοψηφία  των πιθανών δαπανών  (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού)

β) δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

➢ Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ.

➢ Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

➢ Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

➢ Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

➢ Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

➢ Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία που περιλαμβάνουν:

o     δαπάνες  απόκτησης,  επικύρωσης  και  προστασίας  διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,∙

o    δαπάνες μισθοδοσίας  προσωπικού υψηλής ειδίκευσης,∙

o     δαπάνες για συμβουλευτικές  και υποστηρικτικές  υπηρεσίες  στον τομέα της καινοτομίας.

o     δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο,

o     δαπάνες  πρόσθετων  γενικών  εξόδων  και  λοιπών  λειτουργικών δαπανών.

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ

➢ Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας  από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων και για τις δαπάνες καινοτομίας.

Είδη ενίσχυσης

α) φορολογική απαλλαγή,

β επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

δ) επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης

Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες) των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων (άρθρο 12 Α.Ν.) προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης με επιχορήγηση στο 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης)  μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

 

 

 

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται  αυτοτελώς  (χωρίς δηλαδή συγκριτική  αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.
 

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Το καθεστώς δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αυξήσουν την

«καινοτομική»    τους   επίδοση,   είτε   παράγοντας   καινοτομικά   προϊόντα,   είτε εισάγοντας οργανωτικές ή διαδικαστικές καινοτομίες να αξιοποιήσουν ταυτόχρονα σημαντική  ένταση  περιφερειακών  ενισχύσεων  και ειδικές ενισχύσεις  καινοτομίας (λειτουργικές δαπάνες κλπ) που δεν είναι διαθέσιμες σε κανένα άλλο καθεστώς του νόμου.

 

Συνέργειες και Δικτυώσεις

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

 

 

Στόχος

 

Στόχος του καθεστώτος  «Συνέργειες  και Δικτυώσεις»  είναι, μέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν  στις  επιχειρηματικές  συστάδες  (cluster),  καθώς  και η αύξηση των σημαντικών οικονομιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οικονομίας από  τη  δημιουργία  πυκνών  οριζόντιων  και  κάθετων  δικτυώσεων,  μέσω  της διασποράς της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Ειδικότεροι στόχοι είναι οι εξής:

●     ενίσχυση  της  εξαγωγικής  ετοιμότητας  και  της  ανταγωνιστικότητας  και κλιμάκωση της κρίσιμης μάζας των εξαγωγών των τοπικών επιχειρήσεων,

●     προώθηση  της ανάπτυξης  των βιομηχανικών  συστάδων  σε λειτουργικές περιοχές εντός των αλυσίδων αξίας,

●     διευκόλυνση της ικανότητας και της θεσμικής συνεργασίας για τη διοίκηση των συστάδων,

●     ανάπτυξη τεχνολογικών κοινοπραξιών και ανάπτυξη δυνατοτήτων παροχής συμβουλών στον τομέα, και

●     δημιουργία  συνεργατικών   πλαισίων  για  τη  διευκόλυνση  της  αναγκών ανάπτυξης  των κλάδων μέσω μιας ριζοσπαστικής προσέγγισης κλαδικής ανάπτυξης.

 

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν

Γενικά

Στο καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» είναι δυνατή η συμμετοχή επιχειρήσεων, αλλά και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων συναφών οικονομικών παραγόντων.

Τα   σχήματα   συνέργειας   –   δικτύωσης   λειτουργούν   υπό   μορφή   εταιρίας   ή Κοινοπραξίας και απαρτίζονται από έξι τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Αττική ή τη Θεσσαλονίκη ή τέσσερις τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας.

Φορέας της επένδυσης, όπως και δικαιούχος της ενίσχυσης, είναι το cluster και όχι τα μέλη του.

 

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων

Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς την ηλικία των επιχειρήσεων

Νομική μορφή / κλάδοι δραστηριότητας

Καμία διαφοροποίηση από αυτά που ισχύουν για το σύνολο του νόμου. Οι επιχειρήσεις που συγκροτούν το cluster είναι δυνατόν να ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή σε  διαφορετικούς  κλάδους που ενσωματώνουν  υποστηρικτικές  και συμπληρωματικές στην παραγωγική αλυσίδα τους υπηρεσίες, ή σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια παραγωγική αλυσίδα.

 

Ποιες δαπάνες μπορούν να

ενισχυθούν και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες

Στο  καθεστώς  «Συνέργειες  και  Δικτυώσεις»  ορίζονται  ως  επιλέξιμες  τόσο δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων, όσο και ειδικές επενδυτικές δαπάνες. Βασική, ωστόσο  προϋπόθεση  ενίσχυσης  είναι να αφορούν κοινές δράσεις των συμμετεχόντων στο επενδυτικό σχήμα.

α) δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων,

που περιλαμβάνουν  την πλειοψηφία  των πιθανών δαπανών  (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) Ενδεικτικά:

➢ κοινές  εγκαταστάσεις  και  εξοπλισμό  παραγωγής,  προμήθεια  ή  παροχή

κοινών υπηρεσιών, κοινές δράσεις: αποθήκευσης ή/και δικτύων διανομής ή/και προμηθειών ή/και διακίνησης,

β) δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

που περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ

➢ Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ.

➢ Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

➢ Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

➢ Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ

➢ Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας  από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Είδη ενίσχυσης

Για συνεργατικούς σχηματισμούς που αποτελούνται από ΜΜΕ:

●    επιχορήγηση,

●    φορολογική απαλλαγή,

●     επιδότηση  χρηματοδοτικής  μίσθωσης  (ή οποιοσδήποτε  συνδιασμός  των τριών πρώτων ειδών) και

●    επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Ύψος ενίσχυσης

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από

 

 

τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων  έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης)  μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

 

Καινοτομικά cluster

Για  τα  cluster   που  χαρακτηρίζονται   ως  καινοτομικά  προβλέπονται   επιπλέον ενισχύσεις    για  άυλα  και  ενσώματα  στοιχεία  του  ενεργητικού  και  επιπλέον  για δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες .

Συγκεκριμένα προβλέπονται ενισχύσεις δαπανών για:

●     συντονισμό   του  συνεργατικού   σχηματισμού   για  τη  διευκόλυνση   της συνεργασίας,  την  ανταλλαγή  των  πληροφοριών  και  την  παροχή ή την διάθεση    εξειδικευμένων  και  εξατομικευμένων  υπηρεσιών  στήριξης των επιχειρήσεων,

●    προβολή ή την αύξηση της προβολής του σχηματισμού,

●     διαχείριση     εγκαταστάσεων     του     σχηματισμού     και     διοργάνωσης προγραμμάτων και συνεδρίων για την στήριξη και διάδοση των γνώσεων και της δικτύωσης

 

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται  αυτοτελώς  (χωρίς δηλαδή συγκριτική  αξιολόγηση) στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.
 

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα καθεστώτα του νόμου (με την εξαίρεση του καθεστώτος “Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια”, το καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης κοινών δράσεων επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών παραγόντων (π.χ. επιμελητηρίων, συνδέσμων επιχειρήσεων).

 

Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί

Οργανισμοί ­ Ταμεία Συμμετοχών                

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

 

 

Στόχος

Βασικός στόχος του καθεστώτος “Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί ­ Ταμεία Συμμετοχών” είναι η σύσταση Ταμείων Συμμετοχών ή περαιτέρω ειδικότερων Ταμείων με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε αυτά, μέσω επενδυτικών δραστηριοτήτων με απώτερους στόχους την αύξηση του καινοτομικού περιεχομένου των ελληνικών επιχειρήσεων και της δυνατότητας τους για εξαγωγές, καθώς  και  την  αύξηση  της  απασχόλησης.  Επιπλέον,  επιδιώκονται  επιμέρους στόχοι, όπως για παράδειγμα η αύξηση των δικτυώσεων ή η αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.
 

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν

Γενικά

Το  Δημόσιο  επενδύει σε ταμείο συμμετοχών  με εισφορά Εθνικών ή Κοινοτικών πόρων∙  στη  συνέχεια  ο  διαχειριστής  των  ταμείων  ή  του  ταμείου  συμμετοχών επιδιώκει  τη μεγαλύτερη  δυνατή μόχλευση  των πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα.

Η  δυνατότητα  καθορισμού  των  επιλέξιμων  κλάδων  και  επενδυτικών  σχεδίων εξαρτάται από την τελική μορφή του ταμείου συμμετοχών.

Βασικές επιδιώξεις:

α)   Δημιουργία   νέων   και   η   μεγέθυνση   εξαιρετικά   δυναμικών   υφισταμένων επιχειρήσεων,

β) Αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων,

γ) Ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,

δ) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους.

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού εποπτεύει τη διαδικασία επιλογής που εφαρμόζει ο διαχειριστής.

 

Ποιες δαπάνες μπορούν να

ενισχυθούν και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες

Η  υπαγωγή  επιχειρήσεων  στα  παρόν  καθεστώς  διασφαλίζει  ιδιαίτερα  μεγάλη ευελιξία στον καθορισμό των δαπανών, που δύνανται να ενισχυθούν.

Είδη ενίσχυσης

α) επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων, β) δάνεια

 

Αξιολόγηση

Οι   διαδικασίες   επιλογής   των  επιχειρήσεων   καθορίζονται   από  τη  συμφωνία

Δημοσίου ­ Διαχειριστών.

Ωστόσο, ζητήματα  όπως η επιλογή των διαχειριστών, το επίπεδο μόχλευσης, το ύψος αμοιβής των διαχειριστών, ο έλεγχος, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας των Ταμείων  θα  αποτελούν  αντικείμενο  εποπτείας  του Ταμείου Συμμετοχών  από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Το  καθεστώς   παρέχει   τη  δυνατότητα   μέγιστης   ευελιξίας,   αλλά  και  έντασης ενίσχυσης  από  το  σύνολο  του  Α.Ν.,  μέσω  της  συμμετοχής  των  Ταμείων  στο κεφάλαιο των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.

Επίσης, πρόκειται για το μόνο καθεστώς που χορηγεί δάνεια και κεφαλαιακή συμμετοχή.

 

Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά

Σχέδια                                                          

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

 

 

 

Στόχος

Στόχους του καθεστώτος «Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια» αποτελούν η αύξηση, η προστασία της απασχόλησης, καθώς και η περιφερειακή σύγκλιση μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και της ενίσχυσης των τοπικών διασυνδέσεων.
 

Ποιες επιχειρήσεις επωφελουνται και δικαιούνται να υπαχθούν

Γενικά

Ενισχύονται   επιχειρήσεις   και  συνεργατικοί  σχηματισμοί  που  συμμετέχουν  σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας, που είναι δυνατό να αναπτύσσονται  σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον οκτώ φορέων. Εκτός των επιχειρήσεων   και  των  συνεργατικών   σχηματισμών   στα  επενδυτικά   σχήματα μπορούν να συμμετέχουν οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες.

Διαδικασία

Το Επενδυτικό σχήμα υποβάλλει πρόταση ολοκληρωμένου επενδυτικού προγράμματος (συνολικό πλαίσιο δράσεων με  ολοκληρωμένη χωρική ή/και κλαδική πρόταση ανάπτυξης με πολλαπλασιαστικά οφέλη).

Η πρόταση αξιολογείται σε δύο ­ παράλληλα ­ στάδια:

α) αξιολογείται η μελέτη σκοπιμότητας της συνολικής παρέμβασης και

β) οι αιτήσεις υπαγωγής των μεμονωμένων επιχειρήσεων και των clusters

Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης ενισχύονται οι δαπάνες των επιχειρήσεων και των cluster που συμμετέχουν στο σχήμα.

 

Ποιες δαπάνες μπορούν να

ενισχυθούν και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες

Οι δαπάνες που ενισχύονται καθορίζονται από τον τύπο του υπαγόμενου φορέα

Είδη ενίσχυσης

Για Επιχειρήσεις:

➢ φορολογική απαλλαγή,

➢ επιχορήγηση (με την εξαίρεση των μεγάλων επιχειρήσεων),

➢ επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και

➢ επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης,

Για Συνεργατικούς σχηματισμούς:

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55 του Α.Ν.

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Το καθεστώς αποτελεί πολυεπίπεδη παρέμβαση ενίσχυσης τοπικών και περιφερειακών αλυσίδων αξίας. Υπό αυτό το πρίσμα τα «Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια» αποτελούν παρέμβαση μεγάλης κλίμακας, η οποία συντίθεται από επιμέρους παρεμβάσεις των λοιπών καθεστώτων του νόμου.

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Αναπτυξιακός Νόμος 2016 |

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων

 

Στόχος

 

Στόχος του καθεστώτος  «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας,  τη  δημιουργία  νέων  θέσεων εργασίας  και τη μεταφορά  γνώσης και τεχνογνωσίας.

 

Ποιες επιχειρήσεις επωφελούνται και δικαιούνται να υπαχθούν

Γενικά

Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.

 

Ποιες μορφές ενίσχυσης παρέχονται

Γενικά

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα καθεστώτα, στο καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» δίνεται έμφαση σε ενισχύσεις χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση . Συγκεκριμένα:

Είδη ενίσχυσης

1.   Παγιοποίηση  οικείου συντελεστή  φορολογίας εισοδήματος στο ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία  αίτησης υπαγωγής  και για δώδεκα (12) έτη μέχρι  την  εξάντληση  της ενίσχυσης  που δικαιούται  ο φορέας βάσει του επενδυτικού του σχεδίου. Σε περίπτωση μείωσης του φορολογικού συντελεστή οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τον νέο συντελεστή.

2.   Εναλλακτικά,  ο φορέας της επένδυσης  μπορεί, με την πιστοποίηση  της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής  με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ.

3. Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

Αξιολόγηση

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς (χωρίς συγκριτική αξιολόγηση).
 

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου

Το καθεστώς  «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» διαφοροποιείται τελείως από τα υπόλοιπα,   τόσο   υπό  την  έννοια   της  διαφοράς   των  ειδών   ενίσχυσης   που παρέχονται, όσο και στο ότι αποτελεί το μόνο καθεστώς που έχει ως βασικό στόχο την προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.

Η ILF consulting με σκοπό την υποβολή χρηματοδοτικής πρότασης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές,  τον σωστό και άμεσο προέλεγχο της επιλεξιμότητας της πρότασης, του φακέλου των δικαιολογητικών, του έλεγχου του προϋπολογισμού και των προσφορών.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται Δωρεάν, σε όλη την διάρκεια δημιουργίας του προ φακέλου υποβολής , παρέχοντας τις προϋποθέσεις επιτυχίας στην υποβαλλόμενη πρόταση .

Οποιαδήποτε πληρωμή υπηρεσιών που αφορά την μελέτη του φακέλλου   και την αντίστοιχη προσφορά μας , θα δοθεί και θα πραγματοποιηθεί μετά την επίσημη ημερομηνία ενάρξεως υποβολής  στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και μέχρι την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή των αντίστοιχων προτάσεων.

Για περισσότερη ενημέρωση ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Αργυρός Γιάννης 2106926590.

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting