• Home
  • Νέα
  • Ενδεικτικά οι Δράσεις – Δραστηριότητες που ενισχύονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Από την ILF consulting team.

Ενδεικτικά οι Δράσεις – Δραστηριότητες που ενισχύονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Από την ILF consulting team.

22/06/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

 

Η ILF consulting με σκοπό την υποβολή χρηματοδοτικής πρότασης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές,  τον σωστό και άμεσο προέλεγχο της επιλεξιμότητας της πρότασης, του φακέλου των δικαιολογητικών, του έλεγχου του προϋπολογισμού και των προσφορών.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται Δωρεάν, σε όλη την διάρκεια δημιουργίας του προ φακέλου υποβολής , παρέχοντας τις προϋποθέσεις επιτυχίας στην υποβαλλόμενη πρόταση .

Οποιαδήποτε πληρωμή υπηρεσιών που αφορά την μελέτη του φακέλλου   και την αντίστοιχη προσφορά μας , θα δοθεί και θα πραγματοποιηθεί μετά την επίσημη ημερομηνία ενάρξεως υποβολής  στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και μέχρι την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή των αντίστοιχων προτάσεων.

Για περισσότερη ενημέρωση ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Αργυρός Γιάννης 2106926590.

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Η ILF consulting

Αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη παρακολούθηση της επιδότησης του έργου,  από τον Αναπτυξιακό Νόμο ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων. Καλέστε μας στο 210 6926590.

Για περισσότερη ενημέρωση – δικαιολογητικά – και προσφορά συνεργασίας ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Αργυρός Γιάννης 2106926590.

Επενδυτικός – Αναπτυξιακός νόμος Ενημερωτικό υλικό και ειδήσεις – νέα απο την ILF consulting σχετικά με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και σχετικά για παρατάσεις και άλλες διατάξεις που αφορούν σε Ν.3299/04 και 3908/11 < Προηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων >

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

Ενισχύονται κατ’ εξαίρεση τα παρακάτω επενδυτικά σχέδια:

 α. Στον τοµέα παραγωγής, διανοµής και υποδοµών ενέργειας, κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια:

αα. µικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών εγκατεστηµένης ισχύος µέχρι 15MW,

ββ. µονάδων συµπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ,

γγ. υβριδικών σταθµών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά (ΜΔΝ) µε εγγυηµένη ισχύ µέχρι 5 MW,

δδ. παραγωγής θερµότητας και ψύξης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,

εε. ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης,

στστ. παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίµων τα οποία δεν είναι βασιζόµενα σε εδώδιµα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασµού ή ανάµειξης,

καθώς και µετατροπής υφιστάµενων µονάδων παραγωγής βιοκαυσίµων βασιζόµενων σε εδώδιµα φυτά σε µονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίµων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιµα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασµού ή ανάµειξης,

 

β. Στον τοµέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη µεταφορά δραστηριοτήτων κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:

αα. 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιµανιών (µαρίνων)],

ββ. 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδροµίων) και,

γγ. 52.29.19.03 [Υπηρεσίες µεταφοράς µε διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού προς τρίτους (logistics)].

γ. Στον τοµέα του τουρισµού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:

αα. ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

ββ. εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της προηγούµενης επένδυσης εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής της µονάδας,

γγ. επέκτασης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, µε την προϋπόθεση ότι στο διάστηµα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι µέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού ολοκλη ρωµένης µορφής αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

δδ. ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής Τουριστικών Οργανωµένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

εε. ίδρυσης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων εντός χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,

στστ. σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων,

ζζ. εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιµένες, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού [µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού θερµαλισµού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισµού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόµια

ηη. εγκαταστάσεων αγροτουρισµού ή οινοτουρισµού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηµατικές συστάδες (cluster),

θθ. ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι όσοι αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6. δ.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος είδη επενδυτικών σχεδίων στους τοµείς:

αα. της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,

ββ. της γεωργίας,

γ. Επενδυτικά σχέδια τουρισμού Υγείας και ιατρικού τουρισμού.

δ.  91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών)

91.02 (Δραστηριότητες μουσείων)

 

Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νοµική µορφή των ενισχυόµενων επι χειρήσεων, οι περιορισµοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετικό θέµα για την παροχή των ενισχύσεων σε ε πενδυτικά σχέδια των τοµέων αυτών.

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting