• Home
 • Νέα
 • Τα 87 άρθρα, του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Τα 87 άρθρα, του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

22/06/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

 

Η ILF consulting με σκοπό την υποβολή χρηματοδοτικής πρότασης στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές,  τον σωστό και άμεσο προέλεγχο της επιλεξιμότητας της πρότασης, του φακέλου των δικαιολογητικών, του έλεγχου του προϋπολογισμού και των προσφορών.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται Δωρεάν, σε όλη την διάρκεια δημιουργίας του προ φακέλου υποβολής , παρέχοντας τις προϋποθέσεις επιτυχίας στην υποβαλλόμενη πρόταση .

Οποιαδήποτε πληρωμή υπηρεσιών που αφορά την μελέτη του φακέλλου   και την αντίστοιχη προσφορά μας , θα δοθεί και θα πραγματοποιηθεί μετά την επίσημη ημερομηνία ενάρξεως υποβολής  στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και μέχρι την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή των αντίστοιχων προτάσεων.

Για περισσότερη ενημέρωση ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Αργυρός Γιάννης 2106926590.

Δωρεάν έλεγχος δυνατοτήτων επιδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 Η ILF consulting

Αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη παρακολούθηση της επιδότησης του έργου,  από τον Αναπτυξιακό Νόμο ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων. Καλέστε μας στο 210 6926590.

Για περισσότερη ενημέρωση – δικαιολογητικά – και προσφορά συνεργασίας ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Αργυρός Γιάννης 2106926590.

 

Επενδυτικός – Αναπτυξιακός νόμος Ενημερωτικό υλικό και ειδήσεις – νέα απο την ILF consulting σχετικά με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και σχετικά για παρατάσεις και άλλες διατάξεις που αφορούν σε Ν.3299/04 και 3908/11 < Προηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων >

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                                                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Πρωτ.                                                                                       Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜΕ΄, 16 Ιουνίου  2016,

Αριθ.                                                                                                     Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ.                                             ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

 

Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις

 

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Σκοπός του παρόντος είναι η προώθηση της ισόρρο- πης ανάπτυξης µε σεβασµό στους περιβαλλοντικούς πό- ρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοηµένων περιο- χών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθµιση, η διαµόρφω- ση µιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε  το-

µείς υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης,    η µετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόµηση των φυσικών πόρων στην προοπτική µιας κυκλικής οικο- νοµίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυ- ση ξένων άµεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλι-  ση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταµερισµό Εργασίας. Η επίτευξη των στόχων αυτών επιδιώκεται µε τις ενισχύσεις του παρόντος, µέσω των καθεστώτων που προβλέπονται  στο  Ειδικό  Μέρος  του  και συγκεκριµένα

µε:

α. την εξωστρέφεια και την καινοτοµικότητα,

β. τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας,

γ. την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της χώ- ρας µε έµφαση στην απασχόληση εκπαιδευµένου αν- θρώπινου δυναµικού, προκειµένου να αναστραφεί το ρεύµα φυγής νέων επιστηµόνων,

δ. την προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων, ε. την υψηλή προστιθέµενη αξία,

στ. τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της α- νταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,

ζ. την έξυπνη εξειδίκευση,

η. την ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστι- κών πρωτοβουλιών και εν γένει τη στήριξη της κοινωνι- κής και αλληλέγγυας οικονοµίας,

θ. την ενθάρρυνση συγχωνεύσεων,

ι. τοµές και παρεµβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για την ενίσχυση της υγιούς και στοχευµένης επιχειρηµατι- κότητας µε ειδική έµφαση στη µικροµεσαία επιχειρηµα- τικότητα,

ια. την επανεκβιοµηχάνιση της χώρας,

ιβ. την υποστήριξη περιοχών µε µειωµένη αναπτυξιακή δυναµική και τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

 

Άρθρο 2

Ορισµοί

 

Για τους σκοπούς του παρόντος, εκτός από τους ορι- σµούς που περιλαµβάνονται σε αυτόν, ισχύουν και οι ο- ρισµοί του άρθρου 2 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονι- σµού (Γ.Α.Κ. – Κανονισµός 651/2014 της Επιτροπής).

 

 

 

Άρθρο 3

Εφαρµοστέο Δίκαιο

 

 1. Οι ενισχύσεις των καθεστώτων ενισχύσεων του πα- ρόντος χορηγούνται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Γ.Α.Κ.. Οι διατάξεις του ως άνω Κανονισµού εφαρ-

µόζονται για όλα τα θέµατα, τα οποία δεν ρυθµίζονται ρητά στον παρόντα νόµο.

 1. Στις ενισχύσεις των καθεστώτων, του παρόντος για τις οποίες αξιοποιούνται και πόροι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων, έχουν εφαρµο- γή οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου που διέπουν τις ενισχύσεις αυτές.
 2. Στον παρόντα νόµο µπορούν να υπάγονται και επεν- δυτικά σχέδια για ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει κα- θεστώτων υπαγόµενων σε άλλους κανόνες του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά από προηγούµενη διαδι- κασία κοινοποίησης και έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανά- πτυξης και Τουρισµού ή και του κατά περίπτωση αρµόδι- ου Υπουργού ορίζονται ειδικότερα θέµατα και τυχόν δια- φοροποιήσεις, που προκύπτουν από την εφαρµογή των οικείων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 

Άρθρο 4

Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων

 

Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος εφαρµόζο- νται οι παρακάτω γενικοί κανόνες:

 1. Ενιαίο Επενδυτικό Σχέδιο (άρθρο 14 παρ. 13 εδ. α΄ Γ.Α.Κ.)

Για την εφαρµογή των καθεστώτων ενισχύσεων του παρόντος θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο επενδυτικό σχέ- διο και κάθε αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε ε- πίπεδο οµίλου) περιλαµβανοµένων και των συνδεδεµέ- νων ή συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, η οποία αρχίζει ε- ντός τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόµενη επένδυση στην ίδια πε- ριφέρεια (Nuts 3) του Κανονισµού (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 154).

 1. Κανόνες Σώρευσης

α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει των κα- θεστώτων του παρόντος δεν επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ή καθεστώς

«ήσσονος σηµασίας» (de minimis). Κατ’ εξαίρεση στην α- πόφαση  προκήρυξης  των  καθεστώτων  του παρόντος

µπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα σώρευσης των ενι- σχύσεων του καθεστώτος αυτού µε τις ενισχύσεις συ- γκεκριµένων άλλων καθεστώτων, µε την προϋπόθεση ό- τι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της έντασης  ή των ποσών ενίσχυσης που ορίζονται στο Γ.Α.Κ. ή στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 8 παρ. 3, 4 και 5 Γ.Α.Κ.).

β. Για να εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων στις µέγι- στες εντάσεις ενίσχυσης και στα µέγιστα ποσά ενίσχυ- σης που προβλέπονται στο Γ.Α.Κ. για τα καθεστώτα   του

παρόντος, λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των ενι- σχύσεων που χορηγούνται κατά περίπτωση στο ενισχυό-

µενο επενδυτικό σχέδιο και στην επιχείρηση και ελέγχε- ται η περίπτωση τεχνητής κατάτµησής του (άρθρα 4 παρ. 2 και 8 παρ. 1 Γ.Α.Κ.).

γ. Σε περιπτώσεις συνδυασµού των ενισχύσεων του παρόντος µε ενωσιακή χρηµατοδότηση, η οποία υπόκει- ται σε κεντρική διαχείριση από τα θεσµικά όργανα, τους οργανισµούς, τις κοινές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγ- χο του Κράτους, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 8 παρ. 2 Γ.Α.Κ..

 1. Αρχή «Deggendorf»

Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος δεν µπο- ρούν να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκ- κρεµεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προη- γούµενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνοµες και ασυµβίβαστες προς την εσωτερική αγορά (άρθρο 1 παρ. 4 Γ.Α.Κ.). Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον παρόντα νόµο, οφείλει να δη- λώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία του προη- γούµενου εδαφίου.

 1. Χαρακτήρας Κινήτρου

Οι ενισχύσεις των καθεστώτων του παρόντος λειτουρ- γούν ως κίνητρο, µε την έννοια του άρθρου 6 Γ.Α.Κ., για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν παρέχονται για δραστηριότητες, τις οποίες θα ανέ- πτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόµη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι ενισχύσεις έχουν χα- ρακτήρα κινήτρου, µόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υπο- βάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης περιλαµ- βάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την επω- νυµία και το µέγεθος της επιχείρησης· β) την περιγραφή του  έργου,  συµπεριλαµβανοµένων  των  εκτιµώµενων η-

µεροµηνιών έναρξης και λήξης· γ) τον τόπο εκτέλεσης του έργου· δ) τον κατάλογο των δαπανών του έργου· ε) τα είδη και το ποσό ενίσχυσης και στ) το χρηµατοδοτικό σχήµα του επενδυτικού σχεδίου.

Έναρξη των εργασιών είναι το πρώτο χρονικά σηµείο

µεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργα- σιών που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νοµικά δεσµευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισµού ή άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθι- στά µη αναστρέψιµη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας, δεν θεωρούνται έ- ναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως έναρξη των εργασιών νοείται η στιγµή απόκτησης των στοιχείων ε- νεργητικού που συνδέονται άµεσα µε την αποκτηθείσα εγκατάσταση (άρθρο 2 στοιχείο 23 Γ.Α.Κ.). Η έναρξη ερ- γασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής έχει ως αποτέλεσµα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού    σχεδίου.

 1. Κανόνας µη διάκρισης και της προσβασιµότητας α- τόµων µε αναπηρία.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος οφείλουν να διασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε να µη δηµιουργούνται δια-

 

 

 

κρίσεις σε βάρος ευπαθών οµάδων, ιδίως ως προς την προσβασιµότητα σε υποδοµές, υπηρεσίες και  αγαθά.

 

Άρθρο 5

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

 

 1. Συµµετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχε- δίου

Η συµµετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να γίνει είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε

µε εξωτερική χρηµατοδότηση, µε την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτι- κού κόστους δεν περιέχει καµία κρατική ενίσχυση, δηµό- σια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

 1. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της επένδυσης για την υ- παγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσε- ων του παρόντος ορίζεται µε βάση το µέγεθος του φο- ρέα, ήτοι:

α. για µεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακο- σίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,

β. για µεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς και για ε- πιχειρηµατικές συστάδες (cluster), του άρθρου 52 στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,

γ. για µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενή- ντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,

δ. για πολύ µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), καθώς και τους Α- γροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τις Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

 1. Περιεχόµενο επενδυτικού σχεδίου

Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, να έχουν το χαρακτήρα αρχι- κής επένδυσης (άρθρο 2 στοιχείο 49 Γ.Α.Κ.) και συγκε- κριµένα να πληρούν µία από τις ακόλουθες προϋποθέ- σεις:

α. δηµιουργία νέας µονάδας,

β. επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονά-

δας,

γ. διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, µε τον όρο ότι οι επιλέξιµες δαπάνες υπερβαί- νουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιµοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονοµικό έτος που προηγεί- ται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,

δ. θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας, µε τον όρο ότι οι επι- λέξιµες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών, προηγούµενων οικονοµικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται µε τη δρα- στηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί,

ε. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλεί- σει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετί- ζεται µε τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των µετοχών µιας επιχείρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Άρθρο 6

Δικαιούχοι υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων

 

 1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµέ- νες ή έχουν υποκατάστηµα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγµή έναρξης εργασιών του επενδυτι- κού σχεδίου και έχουν µία από τις ακόλουθες µορφές:

α. ατοµική επιχείρηση, β. εµπορική εταιρεία, γ. συνεταιρισµός,

δ.Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄216), Αγροτικοί Συνε- ταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Ε- ταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78),

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, µε την υ- ποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δηµο- σιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή κοινο- πραξίας µε την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕ- ΜΗ,

ζ. δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

αα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δηµόσιου σκοπού,

ββ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

γγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους µε δηµόσιους πόρους για το διάστηµα τήρησης των µακροχρόνιων υ- ποχρεώσεων του άρθρου 21.

 1. Οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιµο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιά- δες (500.000) ευρώ και υπάγονται στα καθεστώτα ενί- σχυσης του παρόντος, υποχρεούνται να λάβουν τη νοµι- κή µορφή εµπορικής εταιρείας ή συνεταιρισµού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
 2. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι και εξαιρούνται από τις ενισχύσεις των καθεστώτων του παρόντος:

α) οι προβληµατικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. (άρθρο 1 παρ. 4 περίπτωση γ΄ Γ.Α.Κ.),

β) επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεµφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρω- παϊκού Οικονοµικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή που, κατά τη χρονική στιγµή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραµµατίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός

µέγιστου χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών µετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για την οποία έ- χουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριµένη πε- ριοχή (άρθρο 13 περίπτωση δ΄ Γ.Α.Κ.),

γ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία και για λογαριασµό του Δηµοσίου, βάσει σχετικής σύµβασης εκτέλεσης έρ- γου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

 

 

 

Άρθρο 7

Υπαγόµενα και εξαιρούµενα επενδυτικά σχέδια

 

 1. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος υπάγο- νται επενδυτικά σχέδια όλων των τοµέων της οικονο-

µίας, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων.

 1. Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του πα- ρόντος νόµου επενδυτικά σχέδια:

Α. Σύµφωνα µε την περίπτωση α’ του άρθρου 13 του Γ.Α.Κ. κατά κατηγορία:

αα. στον τοµέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοι- χείο 43 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία,

ββ. στον τοµέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο στοιχείο 44 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία,

γγ. στον τοµέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζε- ται στο στοιχείο 13 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., σχετικά µε κρα- τικές ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία άνθρακα,

δδ. στον τοµέα της ναυπηγίας. Μπορεί µε κοινή υ- πουργική απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών να προ- κηρυχθεί κατ’ εξαίρεση καθεστώς στον τοµέα της ναυ- πηγίας κατόπιν προηγούµενης έγκρισης της  Ευρωπαϊ- κής Επιτροπής,

εε. στον τοµέα παραγωγής, διανοµής και υποδοµών ε- νέργειας, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της πα- ραγράφου 4,

στστ. στον τοµέα µεταφορών (και η συναφής υποδο-

µή), όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία.

Β. Με βάση την «Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας 2008»   [υ.α.   1100330/1954/ΔΜ/2008   (Β΄   2149)  και

Εγκ./Πολ. 1133/2008], και µε την επιφύλαξη των άρθρων

52 έως 58:

-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09-  (Υπο-

στηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης).

-36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού απο- κλειστικά µε χρήση ΑΠΕ.

-41- Κατασκευές κτηρίων.

-42- Έργα πολιτικού µηχανικού.

-43- Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότη- τες.

-45- Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή  µηχανοκί-

νητων οχηµάτων και µοτοσικλετών.

-46- Χονδρικό εµπόριο.

-47- Λιανικό εµπόριο.

-52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφο- ρά δραστηριότητες, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4.

-53- Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές δραστηριότη- τες.

-55- Καταλύµατα, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4.

-56-  Δραστηριότητες  υπηρεσιών εστίασης.

-60- Δραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλε- οπτικών εκποµπών.

-64- Δραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών  υπηρεσιών.

-65- Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία.

-66- Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπι- στωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότη- τες.

-68- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

-69- Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες.

-70- Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστη- ριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης.

-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότη- τες µηχανικών – τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις.

-72- Επιστηµονική έρευνα και  ανάπτυξη.

-73- Διαφήµιση και έρευνα αγοράς.

-75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες.

-77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης.

-78-  Δραστηριότητες απασχόλησης.

-79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γρα- φείων οργανωµένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.

-80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευ- νας.

-81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.

-82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατει- ακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υ- ποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.

-84- Δηµόσια διοίκηση και άµυνα – υποχρεωτική κοινω- νική ασφάλιση.

-85- Εκπαίδευση.

-86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουµέ- νων των επενδυτικών σχεδίων τουρισµού υγείας και ια- τρικού τουρισµού.

-87- Δραστηριότητες βοήθειας µε παροχή καταλύµα- τος, εξαιρουµένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισµού υγείας και ιατρικού τουρισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και κα- τά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων των ΚΑΔ -86- και -87-, καθώς και κάθε άλλο συ- ναφές θέµα εφαρµογής τους.

-88- Δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παρο- χή καταλύµατος.

-90- Δηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέ- δαση.

-91-  Δραστηριότητες  βιβλιοθηκών,  αρχειοφυλακείων,

µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3.

-92- Τυχερά παιχνίδια και  στοιχήµατα.

-93- Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, µε την επιφύλαξη της υ- ποπερίπτωσης ζζ΄της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4.

-94-  Δραστηριότητες οργανώσεων.

-95- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών α- τοµικής ή οικιακής  χρήσης.

96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπη- ρεσιών, µε την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ζζ΄της πε- ρίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4.

-97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οι- κιακού προσωπικού.

-98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφο- ρούν την παραγωγή µη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση.

-99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισµών και φο- ρέων.

 1. Στον µη υπαγόµενο στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος ΚΑΔ -91- κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι δρα- στηριότητες:

α. 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών),

 

 

 

β.  91.02  (Δραστηριότητες µουσείων).

 1. Στους µη υπαγόµενους στον παρόντα νόµο τοµείς της παραγράφου 2, ενισχύονται κατ’ εξαίρεση τα παρα- κάτω επενδυτικά σχέδια:

α. Στον τοµέα παραγωγής, διανοµής και υποδοµών ε- νέργειας, κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέ- δια:

αα. µικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών εγκατεστηµένης ισχύος µέχρι 15MW, σύµφωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ. και το ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει,

ββ. µονάδων συµπαραγωγής ενέργειας υψηλής από- δοσης από ΑΠΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 40 Γ.Α.Κ.,

γγ. υβριδικών σταθµών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά (ΜΔΝ) µε εγγυηµένη ισχύ µέχρι 5 MW, σύµφωνα

µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ.,

δδ. παραγωγής θερµότητας και ψύξης από   ανανεώσι-

µες πηγές ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ., εε. ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµαν-

σης και τηλεψύξης, σύµφωνα µε το ν. 4342/2015   (Α΄

143) και το άρθρο 46 Γ.Α.Κ.,

στστ. παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίµων τα οποία δεν είναι βασιζόµενα σε εδώδιµα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασµού ή ανάµειξης, σύµφωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ., καθώς και µετατροπής υφιστάµενων

µονάδων παραγωγής βιοκαυσίµων βασιζόµενων σε εδώ- διµα φυτά σε µονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσί-

µων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιµα φυτά και δεν υ- πόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασµού ή ανάµειξης, σύµ- φωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ..

β. Στον τοµέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη µεταφορά δραστηριοτήτων κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κλάδοι:

αα. 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιµανιών  (µα-

ρίνων)],

ββ.  52.22.11.06  (Υπηρεσίες  λειτουργίας  υδατοδρο-

µίων) και,

γγ. 52.29.19.03 [Υπηρεσίες µεταφοράς µε διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού προς τρίτους (logistics)].

γ. Στον τοµέα του τουρισµού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:

αα. ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον τριών (3)  αστέρων,

ββ. εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδο- χειακών µονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κα- τηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή α- πό την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της προηγούµενης ε- πένδυσης εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής της

µονάδας,

γγ. επέκτασης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης

µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, µε την προϋπόθεση ότι στο διάστηµα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι µέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού ολοκλη- ρωµένης µορφής αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχι- στον τριών (3) αστέρων,

δδ. ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού ολοκλη- ρωµένης µορφής Τουριστικών Οργανωµένων Κατασκη- νώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,

εε. ίδρυσης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορ-

φής ξενοδοχειακών µονάδων εντός χαρακτηρισµένων

παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανή- κουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον  δύο

 • αστέρων,

στστ. σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, όπως ορί- ζονται στο ν. 4276/2014 (Α΄ 155), εκτός του µέρους αυ- τών που αφορά σε προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µί- σθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και µε την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαί- σιο των διατάξεων των άρθρων 65 έως 69,

ζζ. εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής  Υποδοµής

{συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιµένες, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού [µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέ- ντρα ιαµατικού τουρισµού θερµαλισµού, κέντρα θαλασ- σοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισµού, ορειβατικά καταφύ- για, αυτοκινητοδρόµια}, όπως  αυτές  ορίζονται  στο ν.  4276/2014 (Α΄ 155),

ηη. εγκαταστάσεων αγροτουρισµού ή οινοτουρισµού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηµατι- κές συστάδες (cluster),

θθ. ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δι- καιούχοι είναι όσοι αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

δ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανά- πτυξης και Τουρισµού και των συναρµόδιων Υπουργών, η οποία δεν µπορεί να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση διετίας από την έκδοσή της, δύνανται να καθορίζονται περιοχές της επικράτειας οι οποίες θα εξαιρούνται από   το πεδίο εφαρµογής µιας ή περισσότερων υποπεριπτώ- σεων της περίπτωσης γ’  της παρούσας παραγράφου.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να καθορίζονται το περιεχόµενο, οι ειδικοί όροι, προϋποθέ- σεις, προδιαγραφές και περιορισµοί για τα επενδυτικά σχέδια των παραγράφων 2, 3 και

6.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Α- νάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προ- διαγραφές και περιορισµοί για την υπαγωγή στα καθε- στώτα ενισχύσεων του παρόντος επενδυτικών σχεδίων στον τοµέα της µεταποίησης και της εµπορίας γεωργι- κών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στα σηµεία 8 και 10 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ.. Η ως άνω κοινή υπουργική απόφα- ση ρυθµίζει αποκλειστικά τις περιπτώσεις, στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται µε βάση τις επιλέξιµες δαπάνες του σχεδίου ή το µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδί- ου και όχι: α) µε βάση την τιµή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς πα- ραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επι- χειρήσεις ή β) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υ- ποχρέωση της απόδοσής της εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς (άρθρο 1 παρ. 3 περ. γ’ Γ.Α.Κ.).

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανά- πτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο- φίµων, µπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος είδη επενδυτικών σχεδίων στους τοµείς:

αα. της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προ- βλέπεται στον Κανονισµό 1379/2013  του Ευρωπαϊκού

 

 

 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 354) και µε την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο Γ.Α.Κ. και στον Κα- νονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1388/2014 (ΕΕ L 369) της Επιτροπής της 16ης Δεκεµβρίου  2014,

ββ. της γεωργίας, όπως ορίζεται στο στοιχείο 9 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ..

Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νοµική µορφή των ενισχυόµενων επι- χειρήσεων, οι περιορισµοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετικό θέµα για την παροχή των ενισχύσεων σε ε- πενδυτικά σχέδια των τοµέων αυτών.

 

Άρθρο 8

Επιλέξιµες δαπάνες περιφερειακών  ενισχύσεων

 

 1. Ως επιλέξιµες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρµογή των καθεστώτων ενισχύσεων νοού- νται οι κάτωθι, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόµενων παραγράφων:

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενερ- γητικού,

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητι- κού,

γ. το µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόµενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δηµιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω µισθολο- γικό κόστος αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη µόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις α΄ ή/και β΄.

 1. Ως επιλέξιµο κόστος ορίζεται το κόστος των δαπα- νών, οι οποίες επιτρέπεται να ενισχυθούν βάσει του ενω- σιακού και εθνικού δικαίου. Ως ενισχυόµενο κόστος ορί- ζεται το µέρος των επιλέξιµων δαπανών, το οποίο τελικά ενισχύεται βάσει των ορίων και περιορισµών του παρό- ντος.
 2. Οι επιλέξιµες δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενερ- γητικού είναι οι ακόλουθες:

α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτη- ριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών ε- γκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπη- ρία, καθώς και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν µπορούν να υπερβαί- νουν το 45% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών πε- ριφερειακών ενισχύσεων. Ο συντελεστής αυτός διαµορ- φώνεται στο 60% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επεν- δυτικών σχεδίων της περιπτώσεις γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 και στο 70% για τις αντίστοιχες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4. Ο ως άνω συντελε- στής διαµορφώνεται στο 80% για επενδυτικά  σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρι- σµένα  ως διατηρητέα.

β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάµενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, µηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός), ή και µέρους των στοιχείων   ενεργητικού

µιας παραγωγικής µονάδας, προκειµένου για ενισχυόµε- νη ΜΜΕ, που συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µο- νάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέ- σεις:

αα. η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,

ββ. η αγορά πραγµατοποιείται από το φορέα της επέν-

δυσης που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή,

γγ. η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,

δδ. τα µηχανήµατα και ο λοιπός εξοπλισµός δεν µπο-

ρούν να είναι παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την η-

µεροµηνία πρώτης κτήσης τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχο- ρηγηθεί ή επιδοτηθεί µέσω αναπτυξιακών νόµων ή άλ- λων καθεστώτων ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις επι- λέξιµες δαπάνες του υποβαλλοµένου επενδυτικού σχε- δίου.

γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων

µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού,   συµπεριλαµβανο-

µένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των µεταφορι-

κών µέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσό-

µενης µονάδας.

δ. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και- νούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλι- σµού του οποίου αποκτάται η χρήση, και µε τον όρο ότι στη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισµός θα περιέλθει στην κυριότητα του µισθωτή κατά τη λήξη της σύµβασης.

ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισµού ειδικών εγκαταστάσε- ων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και µηχανολογικών ε- γκαταστάσεων.

 1. Οι επιλέξιµες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητι- κού είναι οι ακόλουθες:

α. µεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωµά- των πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωµένων τε- χνικών γνώσεων,

β. συστήµατα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πι- στοποιήσεων, προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικού και συστηµάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Οι ως άνω περιγραφόµενες δαπάνες πρέπει να πλη- ρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

αα. να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρη-

µατική εγκατάσταση που λαµβάνει την ενίσχυση και να παραµένουν συνδεδεµένες µε το έργο, για το οποίο χο- ρηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή τρία

 • έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ,

ββ. να περιλαµβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία ε- νεργητικού της επιχείρησης, στην οποία χορηγείται η ε- νίσχυση,

γγ. να αγοράζονται, σύµφωνα µε τους όρους της αγο- ράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση µε τον αγοραστή. Για τις µεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιµες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν µπορούν να υπερ- βούν το 50% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών πε- ριφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσο-

στό διαµορφώνεται στο 75%.

 1. Στην περίπτωση που οι επιλέξιµες δαπάνες υπολο- γίζονται µε βάση το εκτιµώµενο µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποί- ηση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σω- ρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων αποτυπωµένης σε Ετή- σιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) στην επιχειρηµατική ε- γκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύ- γκριση µε τις ΕΜΕ του προηγούµενου δωδεκαµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

 

 

 

β. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγµατο- ποιείται εντός τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία ολο- κλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της ε- πένδυσης,

γ. κάθε θέση εργασίας που δηµιουργείται µέσω της ε- πένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριµένη περιοχή για πε- ρίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών για µεγάλες και µε- σαίες επιχειρήσεις και τριών (3) ετών για µικρές επιχει- ρήσεις, από την ηµεροµηνία πρώτης πλήρωσής της.

 1. Δεν ενισχύονται οι εξής δαπάνες:

α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,

β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσε- ων,

γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν α- ποτελούν µέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισµού,

δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών εγκαταστάσεων δεν µπο- ρεί να ενισχυθεί το τµήµα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερ- θεί,

ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχανη-

µάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,

στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δηµόσιο ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή έ- χει µισθωθεί για το σκοπό αυτόν τουλάχιστον για δεκα- πέντε (15) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης της από- φασης υπαγωγής και έχει νοµίµως µεταγραφεί.

 1. Δεν επιτρέπεται η σώρευση ενισχύσεων δαπανών του παρόντος άρθρου µε τις ενισχύσεις δαπανών του άρθρου 9 για την ίδια επιλέξιµη δαπάνη.

 

Άρθρο 9

Επιλέξιµες δαπάνες εκτός περιφερειακών   ενισχύσεων

 

Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες παρέχονται άλλες, πλην των πε- ριφερειακών, ενισχύσεις σε εφαρµογή των ειδικών καθε- στώτων του παρόντος, µε τους όρους και τις προϋποθέ- σεις που τίθενται στο Γ.Α.Κ., είναι οι ακόλουθες:

 1. Επενδυτικές δαπάνες για συµβουλευτικές υπηρε- σίες σε ΜΜΕ (άρθρο 18 Γ.Α.Κ.). Οι δαπάνες αυτές αφο- ρούν σε µελέτες και αµοιβές συµβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και δεν

µπορεί να αποτελούν αντικείµενο συνεχούς ή περιοδι- κής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται µε τις συνή- θεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.

 1. Δαπάνες εκκίνησης (άρθρο 22 Γ.Α.Κ.) για τις υπό ί- δρυση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
 2. Δαπάνες καινοτοµίας για ΜΜΕ (άρθρο 28 Γ.Α.Κ.), ό- πως αυτές  εξειδικεύονται ακολούθως:

α. οι δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προ- στασία των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυ- λων στοιχείων ενεργητικού,

β. οι δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδί- κευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες ανά- πτυξης και καινοτοµίας, που αποσπάται για συγκεκριµέ- νο χρονικό διάστηµα από οργανισµό έρευνας και διάδο- σης γνώσεων ή από µεγάλη επιχείρηση, σε νέες θέσεις που έχουν δηµιουργηθεί προς το σκοπό αυτόν στη δικαι- ούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό,

γ. οι δαπάνες για συµβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τοµέα της καινοτοµίας.

 1. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτο-

µία για ΜΜΕ (άρθρο 29 Γ.Α.Κ.), όπως αυτές εξειδικεύο- νται ακολούθως:

α. δαπάνες προσωπικού,

β. δαπάνες οργάνων, εξοπλισµού, κτηρίων και γηπέ- δων, για όσο χρόνο και µε τον όρο ότι χρησιµοποιούνται για το έργο,

γ. δαπάνες για γνώσεις και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν µε άδεια εκµετάλλευ- σης από εξωτερικές πηγές µε τήρηση της αρχής των ί- σων αποστάσεων,

δ. πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δα- πάνες, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους υλικών, εφο- δίων και συναφών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του  έργου.

 1. Δαπάνες για συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτο-

µίας (επιχειρηµατικές συστάδες καινοτοµίας – cluster καινοτοµίας) (άρθρο 27, παράγραφοι 7 και 8 Γ.Α.Κ.): α) για τις επενδυτικές ενισχύσεις, οι επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού για τη δηµι- ουργία ή την αναβάθµιση συνεργατικών σχηµατισµών καινοτοµίας και β) για τις ενισχύσεις λειτουργίας, οι δα- πάνες προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες (συµπερι- λαµβανοµένων των γενικών εξόδων) σχετικά µε:

αα) το συντονισµό του συνεργατικού σχηµατισµού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πλη- ροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευµέ- νων και εξατοµικευµένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων,

ββ) την προβολή του συνεργατικού σχηµατισµού για την αύξηση της συµµετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργα- νισµών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηµατισµού,

γγ) τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατι- κού σχηµατισµού, την οργάνωση προγραµµάτων επαγ- γελµατικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων, της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Οι ενισχύσεις λειτουργίας για τη λειτουργία συνεργα- τικών σχηµατισµών καινοτοµίας (επιχειρηµατικές συστά- δες καινοτοµίας – cluster καινοτοµίας) µπορούν να χορη- γηθούν για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έ- τη.

 1. Επενδυτικές δαπάνες για µέτρα ενεργειακής από- δοσης (άρθρο 38 Γ.Α.Κ.). Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής από- δοσης. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άµεσα µε την ε- πίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν συνιστούν επιλέξιµες δαπάνες. Δεν χορηγούνται ε- νισχύσεις, όταν οι βελτιώσεις πραγµατοποιούνται µε σκοπό να εξασφαλισθεί η συµµόρφωση των επιχειρήσε- ων µε ενωσιακά πρότυπα, που έχουν ήδη εγκριθεί, έστω και αν δεν έχουν ακόµα τεθεί σε  ισχύ.
 2. Επενδυτικές δαπάνες για τη συµπαραγωγή ενέργει- ας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ (άρθρο 40 Γ.Α.Κ.). Οι ε- πενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται µόνο σε πρόσφατα εγκατεστηµένη ή ανακαινισµένη δυναµικότητα παραγω- γής.

Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές

 

 

 

δαπάνες σε εξοπλισµό που χρειάζεται η εγκατάσταση για να λειτουργήσει ως εγκατάσταση συµπαραγωγής ε- νέργειας υψηλής απόδοσης, σε σύγκριση µε συµβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρ-

µανσης της ίδιας δυναµικότητας, ή οι πρόσθετες επεν- δυτικές δαπάνες για την αναβάθµιση της απόδοσης, αν η υπάρχουσα εγκατάσταση έχει ήδη επιτύχει το όριο υψη- λής απόδοσης. Στην περίπτωση σταθµών ηλεκτρικής ι- σχύος άνω του 1MW, επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται

µόνο αυτές που αντιστοιχούν σε παραγωγή θερµότητας η οποία αξιοποιείται για θέρµανση διεργασιών ή χώρων.

 1. Δαπάνες για  παραγωγή  ενέργειας  από ανανεώσι-

µες πηγές (άρθρο 41 Γ.Α.Κ.). Για αυτοπαραγωγή ηλε- κτρικής ενέργειας ή/και παραγωγή θερµότητας/ψύξης α- πό ΑΠΕ για ιδία χρήση, για επενδυτικά σχέδια παραγω- γής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρά υδροηλεκτρικά έρ- γα, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής θερµότητας/ψύ- ξης από ΑΠΕ, καθώς και για επενδυτικά σχέδια παραγω- γής αειφόρων βιοκαυσίµων τα οποία δεν είναι βασιζόµε- να σε εδώδιµα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση ε- φοδιασµού ή ανάµειξης είναι επιλέξιµες οι πρόσθετες ε- πενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την προ- ώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πη- γές, εφόσον χορηγούνται µόνο σε νέες εγκαταστάσεις. Ειδικά, για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών Σταθµών ΑΠΕ στα ΜΔΝ επιλέξιµες είναι οι δαπάνες του συστήµατος α- ποθήκευσης, εφόσον χορηγούνται µόνο σε νέες εγκατα- στάσεις. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άµεσα µε την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περι- βάλλοντος δεν είναι επιλέξιµες.

 1. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης (άρθρο 46 Γ.Α.Κ.). Επιλέ- ξιµες δαπάνες για τη µονάδα παραγωγής είναι οι πρό- σθετες δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή, την επέκταση και την ανακαίνιση µιας ή περισσότερων µονά- δων παραγωγής θερµικής ενέργειας, ώστε να µπορέ- σουν να αποτελέσουν αποδοτικό σύστηµα τηλεθέρµαν- σης και τηλεψύξης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 4342/2015 (Α΄143), σε σύγκριση µε µια συµβατική

µονάδα παραγωγής. Η επένδυση αποτελεί αναπόσπα- στο µέρος του συστήµατος ενεργειακά αποδοτικής τη- λεθέρµανσης και τηλεψύξης. Επιλέξιµες δαπάνες για το δίκτυο διανοµής είναι οι επενδυτικές δαπάνες.

 1. Δαπάνες για την αποκατάσταση µολυσµένων χώ- ρων (άρθρο 45 Γ.Α.Κ.). Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, µειωµέ- νες κατά της αύξηση της αξίας του οικοπέδου. Στην πε- ρίπτωση της αποκατάστασης µολυσµένων χώρων, όλες οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται µια επιχείρηση κατά την αποκατάσταση του χώρου της µπορεί να θεωρηθούν επιλέξιµες επενδύσεις, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι δυνατή η εγγραφή των εν λόγω δαπανών στον ισολογι- σµό της ως πάγιων στοιχείων   ενεργητικού.
 2. Κάθε δαπάνη µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη µόνο εφόσον εντάσσεται αποκλειστικά σε µία εκ των ανωτέ- ρω κατηγοριών δαπανών.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Α- νάπτυξης και Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργει- ας εξειδικεύονται οι επιλέξιµες δαπάνες των παραγρά- φων 6 έως 10 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται ο τρό- πος υπολογισµού τους και ρυθµίζεται και κάθε συναφές θέµα για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 

Άρθρο 10

Είδη Ενισχύσεων

 

 1. Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώ- τα ενισχύσεων του παρόντος παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλ- λαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα οποία προ- κύπτουν µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, από το σύ- νολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουµέ- νου του φόρου του νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότη- τας που αναλογεί στα κέρδη που διανέµονται ή αναλαµ- βάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξο- πλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεµατικό,

β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παρο- χή από το Δηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό  αυτών,

γ. επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η οποία συνί- σταται στην κάλυψη από το Δηµόσιο τµήµατος των κα- ταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου µηχανολογι- κού και λοιπού εξοπλισµού και προσδιορίζεται ως ποσο- στό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηµατο- δοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη,

δ. επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απα- σχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δη-

µόσιο µέρους του µισθολογικού κόστους (άρθρο 2, παρ. 31 Γ.Α.Κ.) των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργού- νται και συνδέονται µε το επενδυτικό σχέδιο και οι οποί- ες δεν λαµβάνουν καµία άλλη κρατική ενίσχυση,

ε. σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήµα- τος (φορολογικό σύστηµα), σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 67,

στ. χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κινδύνου µέσω ταµείου συµµετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 21 Γ.Α.Κ.,

µε τα εξής είδη:

αα. ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου άµεσα ή έµµεσα σε επιλέξιµες επιχειρήσεις,

ββ. δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηµατοδότη- σης επιχειρηµατικού κινδύνου άµεσα ή έµµεσα σε επιλέ- ξιµες επιχειρήσεις.

 1. Όλα τα είδη ενισχύσεων της παραγράφου 1 παρέ- χονται µεµονωµένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζο- νται για τον καθορισµό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου, µε τους όρους των δια- τάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου
 2. Για να δικαιούνται οι υπαγόµενες επιχειρήσεις να λάβουν τις ενισχύσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, πρέπει να έχουν εµφανίσει κέρδη σε µία

 

 

 

κατ’ ελάχιστον διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά (7), πριν από τη διαχειριστική χρήση της αίτησης υ- παγωγής.

Ο όρος του προηγούµενου εδαφίου δεν καταλαµβάνει τους φορείς της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν κατά τα τελευταία επτά (7) έτη πριν το έτος υποβολής της αίτη- σης υπαγωγής.

 

Άρθρο 11

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων

 

Οι εντάσεις και τα ανώτατα ύψη ενισχύσεων των επεν- δυτικών σχεδίων κάθε καθεστώτος ενίσχυσης καθορίζο- νται στο οικείο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους, εντός του πλαισίου των οριζόµενων στις ακόλουθες παραγράφους.

 1. Εντάσεις και ύψη Περιφερειακών Ενισχύσεων

α. Οι µέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για τις επενδύ-  σεις περιφερειακού χαρακτήρα (εγκεκριµένα ανώτατα ό- ρια περιφερειακών ενισχύσεων) καθορίζονται από τον C (2014) 2642/7.5.2014 Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.). Ο εκάστοτε ισχύων Χ.Π.Ε. αναρτάται στον οι- κείο διαδικτυακό τόπο του αναπτυξιακού νόµου. Οι µέγι- στες εντάσεις ενισχύσεων για µεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο Χ.Π.Ε., προσαυξάνονται κατά 10% για µεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για µικρές  και πολύ µικρές επιχειρήσεις µε την επιφύλαξη της παρ.   2 του άρθρου 67.

β. Οι αναφερόµενες στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις αυξηµένες εντάσεις ενισχύσεων του Χ.Π.Ε. δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες άνω των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ. Ο ανωτέρω περιορισµός εφαρµόζεται, επίσης, και στις εκτός περι- φερειακών ενισχύσεων επιλέξιµες δαπάνες του άρθρου 9.

γ. Στις ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋ- ποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α΄ της Συνθήκης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Χ.Π.Ε., οι ε- νισχύσεις µπορούν να χορηγούνται για αρχικές επενδύ- σεις, ανεξάρτητα από το µέγεθος του δικαιούχου. Στις ε- νισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ΄ της Συνθή- κης, οι ενισχύσεις µπορούν να χορηγούνται σε ΜΜΕ για οποιαδήποτε µορφή αρχικής επένδυσης, ενώ σε µεγά- λες επιχειρήσεις χορηγούνται µόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονοµική δραστηριότητα στη συγκεκριµένη πε- ριοχή.

δ. Για τα επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες δαπάνες ά- νω των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ (µε- γάλα επενδυτικά σχέδια) το ανώτατο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:

αα. για το τµήµα της δαπάνης µέχρι πενήντα εκατοµ-

µύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το εκατό τοις εκατό (100%) της ανώτατης επιτρεπόµενης έντασης περιφε- ρειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή, εξαιρουµένης της αυξηµένης έντασης ενίσχυσης για µικροµεσαίες επι- χειρήσεις (ανώτατο περιφερειακό όριο),

ββ. για το τµήµα της δαπάνης που υπερβαίνει τα πενή- ντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ και µέχρι εκατό εκα- τοµµύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το πενήντα τοις εκατό (50%) του ανώτατου περιφερειακού ορίου,

γγ. για το τµήµα της δαπάνης που υπερβαίνει τα εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) ευρώ δεν παρέχεται κανένα

ποσοστό ενίσχυσης.

 1. Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων εκτός περιφερειακών α. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παρα- γράφου 1 του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δα- πάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσοστού 5% του συνο- λικού ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσε- ων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000)

ευρώ,

β. Οι δαπάνες της παραγράφου 2 του άρθρου 9 ενι- σχύονται µέχρι ποσοστού 10% του ενισχυόµενου κό- στους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Για τις καινοτόµες

µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις τα όρια αυτά διπλα- σιάζονται.

γ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παρα- γράφου 3 του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δα- πάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσοστού 1% του συνο- λικού ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσε- ων και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευ- ρώ.

δ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παρα- γράφου 4 του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δα- πάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσοστού 20% του συ- νολικού ενισχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύ- σεων.

ε. Η ένταση των επενδυτικών ενισχύσεων για συνερ- γατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας (επιχειρηµατικές συστάδες καινοτοµίας – cluster καινοτοµίας) του εδαφί- ου α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά δεκαπέ- ντε (15) ποσοστιαίες µονάδες για συνεργατικούς σχηµα- τισµούς καινοτοµίας εγκατεστηµένους σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α΄ της Συνθήκης και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες µονάδες για συνεργατικούς σχη-

µατισµούς καινοτοµίας εγκατεστηµένους σε ενισχυόµε- νες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ΄ της Συνθήκης. Η ένταση των ενισχύσεων λειτουργίας του εδαφίου β΄ της παρα- γράφου 5 του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% των συνολι- κών επιλέξιµων δαπανών κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία χορηγείται η ενίσχυση.

στ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παρα- γράφου 6 του άρθρου 9 ορίζεται στο 30% αυτών. Η έντα- ση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 20 ποσοστιαίες µονά- δες, σε µικρές επιχειρήσεις, και κατά 10 ποσοστιαίες µο- νάδες, σε µεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέ- σεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α΄ της Συν- θήκης και κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες για τις επενδύ- σεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋ- ποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ΄ της Συνθήκης. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσο- στού 5% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους περιφε- ρειακών ενισχύσεων.

ζ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παραγρά- φου 7 του άρθρου 9 ορίζεται στο 45% αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες

µονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε µικρές επιχειρήσεις, και κατά 10 ποσοστιαίες µονά- δες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε

µεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης   µπορεί

 

 

 

να αυξηθεί κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέ- σεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α΄ της Συν- θήκης και κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες για τις επενδύ- σεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋ- ποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ΄ της Συνθήκης.

η. Για τις δαπάνες της παραγράφου 8 του άρθρου 9 η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται σε ποσοστό: αα) σαρά- ντα πέντε τοις εκατό (45%) των επιλέξιµων δαπανών, ε- άν οι επιλέξιµες δαπάνες υπολογίζονται µε βάση το στοιχείο α΄ ή β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 41 Γ.Α.Κ., ββ) τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιµων δα- πανών, εάν οι επιλέξιµες δαπάνες υπολογίζονται µε βά- ση το στοιχείο γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 41 Γ.Α.Κ.. Η έ- νταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες µονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε µικρές επιχειρήσεις, και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες µονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε µεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενί- σχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστι- αίες µονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρά- γραφος 3 στοιχείο α΄ της Συνθήκης και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες µονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόµε- νες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ΄ της Συνθήκης, σύµφωνα

µε το Χ.Π.Ε.. Οι δαπάνες της παραγράφου 8 του άρθρου 9 στις περιπτώσεις αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργει- ας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύξης για ιδία χρήση α- πό ΑΠΕ ενισχύονται µέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις ε- κατό (15%) του συνολικού ενισχυόµενου κόστους περι- φερειακών  ενισχύσεων.

θ. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παραγρά- φου 9 του άρθρου 9 ορίζεται στο σαράντα πέντε τοις ε- κατό (45%) αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά είκοσι (20) ποσοστιαίες µονάδες, στην πε- ρίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε µικρές επιχει- ρήσεις, και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες µονάδες, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε µεσαίες επι- χειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης για τη µονάδα παρα- γωγής µπορεί να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) ποσοστι- αίες µονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρά- γραφος 3 στοιχείο α΄ της Συνθήκης και κατά πέντε (5) ποσοστιαίες µονάδες για επενδύσεις σε ενισχυόµενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ΄ της Συνθήκης. Το ποσό της ενίσχυσης για το δίκτυο διανοµής δεν υπερβαίνει τη διαφορά µεταξύ των επιλέξιµων δαπανών και του κέρ- δους εκµετάλλευσης. Το κέρδος εκµετάλλευσης αφαι- ρείται από τις επιλέξιµες δαπάνες εκ των προτέρων  ή

µέσω µηχανισµού ανάκτησης.

ι. Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών της παρ. 10 του άρθρου 9 ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται µέχρι ποσοστού 10% του συνολικού ενι- σχυόµενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

 1. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενο ε- πενδυτικό σχέδιο δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, µε την επιφύλα- ξη του άρθρου 67. Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενι- σχύσεις στις οποίες περιλαµβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις δεν

µπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ για µεµονωµένη επιχείρηση και τα εί- κοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόµενων ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων, µε την επιφύλαξη των περιορισµών του άρθρου 4 Γ.Α.Κ..

 

Άρθρο 12

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

 

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, όπως αυτές ορίζονται στα επιµέρους καθεστώτα του Ειδικού Μέρους, παρέχο- νται σε:

α. εξωστρεφείς: µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά µέσο όρο την τελευ- ταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγω- γής του επενδυτικού σχεδίου, είτε σε ποσοστό τουλάχι- στον 5% κατά µέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έ- τος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαµβάνουν πε- ρισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρί- το έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,

β. καινοτόµες: µικροµεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για ένα (1) τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του πα- ρόντος,

γ. ανεξάρτητες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες,

µετά την έναρξη ισχύος του νόµου προχωρούν σε διαδι- κασία συγχώνευσης είτε µε απορρόφηση είτε µε δηµι- ουργία νέας εταιρείας, αποκλειόµενης ρητά της εξαγο- ράς,

δ. επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της α- πασχόλησής τους: µικροµεσαίες επιχειρήσεις που αύξη- σαν την απασχόλησή τους (µε βάση τις Ετήσιες Μονά- δες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευ- ταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος νόµου,

ε. συνεταιρισµούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχει- ρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄216), Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτι- κές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78),

στ. επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υ- λοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατρο- φής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους,

ζ. επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξηµένη προστιθέµενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρόνο της έκδοσης της απόφασης προ- κήρυξης, σε σχέση µε το µέσο όρο του κλάδου τους,

η. επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόµενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηµατικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαι- ρουµένων των Επιχειρηµατικών Πάρκων Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόµων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισµό ή επέκτα- ση υφιστάµενων δοµών της ενισχυόµενης επιχείρησης,

θ. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλο-

 

 

 

ποιείται σε ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτηµα. Μια περιοχή χαρακτηρίζεται ως ει- δική, εφόσον πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

αα. ορεινή περιοχή, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δηµοτικών Ενοτήτων που συνι- στούν µέρος του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Α- θήνας,

ββ. παραµεθόρια περιοχή, δηλαδή περιοχές σε από- σταση τριάντα (30) χιλιοµέτρων από τα σύνορα, καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νή-  σου της Σαµοθράκης του Νοµού Έβρου και του Νοµού Δωδεκανήσων,

γγ. νησιωτική περιοχή, δηλαδή τα νησιά µε   πληθυσµό

µικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων και

δδ. περιοχές που παρουσιάζουν πληθυσµιακή µείωση, όπως αυτή προκύπτει κατά τα έτη των δύο πιο πρόσφα- των απογραφών (2001 και 2011), και αφορά µείωση µόνι-

µου πληθυσµού άνω του 30%,

ι. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλο- ποιείται σε περιοχές µε ιδιαίτερα αυξηµένες προσφυγι- κές και µεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κά- λυµνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάµος, Σύ-

µη, Χίος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Εσωτερικών µπορούν να ε- πανακαθορίζονται  οι  ως  άνω  περιοχές  ανάλογα  µε τις

µεταναστευτικές ροές,

ια. µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ή/και συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να ε- ξειδικεύεται περαιτέρω το είδος των επιχειρήσεων της περίπτωσης στ΄ του παρόντος άρθρου ή και κάθε συνα- φές θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Άρθρο 13

Υποβολή αίτησης υπαγωγής

 

 1. Tο σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα νόµο διενεργείται υποχρεωτικά µέσω του Πλη- ροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις δια- τάξεις του ν. 4314/2014 (Α΄  265).
 2. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται ως εξής:

α. επενδυτικά σχέδια επιλέξιµου ύψους έως και τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται µέσα στα όρια της κάθε Περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευ- θύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού των Περιφε- ρειών της Χώρας. Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αι- γαίου οι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που  υλοποιού- νται στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου υποβάλ- λονται στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Δωδεκανήσου,

β. επενδυτικά σχέδια επιλέξιµου ύψους άνω των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανα- τολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Δι-

εύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υ- πουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Μακεδονίας και Θράκης),

γ. στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υ- πουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού για ό- λα τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια.

 1. Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος φάκελος τεκµη- ρίωσης υποβάλλονται υποχρεωτικά µέσω του Πληροφο- ριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και ο αιτών ενηµερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους. Όλες οι αιτήσεις υπαγωγής µε τη συ- νηµµένη τεκµηρίωσή τους τηρούνται ηλεκτρονικά στην αρµόδια υπηρεσία παραλαβής. Τα απαιτούµενα δικαιολο- γητικά και το περιεχόµενο της αίτησης καθορίζονται στις αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.
 2. Δεν επιτρέπεται η υποβολή από τον ίδιο φορέα αί- τησης υπαγωγής σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ε- νισχύσεων, για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επι- λέξιµες δαπάνες. Δεν επιτρέπεται επίσης να υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή επένδυσης, η οποία είτε στο σύνο- λό της, είτε εν µέρει, έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις του παρόντος ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης. Οι ως ά- νω αιτήσεις απορρίπτονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας, το δε οικείο παράβολο καταπί- πτει υπέρ του Δηµοσίου.
 3. Για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, εξαι- ρουµένων των επενδύσεων µείζονος µεγέθους των άρ- θρων 65 έως 69, απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,005 του επιλέξιµου ύψους του  επενδυτικού  σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν µπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ και ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Για τις επενδύσεις µείζο- νος µεγέθους των άρθρων 65 έως 69 απαιτείται παράβο- λο που ορίζεται στο 0,001 του επιλέξιµου ύψους του ε- πενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Τα ως άνω ποσά µπορούν να αναπροσαρµόζονται

µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυ- ξης και Τουρισµού και Οικονοµικών.

 1. Με την οικεία απόφαση προκήρυξης µπορούν να διαφοροποιούνται οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων υ- παγωγής επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τα αντίστοιχα όρια της παραγράφου

 

Άρθρο 14

Διαδικασία  αξιολόγησης

 

Α. Στάδιο ελέγχου πληρότητας και νοµιµότητας

 1. Η πληρότητα των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρ- θρου 13, µε βάση τυποποιηµένο σύστηµα ελέγχου πλη- ρότητας. Αν η αίτηση απορριφθεί για λόγους µη πληρό- τητας του φακέλου, ο αιτών ενηµερώνεται σχετικά στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, την οποία δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ.
 2. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, µε ποινή απο- κλεισµού, να συντρέχουν οι ακόλουθες  προϋποθέσεις:

α. πλήρης συµφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υ- πό έγκριση επενδυτικού σχεδίου µε τους όρους του πα- ρόντος,

β. τεκµηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του ε- πενδυτικού σχεδίου µε προσκόµιση των σχετικών πιστο-

 

 

 

ποιητικών, όπως ιδίως φορολογική και ασφαλιστική ενη-

µερότητα, καθώς και κάθε άλλου πιστοποιητικού που ο- ρίζεται µε την απόφαση  προκήρυξης,

γ. τεκµηρίωση της δυνατότητας χρηµατοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου είτε µέσω ιδίων κεφα- λαίων είτε µε εξωτερική χρηµατοδότηση.

 1. Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετι- κά µε το περιεχόµενο του φακέλου, ορίζεται προθεσµία δέκα (10) ηµερών στο φορέα, προκειµένου να τις παρά- σχει προς την Υπηρεσία. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη ή αν διαπιστωθεί µετά την παροχή διευκρινήσε- ων ότι δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, της παρ. 2, η αίτηση απορρίπτεται µε αιτιολογηµένη απόφα- ση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης του Φορέα Υπο- δοχής, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δη-

µοσίου. Η απορριπτική απόφαση αναρτάται στο ΠΣΚΕ και κοινοποιείται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου µε αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυ- δροµείου. Κατά της απορριπτικής απόφασης ο αιτών

µπορεί να υποβάλλει ένσταση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15.

 1. Η διαδικασία του σταδίου ελέγχου πληρότητας και νοµιµότητας ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ηµερών α- πό την ηµεροµηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αι- τήσεων υπαγωγής, εφόσον ακολουθείται η διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στις επό-

µενες παραγράφους. Εφόσον ακολουθείται η  προβλεπό-

µενη στις επόµενες παραγράφους διαδικασία άµεσης α- ξιολόγησης, το στάδιο ελέγχου πληρότητας και νοµιµό- τητας ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Β.  Στάδιο αξιολόγησης

 1. Η αξιολόγηση της αίτησης ανατίθεται σε έναν (1) α- ξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται από το οικείο Μητρώο του άρθρου 24 µε τυχαία ηλεκτρονική επιλογή µέσω ΠΣΚΕ. Η αξιολόγηση διενεργείται είτε µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης είτε µε τη µέθοδο της άµεσης αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης ελέγχεται από Επι- τροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που συνίστα- ται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και αποτελείται από δύο (2) στε- λέχη της αρµόδιας Υπηρεσίας και ένα (1) µέλος του οι- κείου Μητρώου Αξιολογητών µε τυχαία ηλεκτρονική επι- λογή µέσω ΠΣΚΕ. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου της Επιτροπής µπορεί να ορίζο- νται από το ως άνω αρµόδιο όργανο ειδικοί εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι µέλη της.

 1. Κατά τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης, α- ξιολογείται το σύνολο των αιτήσεων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος και της από- φασης προκήρυξης, µε βάση τα εξής ενδεικτικά αναφε- ρόµενα κριτήρια:

α. οικονοµική επίδοση του φορέα (δείκτες ρευστότη- τας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας κεφαλαί- ων),

β. διαθέσιµα κεφάλαια µετόχου/εταίρου,

γ. κάλυψη ίδιας συµµετοχής µε κεφάλαια εξωτερικού, δ. δείκτες βιωσιµότητας και απόδοσης της επένδυσης, ε. δείκτες βιωσιµότητας και απόδοσης του φορέα µετά

την ολοκλήρωση της επένδυσης,

στ. δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας, µε έµφαση σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό,

ζ. υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στις ειδικές περιο- χές ενίσχυσης της περίπτωσης η΄ του άρθρου 12,

η. υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις ειδικές περιπτώσεις ενίσχυσης της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 12,

θ. αξιοποίηση αργούντων κτηρίων.

Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, καταρτί- ζεται στο ΠΣΚΕ σχετικός προσωρινός πίνακας αποτελε- σµάτων αξιολόγησης. Κατά του προσωρινού πίνακα ο αι- τών µπορεί να υποβάλει ένσταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζε- ται οριστικός πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθµο- λογική σειρά.

Σε  περίπτωση  ισοβαθµίας,  προτάσσονται  κατά σειρά

µεταξύ των ισόβαθµων, όσα επενδυτικά σχέδια έλαβαν υψηλότερη βαθµολογία στα περισσότερα επιµέρους κρι- τήρια. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται µε κριτήριο το µικρότερο ενι- σχυόµενο κόστος επένδυσης. Τα επενδυτικά σχέδια µε βάση τη σειρά κατάταξής τους στον οριστικό πίνακα υ- πάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης, µέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισµού της απόφασης προκή- ρυξης.

 1. Κατά τη διαδικασία της άµεσης αξιολόγησης, διε- νεργείται αυτοτελής αξιολόγηση κάθε νόµιµης και  ε-

µπρόθεσµης αίτησης υπαγωγής, µε βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τους διαθέσιµους πόρους και εκδίδεται σχετική αιτιολογηµένη απόφαση. Κατά της απορριπτικής απόφασης, ο αιτών µπορεί να υποβάλει έν- σταση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15.

 1. Με την απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται τα κρι- τήρια, η µεθοδολογία και η διαδικασία της αξιολόγησης, καθορίζονται τα επιµέρους στοιχεία αξιολόγησης, τα α- παιτούµενα δικαιολογητικά, οι δείκτες βαθµολόγησης και η στάθµισή τους, καθώς και η ελάχιστη βαθµολογία που πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό σχέδιο, προ- κειµένου να συµπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης.
 2. Εκδίδεται και δηµοσιεύεται Οδηγός Αξιολόγησης Ε- πενδυτικών Σχεδίων από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανά- πτυξης και Τουρισµού, ο οποίος περιλαµβάνει τις µεθό- δους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης.
 3. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας και νοµιµότητας κατά τα οριζόµενα στις παρ. 1 έως
 4. Τα επενδυτικά σχέδια, που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος µε ατοµικές αποφάσεις υπαγωγής. Αρµό- δια όργανα για την έκδοση των αποφάσεων αυτών είναι: α. ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικο-

νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,

β. ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης και

γ. οι Περιφερειάρχες, για τα επενδυτικά σχέδια που υ- ποβάλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Αναπτυξια- κού Προγραµµατισµού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των Περιφερειών.

 

 

 

 1. Αν το επενδυτικό σχέδιο δεν εγκριθεί, η απορριπτι- κή απόφαση κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του ενδιαφερόµενου.

 

Άρθρο 15

Ενστάσεις

 

 1. Οι ενστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 απο- τελούν ενδικοφανείς προσφυγές και υποβάλλονται ηλε- κτρονικά µέσω ΠΣΚΕ εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης.
 2. Η Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων συνίσταται µε απόφαση των αρµόδιων οργάνων της παραγράφου 7 του άρθρου 14 και αποτελείται από τρία (3) µέλη, τα οποία προέρχονται από τους αρµόδιους φορείς της παραγρά- φου 2 του άρθρου Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης.
 3. Η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ενστάσεων ορίζονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Άρθρο 16

Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

 

 1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώ- τα ενισχύσεων ελέγχονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγι- κής λειτουργίας της επένδυσης και για την τήρηση των

µακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. Ο έλεγχος µπορεί να είναι έλεγχος επί των εγγράφων του φακέλου («διοικη- τικός έλεγχος») ή/και επιτόπιος έλεγχος. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται είτε από την Υπηρεσία είτε από ε- ντεταλµένο όργανο ελέγχου, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 8. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται απο- κλειστικά από το ως άνω εντεταλµένο όργανο ελέγχου.

 1. Σκοπός του ελέγχου είναι:

α. η διαπίστωση της συµµόρφωσης του φορέα του ε- πενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων των αποφάσεων προκήρυξης και υπαγωγής,

β. η διαπίστωση της τήρησης των µακροχρόνιων υπο- χρεώσεων.

 1. Τακτικός έλεγχος ενεργείται µετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση προκήρυ- ξης, προκειµένου να πιστοποιηθεί µε την έκδοση σχετι- κής απόφασης των αρµοδίων οργάνων της παραγράφου 7 του άρθρου 14:

α. ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονοµικό αντι- κείµενο της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενί- σχυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20, ή

β. ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19. Δαπάνες ή άλλες  πράξεις

που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ελέγχου λαµβάνονται υπόψη για την ολοκλή- ρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζο- νται στην οριστικοποίηση του ενισχυόµενου  κόστους της επένδυσης.

Σε περίπτωση µη επιβεβαίωσης των δηλωθέντων µε την αίτηση ελέγχου στοιχείων από το όργανο ελέγχου, επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 23. Η πι- στοποίηση από την αρµόδια Υπηρεσία της πληρότητας του αιτήµατος ελέγχου θεµελιώνει για το φορέα της ε- πένδυσης απόλυτη προτεραιότητα στη χρονική κατάτα- ξη αιτηµάτων ελέγχου, ανά καθεστώς ενίσχυσης, για την καταβολή της προβλεπόµενης ενίσχυσης του άρ- θρου 20. Παρέκκλιση από τη σειρά προτεραιότητας µπο- ρεί να υπάρξει για λόγους απρόβλεπτης ή έκτακτης ανά- γκης, που αφορούν σε συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, οι οποίοι θα είχαν ως αποτέλεσµα την υπέρµετρη καθυ- στέρηση ή διακοπή της διαδικασίας καταβολής ενίσχυ- σης για τους υπόλοιπους δικαιούχους. Με απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης και Τουρισµού ορίζονται οι λόγοι απρόβλεπτης και έκτακτης ανάγκης, καθώς και κάθε άλ- λο συναφές θέµα εφαρµογής της διάταξης αυτής.

 1. Έκτακτος έλεγχος µπορεί να διενεργείται οποτεδή- ποτε κρίνεται απαραίτητο µε απόφαση της Υπηρεσίας.
 2. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλ- λεται στην αρµόδια υπηρεσία µέσω του ΠΣΚΕ.
 3. Η αρµόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας της έκθεσης ελέγχου και της τήρησης των όρων της α- πόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις ακόλουθες ενέρ- γειες:

α) αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης,

β) αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σηµασίας που α- φορούν είτε στην έκθεση ελέγχου είτε στην επένδυση, διατάσσει την προσκόµιση συµπληρωµατικής έκθεσης ε- λέγχου,

γ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ε- λέγχου, διατάσσει την εκ νέου διενέργεια ελέγχου από όργανο µε διαφορετική σύνθεση,

δ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην    επένδυση,

µπορεί να εισηγηθεί τη λήψη ενεργειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18, 21 και 23.

 1. Για την υποβολή του αιτήµατος ελέγχου απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,005 του επιλέξιµου κό- στους του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν µπορεί να είναι κατώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ανώτερο των δύο χιλιάδων πε- ντακοσίων (2.500) ευρώ. Για την υποβολή αιτήµατος ε- λέγχου των επενδύσεων µείζονος µεγέθους των άρ- θρων 65 έως 69, απαιτείται παράβολο, που ορίζεται στο 0,005 του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. Για την υποβο- λή νέου αιτήµατος ελέγχου της περίπτωσης δ΄ της πα- ραγράφου 6 απαιτείται παράβολο, που ορίζεται στο δι- πλάσιο του ως άνω προβλεπόµενου. Τα ως άνω  ποσά

µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οι- κονοµικών.

 1. Τα Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων του παρόντος, α- ποτελούνται από δύο κατ’ ελάχιστον ελεγκτές και συνι- στώνται µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της παρα-

 

 

 

γράφου 7 του άρθρου 14. Με την απόφαση αυτή ορίζο- νται ο χρόνος και ο τρόπος συγκρότησής τους, ανάλογα και µε το είδος του ελέγχου, οι αρµοδιότητές τους, ο α- ριθµός και η ιδιότητα των µελών ανάλογα µε τις ιδιαιτε- ρότητες και τα χαρακτηριστικά της ελεγχόµενης επέν- δυσης, το αντικείµενο του ελέγχου, το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έ- λεγχο και να παραδώσουν την έκθεσή τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ρυθµίσε- ων του άρθρου αυτού.

 1. Εκδίδεται και δηµοσιεύεται Οδηγός Ελέγχου Επεν- δύσεων από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ο οποίος εξειδικεύει τη µέθοδο και κάθε άλ- λο θέµα σχετικά µε την ορθή εκτέλεση του ελέγχου και την ισότιµη αντιµετώπιση των φορέων των επενδυτικών σχεδίων.

 

Άρθρο 17

Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής Έγκριση µεταβολών µετά την ολοκλήρωση

 

 1. Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής είναι δυνατή µετά από αίτηµα του φορέα της επένδυσης, το ο- ποίο µπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίη- σης του επενδυτικού σχεδίου και µέχρι την υποβολή αι- τήµατος τελικού ελέγχου. Μετά την έκδοση της απόφα- σης ολοκλήρωσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήµατος έ- γκρισης µεταβολής στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου, τα οποία υποχρεούται να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη του διαστήµατος µακροχρόνιων υποχρεώσεων, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
 2. Αιτήµατα τροποποίησης ή έγκρισης µεταβολής στοι- χείων της παραγράφου 1, υποβάλλονται ως προς τα ε- ξής:

α) ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονο-

µικού αντικειµένου ή µείωση της δυναµικότητας του ε- πενδυτικού σχεδίου,

β) αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευ- σης ή απόσχισης του κλάδου, στον οποίο εντάσσεται η ενισχυόµενη επένδυση, σύµφωνα µε την περίπτωση η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 21,

γ) αλλαγή του τόπου εγκατάστασης, σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 21,

δ) αλλαγή τρόπου χρηµατοδότησης της επένδυσης, ε) παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυ-

σης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 18,

στ) αλλαγή άλλων όρων της εγκριτικής απόφασης, οι οποίοι µπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα στην από- φαση προκήρυξης του  καθεστώτος,

ζ) εκµίσθωση της ενισχυθείσας επένδυσης, σύµφωνα

µε τα οριζόµενα στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 21.

 1. Τα αιτήµατα της παραγράφου 2 υποβάλλονται µέσω του ΠΣΚΕ και γίνονται δεκτά, εφόσον συντρέχουν σω- ρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και οι προϋπο- θέσεις της απόφασης προκήρυξης και της εγκριτικής α- πόφασης,

β. εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωµένος χα- ρακτήρας της,

γ. δεν διαφοροποιούνται κριτήρια επιλεξιµότητας και υπαγωγής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφα- ση προκήρυξης,

δ. δεν επέρχεται αύξηση του συνολικού ενισχυόµενου

κόστους του επενδυτικού σχεδίου, του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, ούτε των επιµέρους ποσοστών ενίσχυ- σης ανά οµάδα επιλέξιµων δαπανών,

ε. πληρούνται οι ειδικοί όροι για κάθε περίπτωση τρο- ποποίησης/µεταβολής στοιχείων, που ορίζονται στις σχετικές  διατάξεις  του παρόντος.

 1. Τα ως άνω αιτήµατα συνοδεύονται από αιτιολόγηση της σκοπιµότητάς τους, καθώς και όλα τα δικαιολογητι- κά, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης, µε την οποία εξειδικεύονται οι όροι και τα κριτήρια αξιολό- γησής τους. Η αρµόδια Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει

µέσα σε προθεσµία ενενήντα (90) ηµερών από την πε- ριέλευση του αιτήµατος σε αυτή. Αν η Υπηρεσία αποδε- χτεί το αίτηµα τροποποίησης ολικά ή µερικά, εισηγείται σχετικά προς το αρµόδιο όργανο για την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής ή την έκδοση απόφασης έγκρι- σης της µεταβολής αντίστοιχα. Στην αντίθετη περίπτω- ση, εκδίδει αιτιολογηµένη απορριπτική απόφαση, η ο- ποία κοινοποιείται στο φορέα, στη διεύθυνση ηλεκτρονι- κού ταχυδροµείου, την οποία έχει δηλώσει κατά την εγ- γραφή του στο ΠΣΚΕ. Νέο αίτηµα του ίδιου φορέα για τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής µε το ίδιο περιεχόµενο δεν εξετάζεται κατ΄ ουσία και αρχειοθετεί- ται.

 1. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής µπορεί να διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια υπηρε- σία, εφόσον διαπιστωθεί µεταβολή των όρων της από- φασης υπαγωγής.
 2. Για την υποβολή αιτηµάτων της παραγράφου 1 απαι- τείται η καταβολή παραβόλου το ύψος του οποίου καθο- ρίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Α- νάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών.

 

Άρθρο 18

Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων

και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

 

 1. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µε την υλο- ποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και µε την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ- σης, εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγω- γικής λειτουργίας και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγω- γής προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ως ά- νω απόφασης. Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται µε την έκδοση σχετικής απόφασης από τα αρµόδια όργανα της παρα- γράφου 7 του άρθρου 14.

2.α. Η προβλεπόµενη στην απόφαση υπαγωγής προ- θεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού  σχεδίου  µπορεί να παραταθεί άπαξ έως δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, ε- φόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής   προϋποθέσεις:

αα. Ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήµατος πριν από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης, όπως αυτή ορίζεται αρχικά στην απόφαση  υπαγωγής,

ββ. υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου.

β. Η προβλεπόµενη στην απόφαση υπαγωγής προθε- σµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου µπορεί επί- σης να παραταθεί για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρη- σης, µε την προϋπόθεση ότι θα τεκµηριώνεται η δυνατό- τητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου εντός  της

 

 

 

νέας προθεσµίας.

 1. Για την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης απαιτείται να τεκµηριώνεται η λειτουργία της µονάδας, ιδίως µε την πώληση προϊό- ντων ή παροχή υπηρεσιών και µε την έκδοση όλων των νοµιµοποιητικών αδειών.
 2. Ο επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά µέσω ΠΣΚΕ για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρ- ξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου το αργότερο µέσα σε εξήντα

(60) µέρες από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 19. Εάν ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δεν υποβάλει την αίτη- ση της προηγούµενης παραγράφου, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και εντός της ως άνω προθεσµίας, η επένδυση θεωρείται ως µη ολοκληρωθεί- σα. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής ανακα- λείται και ανακτώνται τα ποσά ενίσχυσης, τα οποία τυ- χόν έχουν χορηγηθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 23.

 1. Με την απόφαση προκήρυξης ορίζονται οι προϋπο- θέσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.

 

Άρθρο 19

Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής

λειτουργίας της επένδυσης

 

 1. Ο έλεγχος της ολοκλήρωσης και έναρξης της παρα- γωγικής λειτουργίας της επένδυσης διενεργείται κατό- πιν υποβολής του αιτήµατος του άρθρου 18, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
 2. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της πα- ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καθορίζονται ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και το τελικό ποσό ενίσχυσης. Ως χρόνος ολοκλήρωσης νοεί- ται ο πραγµατικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οι- κονοµικού αντικειµένου και όχι ο χρόνος δηµοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης.
 3. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της πα- ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης δεν µπορεί να ε- πέλθει αύξηση του συνολικού ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, ούτε του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, ούτε των επιµέρους ποσοστών ενίσχυ- σης ανά οµάδα επιλέξιµων δαπανών, όπως αυτά είχαν ο- ριστεί αρχικά στην απόφαση υπαγωγής.

 

Άρθρο 20

Καταβολή ενισχύσεων

 

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας α- πό το δικαιούχο µπορεί να πραγµατοποιείται είτε εφά- παξ µε την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έ- ναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχε- δίου είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ- σεις των επόµενων παραγράφων. Ο προσδιορισµός των ποσών της δικαιούµενης ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης γίνεται βάσει των επιµέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά οµάδα επιλέξιµων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί στην απόφαση υπαγωγής.

 1. Φορολογική απαλλαγή

α. Το δικαίωµα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κι-

νήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεµελιώνεται µε την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρµόδιο όργανο ελέγ- χου. Ο φορέας µπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δι- καιούµενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής ε- ντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θε-

µελίωσης του δικαιώµατος χρήσης της ωφέλειας µε τους ακόλουθους περιορισµούς που ισχύουν σωρευτι- κά:

αα. η δικαιούµενη ενίσχυση να µην υπερβαίνει, κατ’ έ- τος, το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού  εγκεκρι-

µένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, µε εξαίρεση την περίπτωση της µη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούµενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. Στην περίπτωση αυτή τυχόν εναποµείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούµενα φορολογικά έτη προστίθε- ται στο ως άνω υπολογιζόµενο µέγιστο ετήσιο ποσό δι- καιούµενης ενίσχυσης,

ββ. η δικαιούµενη ενίσχυση να µην υπερβαίνει το πε- νήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εγκεκριµένου πο- σού της φορολογικής απαλλαγής, µέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρ- ξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

β. Το ποσό της δικαιούµενης ενίσχυσης της φορολογι- κής απαλλαγής για το τµήµα του εξοπλισµού του επεν- δυτικού σχεδίου, που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µί- σθωση, προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως πο- σοστό επί του τµήµατος της αξίας κτήσης του εξοπλι- σµού, το οποίο εµπεριέχεται στα µισθώµατα που κατα- βλήθηκαν µέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους.

γ. Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής α- παλλαγής εµφανίζεται σε ειδικό αποθεµατικό και αντί- στοιχο λογαριασµό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηµατίζεται από το φόρο εισοδήµατος, ο οποίος δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόµενης φορολογικής α- παλλαγής.

δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανά- πτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών εξειδικεύεται ο τρόπος υπολογισµού του ποσού της ενίσχυσης της φο- ρολογικής απαλλαγής για κάθε φορολογικό έτος, τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χρήση του φορο- λογικού οφέλους, το περιεχόµενο της Δήλωσης Φορο- λογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ) της περίπτωσης ιβ΄ της παρα- γράφου 3 του άρθρου 21 και κάθε συναφές θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 1. Επιχορήγηση

α. Ποσό που ανέρχεται µέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της εγκεκριµένης επιχορήγησης µπορεί κατόπιν σχετικού αιτήµατος να καταβάλλεται στον δικαιούχο µε- τά την πιστοποίηση από το αρµόδιο όργανο ελέγχου της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επεν- δυτικού σχεδίου.

β. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολό της σε περίπτωση µη εφαρµογής της ρύθµισης της περί- πτωσης α΄, καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφα- σης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουρ- γίας  της επένδυσης.

γ. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειµένου να γί- νει προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών.

δ. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας µέσω ηλε- κτρονικής πληρωµής σε τραπεζικό λογαριασµό του φο- ρέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η  εκ-

 

 

 

χώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκ- χώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε Τραπεζικά Ιδρύµατα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης, που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχο- ρήγησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης της απαίτησης, ε- φόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόµενης επιχορήγησης τµήµα του βραχυ- πρόθεσµου αυτού δανείου.

 1. Επιδότηση Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης

α. Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηµατο- δοτικής µίσθωσης µπορεί να πραγµατοποιείται µετά την πιστοποίηση από το αρµόδιο όργανο ελέγχου της εγκα- τάστασης στη µονάδα του συνόλου του µισθωµένου εξο- πλισµού, σύµφωνα µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µί- σθωσης.

β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάµηνο και µετά την εκάστοτε πληρωµή των δόσεων του µισθώµατος εκ

µέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που κατα- βάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξο- πλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες δόσεις, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα ποσοστά ενισχύσε- ων και µε τον περιορισµό της µη υπέρβασης της καταβο- λής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριµένου πο- σού µέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηµατο- δοτικής µίσθωσης από το φορέα της επένδυσης µόνο για τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες της σύµβασης µί- σθωσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την αρµόδια υπη- ρεσία.

δ. Τα ποσά της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπα- νών προκειµένου να γίνει προσδιορισµός των φορολο- γητέων κερδών.

 1. Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απα- σχόλησης

α. Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δηµιουρ- γούµενης απασχόλησης µπορεί να πραγµατοποιείται µε- τά την πιστοποίηση από το αρµόδιο όργανο ελέγχου της δηµιουργίας των συνδεόµενων µε το επενδυτικό σχέδιο θέσεων εργασίας.

β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάµηνο και µετά την εκάστοτε πληρωµή του µισθολογικού κόστους εκ µέ- ρους του φορέα της επένδυσης, µε τον περιορισµό της

µη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριµένου ποσού µέχρι την έκδοση της α- πόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

 1. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε α- ναγκαία λεπτοµέρεια για την καταβολή της επιχορήγη- σης, της επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απα- σχόλησης ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης.
 2. Οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής

µίσθωσης και οι επιδοτήσεις του µισθολογικού κόστους που προβλέπονται στον παρόντα νόµο καλύπτονται από τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόµενη δαπάνη για κάθε οικονοµικό έτος και προέρχονται από εθνικούς πόρους  ή

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία ή και α- πό άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εθνικής και ενω- σιακής νοµοθεσίας.

 1. Τα ποσά της ληφθείσας επιχορήγησης, επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου, εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδι- κού αποθεµατικού και σε περίπτωση διανοµής ή κεφα- λαιοποίησής του, εντός του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21, επιστρέφονται και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον ν. 4174/2013 (Α΄170). Σε πε- ρίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης µέρους ή του συ- νόλου του αποθεµατικού µετά την παρέλευση του ως ά- νω διαστήµατος, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στο φορολογικό έτος, κατά το οποίο έ- λαβε χώρα η διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αποθεµατικού, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 21

Υποχρεώσεις ενισχυόµενων φορέων

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ειδικού Μέρους, στα ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια εφαρµόζονται οι α- κόλουθες διατάξεις:

 1. Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπά- γονται στις διατάξεις του παρόντος, οφείλουν,  πλέον των οριζόµενων στο άρθρο 6, να τηρούν από το χρόνο έ- ναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου διπλογραφι- κό λογιστικό σύστηµα (βιβλία Γ΄ κατηγορίας) ή απλογρα- φικό λογιστικό σύστηµα (βιβλία Β’ κατηγορίας) για επεν- δυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιµο κόστος δεν υ- περβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των µεγεθών, που σχετίζονται µε την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής. Στις αποφάσεις προκή- ρυξης µπορεί να ορίζονται πρόσθετα λογιστικά βιβλία και άλλες υποχρεώσεις, που οφείλουν να τηρούν οι φο- ρείς επενδυτικών σχεδίων µε απλογραφικό λογιστικό σύστηµα (βιβλία Β’ κατηγορίας), καθώς και περιπτώσεις, στις οποίες οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων πρέπει  να τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα (βιβλία Γ’ κατηγορίας), πριν από την υποβολή αίτησης  υπαγωγής.
 2. Ορίζεται διάστηµα τήρησης µακροχρόνιων υποχρε- ώσεων των φορέων µετά την ολοκλήρωση του επενδυτι- κού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγι- κής λειτουργίας του, ως εξής: τριών (3) ετών από την η-

µεροµηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου για τις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις, πέντε (5) ετών για τις Μεσαίες επιχειρήσεις και επτά (7) ετών για τις Μεγάλες επιχειρήσεις. Σε περιπτώσεις χρηµατοδοτικής

µίσθωσης, το παραπάνω διάστηµα παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύµβαση µίσθωσης. Σε περιπτώ- σεις δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, το παραπάνω διάστηµα προσαρµόζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου  8.

 1. Οι φορείς, µετά την υπαγωγή τους στον παρόντα νόµο και µέχρι τη λήξη του διαστήµατος τήρησης µακρο-

 

 

 

χρόνιων  υποχρεώσεων οφείλουν:

α. να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής, β. να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης,

γ. να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης,

δ. να αποκτούν την κυριότητα του µισθωµένου εξοπλι- σµού µε τη λήξη της οικείας σύµβασης χρηµατοδοτικής

µίσθωσης,

ε. να µη µεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν ενίσχυσης, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαµήνου από άλλα καινούρια, κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγω- γικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο φορέας υπέχει υ- ποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.

Εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή τα πάγια περι- ουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέρ- γειας (ΑΠΕ) που ενισχύονται µε τον παρόντα νόµο και α- ντιστοιχούν στις δαπάνες έργου επέκτασης για τη σύν- δεσή τους µε το δίκτυο. Τα πάγια αυτά περιουσιακά στοι- χεία επιτρέπεται να µεταβιβάζονται στον κύριο του συ- στήµατος ή του δικτύου, εφόσον υπάρχει σχετική υπο- χρέωση κατά τις ισχύουσες διατάξεις,

στ. να µη µεταβάλλουν τον τόπο εγκατάστασης της ε- πένδυσης, χωρίς προηγούµενη έγκριση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε το άρθρο 17, και υπό τους όρους της διατήρησης της επένδυσης στην ίδια Περιφέρεια, ε- ντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση και της µη µε- ταβολής του είδους και του ποσοστού της,

ζ. να µην εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυ- θείσας επένδυσης µετά την ολοκλήρωση του επενδυτι- κού σχεδίου και µέχρι τη λήξη τήρησης των µακροχρό- νιων υποχρεώσεων, χωρίς προηγούµενη έγκριση της µε- ταβολής, σύµφωνα µε το άρθρο 17 και υπό τους όρους της φερεγγυότητας του µισθωτή και της συνέχισης της λειτουργίας της ενισχυόµενης επένδυσης στο ίδιο παρα- γωγικό αντικείµενο. Την ευθύνη για την τήρηση των ό- ρων υπαγωγής υπέχει ο εκµισθωτής. Η υποχρέωση προηγούµενης τροποποίησης ισχύει και στην περίπτωση εκµίσθωσης της επένδυσης πριν την ολοκλήρωση του ε- πενδυτικού σχεδίου, εφόσον η διάρκεια της µίσθωσης ε- κτείνεται και µετά την ολοκλήρωση της    επένδυσης,

η. να µην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφη- θούν από άλλη εταιρεία ή αποσχίσουν κλάδο, στον ο- ποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς προη- γούµενη έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 17. Η έγκριση δίνεται υπό τους όρους της ολο- κλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή συνέχισης της λει- τουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµε- νο, καθώς επίσης υπό τον όρο ανάληψης από το νέο φο- ρέα του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής,

θ. να γνωστοποιούν κάθε µεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυµία, νοµική µορφή, έδρα, στοιχεία επι- κοινωνίας και άλλα, καθώς και οποιαδήποτε µεταβολή της εταιρικής τους σύνθεσης. Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εται- ρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έ- παυσε να  είναι µεσαία ή  µικρή επιχείρηση,   επέρχεται

µείωση του αντίστοιχου ποσοστού ενίσχυσης, σύµφωνα

µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 17,

ι. να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους, όπως προβλέπονται στην απόφαση υπα- γωγής, µέχρι τη λήξη του προβλεπόµενου διαστήµατος τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων,

ια. να αναρτούν στο τόπο εγκατάστασης της επένδυ- σης πινακίδα που θα περιέχει την αναφορά της ένταξης της επένδυσης στο Ειδικό Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόµου,

ιβ. να υποβάλλουν Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) µέσω ΠΣΚΕ στις οριζόµενες προθεσµίες υποβο- λής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, από το πρώτο έ- τος χρήσης της ωφέλειας και κάθε έτος µέχρι την εξά- ντληση του δικαιούµενου ποσού ή µέχρι την παρέλευση των δεκαπέντε (15) ετών από τη θεµελίωση του δικαιώ-

µατος έναρξης χρήσης της ωφέλειας. Τα δηλωθέντα στη Δ.Φ.Α. στοιχεία διασταυρώνονται από την αρµόδια υπη- ρεσία µε τα αντίστοιχα της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Η υποχρέωση αυτή ισχύει αποκλειστικά για τους φορείς που κάνουν χρήση της φορολογικής α- παλλαγής,

ιγ. να διατηρούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, βάσει των οποίων έτυχαν ειδικής αντιµετώπισης στην α- ξιολόγηση και στις παρεχόµενες ενισχύσεις,  σύµφωνα

µε τις περιπτώσεις γ΄, ε΄, στ΄, η΄, θ΄ και ι΄ του άρθρου

12.

 1. Η γνωστοποίηση των µεταβολών των περιπτώσεων ε΄ και θ΄ της προηγούµενης παραγράφου, µε τα σχετικά δικαιολογητικά, πραγµατοποιείται µέσω του Π.Σ.Κ.Ε. ε- ντός διµήνου από τη συντέλεσή τους.
 2. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσο- νται στις διατάξεις του παρόντος, διατηρούν λεπτοµε- ρείς φακέλους µε τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειµένου να διαπιστωθεί η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργού- νται από τις αρµόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες τις Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10), έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.
 3. Με την απόφαση προκήρυξης καθορίζονται πρόσθε- τες υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ενωσιακό Δί- καιο για τις υπηρεσίες χορήγησης των ενισχύσεων και για τους φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπά- γονται στις διατάξεις του παρόντος και εντάχθηκαν σε καθεστώς συγχρηµατοδότησης.

 

Άρθρο 22

 

 1. Η παρακολούθηση της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης των επενδυτι- κών σχεδίων διενεργείται ετησίως µε την αποστολή στοιχείων από τους φορείς, στην αρµόδια υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13, το αργότερο εντός δύο

(2) µηνών από τη συµπλήρωση εκάστου έτους λειτουρ- γίας της ενισχυθείσας επένδυσης, βάσει της ηµεροµη- νίας ολοκλήρωσης και µέχρι τη λήξη του προβλεπόµε- νου διαστήµατος τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώ- σεων. Τα στοιχεία υποβάλλονται µέσω του ΠΣΚΕ και α- φορούν στα εξής:

α) τεκµηρίωση της νόµιµης λειτουργίας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου,

β) πιστοποίηση της φερεγγυότητας του φορέα του ε- πενδυτικού σχεδίου,

γ) τεκµηρίωση της παραγωγικής λειτουργίας της  ενι-

 

 

 

σχυθείσας επένδυσης,

δ) τεκµηρίωση των θέσεων απασχόλησης,

ε) τυχόν ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται µε την α- πόφαση προκήρυξης.

 1. Ο έλεγχος των στοιχείων διενεργείται ετησίως σε τυχαίο δείγµα, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 10% των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλουν στοιχεία, σύµ- φωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, βάσει καταλό- γου που  καταρτίζεται  µέσω  του  ΠΣΚΕ.  Ο κατάλογος

µπορεί να τροποποιείται προκειµένου να συµπεριλη- φθούν επενδυτικά σχέδια, για τα οποία προέκυψαν εν- δείξεις για µη τήρηση των µακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. Ο έλεγχος διενεργείται κατά τα οριζόµενα στο άρ- θρο 16.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζεται η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την παρακολούθηση τήρησης  των

µακροχρόνιων υποχρεώσεων.

 

Άρθρο 23

Κυρώσεις

 

 1. Σε περιπτώσεις παραβάσεων των περ. β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ι΄ (για την ενίσχυση µισθολογικού κόστους) της παραγράφου 3 του άρθρου 21 ή εν γένει παραβάσεων των όρων συµβατότητας µε το Γ.Α.Κ., ανακαλείται η α- πόφαση υπαγωγής και ανακτάται µε τη διαδικασία εί- σπραξης δηµόσιων εσόδων το σύνολο της ενίσχυσης, προσαυξηµένο κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την εκάστοτε καταβολή. Οι σχετικές αποδείξεις καταβο- λής των ενισχύσεων από το Δηµόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρµόδια Δ.Ο.Υ..
 2. Στις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 21 µπορεί να α- νακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να ανακτηθεί η ενί- σχυση ή να παρακρατηθεί ή ανακτηθεί µέρος αυτής προ- σαυξηµένη κατά το ποσό των νόµιµων τόκων από την ε- κάστοτε καταβολή. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση αξιοποιεί το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, επι- βάλλεται η κύρωση της ολικής ή µερικής απώλειας του φορολογικού οφέλους ή καταβολής του συνόλου ή µέ- ρους τυχόν µη αποδοθέντος φόρου προσαυξηµένου κα- τά το ποσό των νόµιµων τόκων από το κάθε έτος χρήσης της ωφέλειας.
 3. Αν δεν τηρηθούν οι όροι υπαγωγής του άρθρου   12

επιστρέφεται το πρόσθετο ποσό ενίσχυσης προσαυξη-

µένο κατά ποσοστό 10%.

 1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έ- χουν αποσιωπηθεί στοιχεία, η γνώση των οποίων θα ο- δηγούσε στον αποκλεισµό της υπαγωγής του επενδυτι- κού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί µε όρους διαφορετικούς ή σε µη πιστο- ποίηση της ολοκλήρωσης, η απόφαση υπαγωγής:

α. εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και έχει δο- θεί τµήµα της ενίσχυσης, η απόφαση υπαγωγής ανακα- λείται και επιστρέφεται η χορηγηθείσα ενίσχυση,

β. εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

 1. Οι συνέπειες, που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 επέρχονται, εφόσον η διαπίστωση της παρά- βασης γίνει εντός δεκαετίας από την ηµεροµηνία δηµο- σίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής  λειτουργίας.
 1. Σε περίπτωση µη υποβολής στοιχείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 επιβάλλεται στο φο- ρέα πρόστιµο που µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 0,5% έ- ως 3% της ενίσχυσης, που έχει εγκριθεί, για κάθε έτος

µη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, λαµ- βάνοντας υπόψη τις ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπό- θεσης. Σε περίπτωση της κατ’ εξακολούθηση παραβία- σης της ως άνω υποχρέωσης διατάσσεται αµέσως έλεγ- χος κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16 και επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις του παρόντος άρθρου.

 1. Για την επιβολή των κυρώσεων των παραγράφων 2 και 3 εκτιµώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε υπόθε- σης και λαµβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, κριτήρια, όπως ιδίως ο χρόνος αθέτησης της υποχρέωσης, το ύ- ψος του ποσοστού συµµετοχής στην εταιρική σύνθεση της εταιρίας, το µέγεθος της ενισχυθείσας επένδυσης που εκµισθώθηκε, το ύψος της αξίας των πάγιων περιου- σιακών στοιχείων που έχουν ενισχυθεί και µεταβιβάστη- καν, καθώς και ο βαθµός αναίρεσης της υλοποίησης και λειτουργίας της επένδυσης κατά τους όρους της υπαγω- γής. Η επιβολή µερικής επιστροφής της εγκριθείσας ενί- σχυσης µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 0,5% και 30%, βά- σει των αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο κριτη- ρίων.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού οι διαδικασίες ανάκλησης των αποφάσε- ων υπαγωγής και ανάκτησης ενισχύσεων, ο τρόπος επι- βολής προστίµου και είσπραξής του και κάθε άλλο συνα- φές µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θέµα.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανά- πτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος για την ανάκληση του φορολογι- κού οφέλους, την καταβολή των οφειλόµενων φόρων, τον τύπο και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης του οφειλόµενου ποσού φόρου, καθώς και κάθε άλλο σχετι- κό θέµα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Άρθρο 24

Μητρώο Αξιολογητών

 

 1. Οι αξιολογητές των επενδυτικών σχεδίων προέρχο- νται από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογη- τών (Ε.Μ.Π.Α.) του π.δ. 33/2011 (Α’ 83), βάσει ηλεκτρονι- κής κλήρωσης εκτός αν ορίζεται άλλως στην απόφαση προκήρυξης.
 2. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων µεριµνά για την κατάρτιση και επιµόρφωση των αξιολογητών και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.
 3. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των αξιολο- γητών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η µη συµµόρφωσή τους σε αυ- τές, εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Αξιολογητών από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο οποίος α- ναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του αναπτυξια- κού νόµου.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι α- ποζηµιώσεις των µελών του Ε.Μ.Π.Α., για τη συµµετοχή

 

 

 

τους στη διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 14.

 1. Για όσους εκ των µελών του Μητρώου Αξιολογητών ασκήσουν καθήκοντα αξιολογητών εφαρµόζονται οι δια- τάξεις των άρθρων 1 έως 3 του ν. 3213/2003 (Α’ 309).

 

Άρθρο 25

Μητρώο Ελεγκτών

 

 1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών παρακολούθη- σης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων αξιοποιείται το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83), εκτός αν ορίζεται άλλως στην απόφαση προκήρυξης.
 2. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων µεριµνά για την κατάρτιση και επιµόρφωση των ελεγκτών και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.
 3. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των ελε- γκτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η µη συµµόρφωσή τους σε αυ- τές, εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Ελεγκτών από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο οποίος αναρ- τάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόµου.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι α- ποζηµιώσεις των µελών του ΕΜΠΕ, για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης και υπερωριακής τους απασχόλησης. Για τον καθορισµό της αποζηµίωσης των δηµοσίων υπαλλή- λων και των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι- καίου αορίστου χρόνου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
 5. Για τα µέλη του Μητρώου Ελεγκτών εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 του ν. 3213/2003  (Α’

309) σύµφωνα µε το άρθρο 229 του ν.  4281/2014.

 

Άρθρο 26

Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώ- ων και Ελέγχου Διαδικασιών. Η επιτροπή είναι πενταµε- λής και αποτελείται από υπαλλήλους του ως άνω Υπουρ- γείου ή και των Περιφερειών. Η Επιτροπή αυτή ασκεί σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 2 του άρθρου 13 τις εξής αρµοδιότητες:

α. εξετάζει τις αιτήσεις των υποψήφιων αξιολογητών και ελεγκτών και εισηγείται σχετικά στον αρµόδιο Υ- πουργό, µε απόφαση του οποίου εγγράφονται στα Μη- τρώα,

β. παρακολουθεί τη συµµόρφωση των εγγεγραµµένων στα Μητρώα στις διατάξεις τους παρόντος, καθώς και την ορθή εφαρµογή εκ µέρους τους του κανονιστικού πλαισίου,

γ. µπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τους εγγε- γραµµένους στα Μητρώα, να επιβάλει την προσωρινή τους παύση, καθώς και να εισηγείται προς τον Υπουργό την οριστική διαγραφή τους, σε περιπτώσεις που διαπι- στώνεται πληµµελής ή εκπρόθεσµη εκπλήρωση των κα- θηκόντων τους,

δ. διενεργεί ελέγχους στις εκθέσεις αξιολόγησης ή ε- λέγχου που υποβάλλουν οι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα,

ε. συντάσσει Οδηγό Διαχείρισης των δύο Μητρώων, ο οποίος περιλαµβάνει τα σχετικά µε τα προσόντα και την αξιολόγηση των εγγεγραµµένων σε αυτά.

 1. Η Επιτροπή στο τέλος κάθε έτους υποβάλει έκθεση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι- σµού για την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών ε- φαρµογής του αναπτυξιακού νόµου, καθώς και προτά- σεις για τη βελτίωσή τους.
 2. Οι αρµοδιότητες και οι διαδικασίες λειτουργίας της Επιτροπής θα εξειδικευθούν στην απόφαση σύστασής της.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι α- ποζηµιώσεις των µελών της ως άνω Επιτροπής, υπό την επιφύλαξη των  διατάξεων   του   άρθρου   21   του  ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

 

Άρθρο 27

Γνωµοδοτική Επιτροπή

 

 1. Οι αποφάσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσε- ων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και ο τρόπος  συµ-

µόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ε- λεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υ- παχθεί στις διατάξεις του παρόντος, εκδίδονται κατόπιν γνωµοδότησης Γνωµοδοτικών Επιτροπών. Οι Επιτροπές αυτές συνιστώνται και συγκροτούνται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της παραγράφου 7 του άρθρου 14. Στην απόφαση συγκρότησης ορίζεται η σύνθεση της Επι- τροπής, τυχόν ειδικές περιπτώσεις σχετικά µε την έκδο- ση αποφάσεων τροποποιήσεων, ολοκλήρωσης και έναρ- ξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων για τις οποί- ες απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση, καθώς και κά- θε θέµα σχετικό µε τον τρόπο λειτουργίας της. Ο  αριθ-

µός των µελών της Επιτροπής µε δικαίωµα ψήφου δεν

µπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15). Τα µέλη αυτά προέρχονται από στελέχη των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 13, συναρµόδιων υπουργείων και εποπτευ- όµενων φορέων,  µε εµπειρία σε θέµα του παρόντος    νό-

µου, καθώς και από εκπροσώπους των κοινωνικών εταί- ρων και ειδικούς σε θέµατα επενδύσεων και η θητεία τους ορίζεται διετής.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι α- ποζηµιώσεις των µελών των ως άνω Επιτροπών. Για τον καθορισµό της αποζηµίωσης των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 28

Καθορισµός ποσών ενισχύσεων στα επιµέρους καθεστώτα

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζεται ετη- σίως το ποσό κατά είδος ενίσχυσης που θα χορηγείται α- νά καθεστώς, που συνίσταται και προκηρύσσεται βάσει του παρόντος. Με όµοια απόφαση µπορεί να αναπρο- σαρµόζονται τα ως  άνω  ποσά, έως  το προβλεπόµενο

 

 

 

στον Γ.Α.Κ. όριο ανά καθεστώς.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κατανέµονται τα ποσά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µεταξύ των αρµόδιων Φορέων ε- φαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου

 

Άρθρο 29

Σύσταση και προκήρυξη καθεστώτων

 

 1. Τα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος προκηρύσ- σονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανά- πτυξης και Τουρισµού ή µε κοινές αποφάσεις του Υπουρ- γού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και τυχόν συ- ναρµόδιων Υπουργών, όπου αυτό απαιτείται.
 2. H απόφαση προκήρυξης περιλαµβάνει κατ’ ελάχι- στον τα παρακάτω:

α. το στόχο του καθεστώτος,

β. τη διάρκεια του καθεστώτος και των κύκλων υποβο- λής των αιτήσεων υπαγωγής,

γ. τον συνολικό προϋπολογισµό του καθεστώτος και την προέλευση της δηµόσιας χρηµατοδότησης για κάθε κύκλο υποβολής,

δ. τους αρµόδιους φορείς εφαρµογής του καθεστώτος ενίσχυσης,

ε. τις προϋποθέσεις συµµετοχής και τις προδιαγραφές των σχεδίων που είναι επιλέξιµα,

στ. τους κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών, όπου αυτό απαιτείται,

ζ. τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και την ελάχιστη βαθµολογία που απαιτείται να λάβει το σχέδιο προκειµέ- νου να είναι επιλέξιµο,

η. τη µορφή και το ύψος των χορηγούµενων ενισχύσε- ων,

θ. τις υποχρεώσεις των ενισχυόµενων φορέων, τόσο κατά το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου όσο και µετά την ολοκλήρωσή του,

ι. το ύψος του παραβόλου για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής, αιτηµάτων τροποποίησης των αποφάσεων υ- παγωγής, καθώς και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων,

ια. τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής, τροποποίησης, ελέγχου, ολο- κλήρωσης και παρακολούθησης της τήρησης µακροχρό- νιων υποχρεώσεων,

ιβ. τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίη- ση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λει- τουργίας  της επένδυσης.

 1. Η απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης συνιστά αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής ενάριθµου έρ- γου στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Το ποσό ε- νίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατο- δοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του µισθολογικού κόστους, όπως ορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφα- ση της παραγράφου 1 του άρθρου 28, αποτελεί τον προ- ϋπολογισµό  του  ενάριθµου έργου.

 

Άρθρο 30

Αξιολόγηση επιπτώσεων των ενισχύσεων

 

Οι αρµόδιες Υπηρεσίες εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, υπό το συντονισµό και σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσε- ων, συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα των ενισχυόµενων επενδύσεων και συντάσσουν αναφορές σε ετήσια βάση, οι οποίες εν-

δεικτικά περιλαµβάνουν στοιχεία σχετικά µε τους πό- ρους που διατέθηκαν, τις επενδύσεις που ενισχύθηκαν, τις θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν ανά κλάδο και περιφέρεια, τα αποτελέσµατα των ενισχύσεων στις επι- χειρήσεις που τις λαµβάνουν, την επίδρασή τους στην α- νάπτυξη και τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις τόσο στον Τακτικό Προϋπολογισµό, όσο και στο Πρόγραµµα Δηµο- σίων Επενδύσεων. Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού υποβάλλει το πρώτο τρίµηνο εκάστου έ- τους σχετική έκθεση – απολογισµό για την εφαρµογή του παρόντος στη Βουλή των Ελλήνων.

 

Άρθρο 31

Όρια Κοινοποίησης – Παρακολούθηση – Δηµοσιότητα

 

 1. Για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στα κα- θεστώτα ενισχύσεων του παρόντος έχουν εφαρµογή τα όρια κοινοποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 Γ.Α.Κ..
 2. Περίληψη της απόφασης υπαγωγής και της απόφα- σης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουρ- γίας της επένδυσης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια.
 3. Οι φορείς εφαρµογής των καθεστώτων ενίσχυσης διατηρούν λεπτοµερείς φακέλους των επενδυτικών σχε- δίων, προκειµένου να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρµόδιες εθνικές αρχές ή υπηρε- σίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυ- λάσσονται για δέκα (10) έτη από τη χρονολογία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση δυνάµει του καθεστώτος.
 4. Κάθε πληροφορία που αφορά στην εφαρµογή των καθεστώτων του παρόντος αναρτάται σε ιστοσελίδα, ο διαδικτυακός τόπος της οποίας ανακοινώνεται µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και οι εν γένει ενηµερωτικές αναρτήσεις των υπηρεσιών στην ιστοσελί- δα αυτή επέχουν θέση δηµοσίευσης.
 5. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν τη δυνα- τότητα παρακολούθησης µέσω του ΠΣΚΕ της πορείας του συνόλου των αιτηµάτων τους.
 6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου έχει   εφαρ-

µογή το άρθρο 9 Γ.Α.Κ..

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο 32

Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

 

 1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος «Ενι- σχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού» είναι οι επιχειρή- σεις που ορίζονται στο άρθρο 6, µε την επιφύλαξη της υ- ποπερίπτωσης εε΄ της περίπτωσης β΄ του άρθρου
 2. Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 7, µε εξαίρεση τα προ- βλεπόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου

 

 

 

 

Άρθρο 33

Επιλέξιµες Δαπάνες

 

Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέ- δια ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες των περιφε- ρειακών ενισχύσεων του άρθρου 8:

α) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων µηχανηµάτων, β) αγορά και εγκατάσταση µηχανηµάτων όχι παλαιότε- ρων των επτά (7) ετών από την ηµεροµηνία πρώτης κτή- σης τους, που προέρχονται από παραγωγική µονάδα για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής   προϋποθέσεις:

αα) η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,

ββ) η αγορά πραγµατοποιείται από τον φορέα του ε- πενδυτικού σχεδίου που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή,

γγ) η οικεία συναλλαγή γίνεται µε τους συνήθεις ό- ρους της αγοράς,

δδ) στοιχεία ενεργητικού που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από άλλα καθεστώτα ενισχύσεων εξαιρούνται από τις επιλέξιµες δαπάνες, και

εε) η αγορά πραγµατοποιείται από ΜΜΕ,

γ)  µισθώµατα  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης καινούργιων

µηχανηµάτων µε την υποχρέωση ότι αυτά θα περιέλθουν στην κυριότητα του µισθωτή κατά τη λήξη της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης,

δ) αγορά µεταφορικών µέσων, σύµφωνα µε τους πε- ριορισµούς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 8.

 

Άρθρο 34

Είδος ενίσχυσης

 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθε- στώς ενισχύονται µε το κίνητρο της φορολογικής απαλ- λαγής, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 10.

 

Άρθρο 35

Ύψος Ενίσχυσης

 

Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χορη- γούνται µε βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περι- φερειακών Ενισχύσεων της παρ.1 του άρθρου 11.

 

Άρθρο 36

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιο- λογούνται µε τη µέθοδο της άµεσης αξιολόγησης του άρθρου 14 µε κριτήρια, τα οποία καθορίζονται στην από- φαση προκήρυξης. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διε- νεργείται διοικητικός έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµε- να στο άρθρο 16. Επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται επί τυχαίου δείγµατος σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) των εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Άρθρο 37

Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

 

 1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώ- τος είναι οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο
 2. Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου

 

Άρθρο 38

Επιλέξιµες Δαπάνες

 

 1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρ- θρου
 2. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερεια- κές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια µπορούν να ενισχυ- θούν και: α) για τις δαπάνες των παραγράφων 1, 6 και 10 του άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες αυτοπαραγωγής η- λεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύ- ξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρ- θρου
 3. Τα επενδυτικά σχέδια των υπό ίδρυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων µπορούν να ενισχυθούν επι- πλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενι- σχύσεις της παραγράφου 1 µε τις δαπάνες εκκίνησης της παραγράφου 2 του άρθρου
 4. Τα επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ενέργειας α- πό ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγρά- φου 7 του άρθρου
 5. Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών, Υβριδικών Σταθµών από ΑΠΕ στα Μη Διασυν- δεδεµένα Νησιά, παραγωγής βιοκαυσίµων και παραγω- γής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 8 του άρθρου
 6. Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστηµάτων τη- λεθέρµανσης και τηλεψύξης ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 9 του άρθρου

 

Άρθρο 39

Είδη ενίσχυσης

 

 1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται µε το κίνητρο της φορολογικής α- παλλαγής, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου
 2. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12 ενισχύονται επιπλέον µε το κίνητρο της επιχορήγησης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

 

 

 

Άρθρο 40

Ύψος Ενίσχυσης

 

 1. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χο- ρηγούνται:

α) µε βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερει- ακών Ενισχύσεων, για το σύνολο των δαπανών του άρ- θρου 8 και

β) µε βάση τα ανώτατα ποσοστά και ποσά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, για τις δαπάνες των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 38.

 1. Το ποσοστό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12 ορί- ζεται στο εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της ανώτατης επι- τρεπόµενης έντασης ενίσχυσης.

 

Άρθρο 41

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιο- λογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, κατά τα ορι- ζόµενα στο άρθρο 16.

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ

 

Άρθρο 42

Ορισµός, δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

 

 

 1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώ- τος είναι οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πλη- ρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: α) Είναι νέες. Για τις ανάγκες του παρόντος «Νέες ΜΜΕ» λογίζονται οι υ- πό σύσταση ή νεοσύστατες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υ- παγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ηµεροµη- νία καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η. και δεν έχουν συ σταθεί µέσω συγχώνευσης, εκτός εάν η καθεµία από τις συγχωνευθείσες εµπίπτει στον περιορισµό της επταε- τίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως «Νέες ΜΜΕ», οι ΜΜΕ του προηγούµενου εδαφίου, οι οποίες ελέγχονται από µετό- χους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κα- τά το προηγούµενο δωδεκάµηνο, εφόσον δραστηριοποι- ούνται στην ίδια ή σε όµορες αγορές, β) δεν είναι συνερ- γαζόµενες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις, κατά την έν- νοια του άρθρου 3 του Παραρτήµατος I του Γ.Α.Κ. «ΟΡΙ- ΣΜΟΣ ΜΜΕ» και επιπλέον δεν συνδέονται µέσω φυσι- κών προσώπων µε µεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως α- γοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Στις οµάδες φυ- σικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, προσµετρώ- νται επίσης και οι συγγενείς α’, β’ βαθµού και οι σύζυγοι αυτών.
 2. Δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς είναι, επιπλέον, οι νέες ΜΜΕ στην εταιρική σύνθεση των οποίων µετέ- χουν και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν µικρή ατοµική επιχείρηση, εφόσον η τελευταία δεν είναι συνδεδεµένη ή συνεργαζόµενη µε άλλες επιχειρήσεις.
 3. Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγο- νται τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου

Άρθρο 43

Επιλέξιµες Δαπάνες

 

 1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρ- θρου
 2. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερεια- κές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια µπορούν να ενισχυ- θούν και α) για τις δαπάνες των παραγράφων 1, 6 και 10 του άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες αυτοπαραγωγής η- λεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύ- ξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρ- θρου
 3. Τα επενδυτικά σχέδια των υπό ίδρυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων µπορούν να ενισχυθούν επι- πλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενι- σχύσεις της παραγράφου 1 µε τις δαπάνες εκκίνησης της παραγράφου 2 του άρθρου
 4. Τα επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ενέργειας α- πό ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγρά- φου 7 του άρθρου
 5. Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών, Υβριδικών Σταθµών από ΑΠΕ στα ΜΔΝ, παρα- γωγής βιοκαυσίµων και παραγωγής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παρα- γράφου 8 του άρθρου
 6. Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστηµάτων τη- λεθέρµανσης και τηλεψύξης ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 9 του άρθρου

 

Άρθρο 44

Είδη ενίσχυσης

 

Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέ- δια ενισχύονται µε τα κίνητρα της φορολογικής απαλλα- γής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής

µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουρ- γούµενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περι- πτώσεις α΄, β΄, γ΄, και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

 

Άρθρο 45

Ύψος Ενίσχυσης

 

 1. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το παρόν καθεστώς χορηγούνται:

α) µε βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερει- ακών Ενισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του άρ- θρου 8,

β) µε βάση τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυ- τά ορίζονται στο άρθρο 11, για τις δαπάνες των παρα- γράφων 2 έως 6 του άρθρου 43.

 1. Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθε- στώς ενισχύσεων ορίζεται στο εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της ανώτατης επιτρεπόµενης έντασης ενίσχυσης, εξαιρουµένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο εκατό τοις εκατό (100%).

 

 

 

Άρθρο 46

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιο- λογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, κατά τα ορι- ζόµενα στο άρθρο 16.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΜΕ

 

Άρθρο 47

Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

 

 1. Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι οι Μι- κροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
 2. Τα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια στο παρόν καθε- στώς αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή/και στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παρα- γωγή καινοτόµων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικα- στικών ή οργανωτικών καινοτοµιών. Τα ανωτέρω σχέδια πρέπει να πληρούν µία από τις ακόλουθες προϋποθέ- σεις:

α) να αξιοποιούν αποτελέσµατα έρευνας και ανάπτυ- ξης, εφόσον αποδεικνύεται η συνάφεια των ερευνητικών αποτελεσµάτων και του παραγόµενου προϊόντος ή της παρεχόµενης υπηρεσίας και η επένδυση συνίσταται στην εµπορική εκµετάλλευση του παραχθέντος ερευνη- τικού αποτελέσµατος,

β) να επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό τους µε τη χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινο- τοµιών, µε έργα και προγράµµατα ανάπτυξης και αξιο- ποίηση εξειδικευµένου επιστηµονικού και ερευνητικού δυναµικού,

γ) να αποσκοπούν στην εφαρµοσµένη χρήση της γνώ- σης για τη δηµιουργία νέων ή βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν άµεσης παραγωγικής και εµπορικής αποδοχής.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανά- πτυξης και Τουρισµού και Παιδείας, Έρευνας και Θρη- σκευµάτων προσδιορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισµού των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτοµικών.

 

Άρθρο 48

Επιλέξιµες  δαπάνες

 

 1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρ- θρου
 2. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερεια- κές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια µπορούν να ενισχυ- θούν και α) για τις δαπάνες των παραγράφων 1, 3, 4, 6 και 10 του άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες αυτοπαραγω- γής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότη- τας/ψύξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρθρου
 3. Τα επενδυτικά σχέδια των  υπό  ίδρυση µικρών και

πολύ µικρών επιχειρήσεων µπορούν να ενισχυθούν επι- πλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερειακές ενι- σχύσεις της παραγράφου 1 µε τις δαπάνες εκκίνησης της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

 1. Τα επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ενέργειας α- πό ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες των παραγρά- φων 3, 4 και 7 του άρθρου
 2. Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών, Υβριδικών Σταθµών από ΑΠΕ στα Μη Διασυν- δεδεµένα Νησιά, παραγωγής βιοκαυσίµων και παραγω- γής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες των παραγράφων 3,4 και 8 του άρθρου
 3. Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστηµάτων τη- λεθέρµανσης και τηλεψύξης ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες των παραγράφων 3,4 και 9 του άρθρου

 

Άρθρο 49

Είδη ενισχύσεων

 

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενι- σχύονται µε τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µί- σθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουρ- γούµενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περι- πτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

 

Άρθρο 50

Ύψος ενισχύσεων

 

 1. Τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται µε βάση:

α) τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ε- νισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8 και β) τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζο- νται στο άρθρο 11, για τις αντίστοιχες δαπάνες των πα-

ραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 48.

 1. Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθε- στώς ενισχύσεων ορίζεται στο εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της ανώτατης επιτρεπόµενης έντασης ενίσχυσης, εξαιρουµένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο εκατό τοις εκατό (100%).

 

Άρθρο 51

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιο- λογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, κατά τα ορι- ζόµενα στο άρθρο 16.

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 52

Δικαιούχοι ενίσχυσης

 

 1. Επιχειρηµατικές συστάδες (cluster) θεωρούνται για τις ανάγκες του παρόντος δίκτυα επιχειρήσεων, στα ο- ποία µπορούν να συµµετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύµατα (πανεπιστήµια, δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανι- σµοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.),

 

 

 

που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφε- ρειακό επίπεδο και έχουν θεµατική εστίαση. Οι   επιχειρη-

µατικές συστάδες διευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρισης µε νοµική προσωπικότητα, σύµφωνα

µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6, στον οποίο συµµετέ- χουν όλα τα µέλη του. Ο φορέας διαχείρισης της επιχει- ρηµατικής συστάδας την εκπροσωπεί, αναπτύσσει και ε- φαρµόζει δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανά- πτυξή της και δηµιουργεί προστιθέµενη αξία για καθέναν από τους συµµετέχοντες σε αυτήν.

 1. Στις επιχειρηµατικές συστάδες που υπάγονται στο παρόν καθεστώς πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον:

α) έξι (6) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρό- κειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νοµό Θεσσαλονίκης, ή

β) τέσσερις (4) επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νοµούς της επικράτειας.

Αν οι κοινές δράσεις αναπτύσσονται συνδυαστικά στις γεωγραφικές περιοχές των περιπτώσεων α΄και β΄ της προηγούµενης παραγράφου, ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός συµµετεχόντων στην επιχειρηµατική συστάδα προσδιορίζεται κατά αντιστοιχία προς τις περιπτώσεις αυτές, µε βάση τους νοµούς στους οποίους πραγµατο- ποιούνται οι επενδυτικές δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του επιλέξιµου κόστους. Αν στην επιχειρηµατική συστάδα συµµετέχουν επιχειρήσεις συνδεδεµένες ή συ- νεργαζόµενες, αυτές θεωρούνται ως µία για τον προσ- διορισµό του ελάχιστου απαιτούµενου αριθµού επιχειρή- σεων της παρούσας παραγράφου.

 1. Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος κα- θεστώτος µπορεί να υποβληθούν από το φορέα διαχείρι- σης υφιστάµενων ή υπό σύσταση επιχειρηµατικών συ- στάδων και όχι από µεµονωµένα ή εν δυνάµει µέλη της. Εφόσον ο φορέας διαχείρισης δεν έχει ήδη συσταθεί κα- τά την υπαγωγή του σχεδίου στις διατάξεις του παρό- ντος καθεστώτος, οι διαδικασίες σύστασής του πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της προθεσµίας η οποία τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής. Ο φορέας διαχείρι- σης συνιστά το φορέα υλοποίησης του ενισχυόµενου ε- πενδυτικού σχεδίου.

 

Άρθρο 53

Υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

 

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία αποτελούν κοινές δράσεις και τελούν σε συνά- φεια ή προς εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και φορέων που α- παρτίζουν τις επιχειρηµατικές συστάδες. Υπαγόµενα ε- πενδυτικά σχέδια είναι όσα προβλέπονται στο άρθρο 7. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 µπο- ρούν να υπαχθούν και επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, που υπάγονται στους ενισχυόµενους κλάδους του άρ- θρου 7, και των οποίων η κοινή δράση αφορά στους εξής Κωδικούς  Αριθµούς Δραστηριότητας:

-69- Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες.

-70.2- Δραστηριότητες παροχής συµβουλών διαχείρι- σης.

-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότη- τες µηχανικών – τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις.

-73- Διαφήµιση και έρευνα αγοράς.

 

Άρθρο 54

Επιλέξιµες  δαπάνες

 

 1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρ- θρου
 2. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερεια- κές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια µπορούν να ενισχυ- θούν και α) για τις δαπάνες των παραγράφων 1, 6 και 10 του άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες αυτοπαραγωγής η- λεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύ- ξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρ- θρου
 3. Τα επενδυτικά σχέδια συµπαραγωγής ενέργειας α- πό ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγρά- φου 7 του άρθρου
 4. Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών, Υβριδικών Σταθµών από ΑΠΕ στα Μη Διασυν- δεδεµένα Νησιά, παραγωγής βιοκαυσίµων και παραγω- γής θερµότητας/ψύξης από ΑΠΕ ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 8 του άρθρου
 5. Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστηµάτων τη- λεθέρµανσης και τηλεψύξης ενισχύονται µόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 9 του άρθρου
 6. Οι επιχειρηµατικές συστάδες, οι οποίες χαρακτηρί- ζονται ως καινοτοµικές, ενισχύονται επιπλέον για τις δα- πάνες της παραγράφου 5 του άρθρου

 

Άρθρο 55

Είδη ενισχύσεων

 

 1. Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στους φορείς που διαχειρίζονται τις επιχειρηµατικές συστάδες.
 2. Οι επιχειρηµατικές συστάδες που αποτελούνται από ΜΜΕ, ενισχύονται µε τις ενισχύσεις της φορολογικής α- παλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηµατο- δοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, όπως αυτές ορίζονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου
 3. Στις επιχειρηµατικές συστάδες, στις οποίες περι- λαµβάνεται µεγάλη επιχείρηση µε ποσοστό συµµετοχής στο φορέα διαχείρισης µεγαλύτερο του 50%, παρέχο- νται τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδό- τησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης.

 

Άρθρο 56

Ύψος Ενισχύσεων

 

Τα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται µε βάση:

α) τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ε- νισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8 και β) τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζο- νται στο άρθρο 11, για τις αντίστοιχες δαπάνες του άρ-

θρου 54.

 

 

 

Άρθρο 57

Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηµατισµούς  καινοτοµίας

 

 1. Οι συνεργατικοί σχηµατισµοί καινοτοµίας (επιχειρη-

µατικές συστάδες καινοτοµίας- clusters καινοτοµίας) πρέπει να πληρούν, εκτός από τις προϋποθέσεις των προηγούµενων άρθρων, και τους όρους και τις προϋπο- θέσεις του άρθρου 27 Γ.Α.Κ..

 1. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισµό και στις δραστηριότητες του συνεργατικού σχηµατισµού καινοτοµίας είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες, παρέ- χεται µε διαφάνεια και άνευ διακρίσεων και οι όροι της δηµοσιεύονται. Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηµατοδοτή- σει τουλάχιστον το 10% των επενδυτικών δαπανών του συνεργατικού σχηµατισµού καινοτοµίας µπορούν να έ- χουν πρόσβαση µε ευνοϊκότερους όρους. Η πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συµβολή της επιχείρησης στις ε- πενδυτικές δαπάνες για να αποφεύγεται η υπεραντι- στάθµιση.
 2. Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλι- σµού του συνεργατικού σχηµατισµού και τη συµµετοχή στις δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιµή της α- γοράς ή αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.

Mε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανά- πτυξης και Τουρισµού και των συναρµόδιων Υπουργών, προσδιορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισµού των προϊό- ντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτοµικών.

 

Άρθρο 58

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος αξιο- λογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά αυτά σχέδια θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, κατά τα ορι- ζόµενα στο άρθρο 16.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ –

ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

Άρθρο 59

Έννοια και σκοπός

 

 1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου προβλέ- πεται η εκ µέρους του ελληνικού Δηµοσίου δυνατότητα ίδρυσης ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών ε- πιχειρηµατικού κινδύνου (εφεξής «Ταµεία Συµµετοχών» Funds of Funds), κατά την έννοια των ορισµών της παρα- γράφου 34 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., συµµετοχής ή παροχής εξουσιοδότησης σε υφιστάµενους οργανισµούς που ε- πενδύουν µέσω νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων, για την ενίσχυση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Τα Ταµεία Συµµετοχών έχουν τη νοµική µορφή οργανισµού εναλλακτικών επενδύσεων του ν. 4209/2013 (Α΄253). Η χρηµατοδότηση των ανωτέρω Ταµείων πραγµατοποιεί- ται από το Εθνικό ή Συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
 2. Τα Ταµεία Συµµετοχών µπορούν να ιδρύουν και να συµµετέχουν σε άλλα ειδικότερα ταµεία συµµετοχών (ε- φεξής «Ταµεία» – Funds), για την επίτευξη επιµέρους

στόχων σε κλαδικό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο. Τα ειδικότερα αυτά Ταµεία έχουν τη νοµική µορφή αµοι- βαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών του άρ- θρου 7 του ν. 2992/2002 (Α΄54) ή οργανισµών εναλλα- κτικών επενδύσεων.

 1. Όλα τα ανωτέρω ταµεία θα επιδιώκουν µόχλευση των κεφαλαίων τους µε περαιτέρω επενδυτική συµµετο- χή, µε απώτερο στόχο το µέγιστο αναπτυξιακό αποτέλε- σµα.
 2. Με τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω ταµείων επι- διώκονται ενδεικτικά τα εξής:

α) η δηµιουργία νέων και η µεγέθυνση υφισταµένων ε- πιχειρήσεων, ιδίως εκείνων, οι οποίες δίνουν έµφαση στη καινοτοµία και στην απασχόληση, έχουν εξαγωγικό προσανατολισµό και παρουσιάζουν δυνατότητες περαι- τέρω ανάπτυξης,

β) η αναδιάρθρωση βιώσιµων επιχειρήσεων,

γ) η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,

δ) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρή- σεων, συµπεριλαµβανοµένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500  εργαζόµενους.

 

Άρθρο 60

Είδη ενισχύσεων

 

 1. Η δηµόσια χρηµατοδότηση µέσω των ανωτέρω  τα-

µείων παρέχεται προς ανεξάρτητους ιδιώτες επενδυτές, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες στις περιπτώσεις α΄και β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 21 Γ.Α.Κ. ενισχύσεις χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου, ήτοι:

α) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου άµεσα ή έµµεσα σε επιλέξιµες επιχειρήσεις,

β) δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηµατοδότη- σης επιχειρηµατικού κινδύνου άµεσα ή έµµεσα σε επιλέ- ξιµες επιχειρήσεις.

 1. Οι ενισχύσεις χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κιν- δύνου προς τις επιλέξιµες επιχειρήσεις µπορούν να λαµ- βάνουν τη µορφή επενδύσεων ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφα- λαίων, δανείων ή συνδυασµού αυτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 21 Γ.Α.Κ..

 

Άρθρο 61

Διαχείριση και εποπτεία

 

 1. Η διαχείριση των ταµείων του άρθρου 59 µπορεί να ανατίθεται σε ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης οργανι- σµών εναλλακτικών επενδύσεων. Η επιλογή των διαχει- ριστών, το ύψος αµοιβής τους, το επίπεδο µόχλευσης, ο έλεγχος, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας τους απο- τελούν αντικείµενο των Ταµείων Συµµετοχών. Με προε- δρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Ε- σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονο-

µικών, συνιστώνται στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού οι απαιτούµενες διοικητικές δοµές και υπηρεσίες για το συντονισµό και την εποπτεία της σύννοµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των α- νωτέρω Ταµείων.

 1. Η εξειδίκευση των κριτηρίων των επιλέξιµων επιχει-

 

 

 

ρήσεων προς ενίσχυση, οι ποσοστώσεις κρατικής και ι- διωτικής  συµµετοχής,  η  επιλέξιµη   χρηµατοπιστωτική

µορφή ενίσχυσης, το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης α- νά επιχείρηση, καθώς και όλες οι διαδικαστικές ρυθµί- σεις σχετικά µε τη λειτουργία και διαχείριση των ανωτέ- ρω ταµείων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οι- κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ι- διωτικών Επενδύσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 Γ.Α.Κ.. Κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επι- τροπής µπορεί να συσταθεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθεστώς επιχει- ρηµατικού κινδύνου για µεγάλες επιχειρήσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

 

Άρθρο 62

Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

 

 1. Οι προτάσεις υποβάλλονται από επενδυτικά σχήµα- τα µε τη µορφή ολοκληρωµένων επενδυτικών  προγραµ-

µάτων, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεµονωµένα ε- πενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων και των επιχειρηµα- τικών συστάδων. Τα ολοκληρωµένα επενδυτικά προ- γράµµατα ορίζονται ως το συνολικό πλαίσιο δράσεων µε ολοκληρωµένη χωρική ή/και κλαδική πρόταση ανάπτυ- ξης  µε  πολλαπλασιαστικά οφέλη.

 1. Εκτός των ενισχυόµενων επιχειρήσεων και των επι- χειρηµατικών συστάδων, στα επενδυτικά σχήµατα δύνα- νται να συµµετέχουν, οργανισµοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπι- κής αυτοδιοίκησης και άλλοι συναφείς οικονοµικοί παρά- γοντες. Οι ως άνω φορείς µπορούν να συµµετέχουν µε δικαίωµα ενίσχυσης µέχρι ποσοστού 10% του συνολικού ενισχυόµενου προϋπολογισµού και µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 6 και Τα επιµέρους απαι- τούµενα στοιχεία και χαρακτηριστικά κάθε τέτοιου ολο- κληρωµένου επενδυτικού προγράµµατος, καθώς και κά- θε αναγκαία λεπτοµέρεια, ορίζονται στην απόφαση προ- κήρυξης.
 2. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώ- τος είναι οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηµατικές συστά- δες (cluster) του άρθρου 52, οι οποίες συµµετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήµατα ή σε επιµέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας. Τα ανωτέρω συστήµατα ή αλυσίδες αξίας δύνανται να αναπτύσσονται σε περιφε- ρειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Σε κάθε επενδυτικό σχήµα είναι υποχρεωτική η συµµετοχή οχτώ (8) τουλάχι- στον εκ των ως άνω δικαιούχων.

 

Άρθρο 63

Είδη ενισχύσεων

 

 1. Στα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια των συµµετε- χουσών επιχειρήσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενι- σχύσεων: φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδό- τηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και επιδότηση κόστους δηµιουργούµενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 εξαιρουµένων των µεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ενισχύονται µε το κίνητρο της επιχορήγησης.
 1. Στα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια των επιχειρη-

µατικών συστάδων παρέχονται τα είδη ενισχύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 55.

 

Άρθρο 64

Διαδικασία

 

 1. Κάθε επενδυτικό σχήµα υποβάλλει ολοκληρωµένο επενδυτικό πρόγραµµα µέσω ΠΣΚΕ, το οποίο περιλαµβά- νει:

α) µελέτη σκοπιµότητας ανεξαρτήτως ύψους των µε-

µονωµένων επενδυτικών σχεδίων, µε βάση τις προδια- γραφές και τις διαδικασίες που ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης και

β) τα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσε- ων και των επιχειρηµατικών συστάδων.

Η υποβολή των προτάσεων συνοδεύεται από την κα- ταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στην απόφαση προκήρυξης.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, συνιστάται επιτροπή αξιολόγησης των ο- λοκληρωµένων επενδυτικών προγραµµάτων και των  µε-

µονωµένων επενδυτικών σχεδίων. Τα ολοκληρωµένα ε- πενδυτικά προγράµµατα αξιολογούνται µε τη µέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, ενώ τα µεµονωµένα επεν- δυτικά σχέδια αξιολογούνται µε τη µέθοδο της άµεσης αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14.

 1. Κατά την αξιολόγηση των ολοκληρωµένων επενδυ- τικών προγραµµάτων λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

α) η τεκµηρίωση των πρόσθετων ωφελειών που θα προκύπτουν από το ολοκληρωµένο επενδυτικό πρό- γραµµα σε σχέση µε τα µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια για την εθνική οικονοµία, την τοπική οικονοµία και την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής,

β) η συµφωνία των στόχων του ολοκληρωµένου προ- γράµµατος µε τους εθνικούς και περιφερειακούς στό- χους της στρατηγικής ανάπτυξης,

γ) η δηµιουργία ή διατήρηση θέσεων εργασίας,

δ) οι προοπτικές ενίσχυσης της εξωστρέφειας είτε σε τελικά προϊόντα είτε σε ενδιάµεσα προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας σε διεθνείς αλυσίδες,

ε) η ενίσχυση των τοπικών διασυνδέσεων και της ολο- κλήρωσης της περιφερειακής οικονοµίας,

στ) η αναβάθµιση της αξιοποίησης πρώτων υλών και ενδιάµεσων εισροών από την περιοχή ή τη  χώρα.

 1. Μετά την έκδοση απόφασης υπαγωγής του ολοκλη- ρωµένου επενδυτικού προγράµµατος, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού συνι- στάται, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Ιδιω- τικών και Στρατηγικών Επενδύσεων, πενταµελής επιτρο- πή παρακολούθησης µε αντικείµενο την υποβοήθηση του επενδυτικού σχήµατος για την υλοποίηση του επενδυτι- κού προγράµµατος. Η ως άνω επιτροπή στελεχώνεται µε στελέχη της υπηρεσίας ή/και των αντίστοιχων Περιφε- ρειών.
 2. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολό- γησης και υπαγωγής, τις διαδικασίες ελέγχου, την τήρη- ση υποχρεώσεων και την παρακολούθηση της υλοποίη- σης των επενδυτικών προγραµµάτων και σχεδίων του παρόντος καθεστώτος καθορίζονται στην απόφαση προ- κήρυξης.

 

 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

 

Άρθρο 65

Δικαιούχοι και υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια

 

 1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώ- τος είναι οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6, µε τις προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου.
 2. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια είναι όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 7 µε εξαίρεση τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α΄ της πα- ραγράφου 4 του άρθρου 7, εφόσον συντρέχουν σωρευ- τικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) το συνολικό επιλέξιµο κόστος της επένδυσης υπερ- βαίνει τα είκοσι (20) εκατοµµύρια ευρώ,

β) το επενδυτικό σχέδιο δηµιουργεί τουλάχιστον δύο

 • θέσεις εργασίας ανά ένα (1) εκατοµµύριο ευρώ επι- λέξιµου κόστους επένδυσης.

 

Άρθρο 66

Επιλέξιµες  δαπάνες

 

 1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρ- θρου
 2. Επιπλέον και συµπληρωµατικά προς τις περιφερεια- κές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια µπορούν να ενισχυ- θούν και α) για τις δαπάνες των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες αυτοπαραγωγής η- λεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερµότητας/ψύ- ξης από ΑΠΕ για ιδία χρήση της παρ. 8 του άρθρου

 

Άρθρο 67

Είδος Ενίσχυσης

 

 1. Τα υπαγόµενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται µε το κίνητρο της  σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώ- πων και νοµικών οντοτήτων για χρονικό διάστηµα, το ο- ποίο ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Ο φορέας µπορεί να κάνει χρήση του παγιοποιηµένου συντελεστή φορολογίας ει- σοδήµατος από το φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και έ- ναρξης  παραγωγικής  λειτουργίας  της  επένδυσης.  Αν

µειωθεί ο συντελεστής εφαρµόζεται ο εκάστοτε µειωµέ- νος συντελεστής. Η χρήση σταθερού συντελεστή φορο- λογίας εισοδήµατος ισχύει µέχρι την εξάντληση της ενί- σχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει των ορίων του Γ.Α.Κ. ή της οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτρο- πής και µέχρι του ποσού των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ.

 1. Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης µπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής της περίπτω- σης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 µε ποσοστό ε- νίσχυσης 10% του ενισχυόµενου κόστους της επένδυ- σης ανεξαρτήτως του µεγέθους της επιχείρησης κατά παρέκκλιση των εντάσεων ενίσχυσης του άρθρου 11, και έως του ποσού των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευ- ρώ. Το δικαίωµα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινή- τρου της φορολογικής απαλλαγής θεµελιώνεται µε την

έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

 

Άρθρο 68

Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

 

Οι φορείς των υπαγόµενων στο παρόν καθεστώς επεν- δυτικών σχεδίων µπορούν να κάνουν χρήση της διαδικα- σίας ταχείας αδειοδότησης µέσω της Γενικής Διεύθυν- σης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονο-

µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κατ’ αναλογική εφαρµο- γή του άρθρου 22 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) χωρίς τις προβλεπόµενες στο νόµο αυτό  διαδικασίες  υπαγωγής. Οι φορείς των ως άνω σχεδίων δεν µπορούν να κάνουν χρήση καµίας εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθµίσεων του    ν. 3894/2010.

 

Άρθρο 69

Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 

 1. Οι αιτήσεις  υπαγωγής  υποβάλλονται υποχρεωτικά

µέσω του ΠΣΚΕ σε ηλεκτρονική µορφή.

 1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται κατά τη µέθοδο της άµεσης αξιολόγησης, όπως αυτή ορίζεται στις διατά- ξεις του άρθρου
 2. Στα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος θα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος µετά την ολοκλήρω- ση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ- σης. Σε περίπτωση που ο φορέας κάνει χρήση της φορο- λογικής απαλλαγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10, εφαρµόζονται τα άρθρα 14 και
 3. Στην απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται τα επί

µέρους στοιχεία αξιολόγησης, οι δείκτες βαθµολόγησης και η στάθµισή τους, το ελάχιστο όριο βαθµολογίας, κα- θώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο το οποίο πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό σχέδιο για να υπαχθεί στο παρόν καθεστώς.

 

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο 70

Σύσταση του Αναπτυξιακού Συµβουλίου

 

Συνίσταται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού Αναπτυξιακό Συµβούλιο. Το Αναπτυξιακό Συµβούλιο αποτελείται από την Επιστηµονική Επιτροπή και την Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων και Δηµόσιας Δι- οίκησης (ΕΚΕΔΔ).

 

Άρθρο 71

Σύνθεση και αρµοδιότητες της Επιστηµονικής Επιτροπής

 

 1. Η Επιστηµονική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συµ- βουλίου αποτελείται από έντεκα (11) µέλη µε τριετή θη- τεία, εκ των οποίων ένα είναι ο Πρόεδρος, ένα ο Αντι- πρόεδρος και εννέα (9) τακτικά µέλη. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και Επιστηµονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραµµα- τισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του  Υ-

 

 

 

πουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, είναι ε- πιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους µε εξειδίκευση σε ζητήµατα ανάπτυξης. Απαιτείται να είναι κάτοχοι κατ’ ε- λάχιστον µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών µε ιδιαίτερη ε- παγγελµατική εµπειρία σε θέµατα σχεδιασµού της ανά- πτυξης.

 1. Οι αρµοδιότητες της Επιστηµονικής Επιτροπής εί- ναι, ιδίως, οι ακόλουθες:

α) Η επεξεργασία θέσεων και η κατάρτιση προτάσεων για τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασµό, συµπεριλαµβα- νοµένης της εισήγησης συγκεκριµένων µέτρων πολιτι- κής για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα µε εν- σωµάτωση της περιφερειακής διάστασης και της διε- θνούς εµπειρίας.

β) Η κατάρτιση προτάσεων για το σχεδιασµό των εθνι- κών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραµµάτων.

γ) Ο καθορισµός των γενικών κατευθύνσεων για τη βελτίωση των ακολουθούµενων αναπτυξιακών δράσεων. δ) Ο συντονισµός και η επιτελική παρακολούθηση της εφαρµογής των αναπτυξιακών µέτρων και    προγραµµά-

των.

ε) Η κατάρτιση προτάσεων για τον αποτελεσµατικότε- ρο συντονισµό όλων των αναπτυξιακών εργαλείων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

στ) Η κατάρτιση προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νοµοθεσίας, µε στόχο την άρση των    ε-

µποδίων για την επίτευξη της ανάπτυξης.

ζ) Η διατύπωση γνώµης, για επιµέρους ζητήµατα που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, κατόπιν σχετικών ερωτηµάτων, που υποβάλλονται από τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου ή τον Πρωθυπουργό.

η) Η υποβολή ετήσιας έκθεσης αναπτυξιακής στρατη- γικής προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του- ρισµού, στην οποία αποτυπώνονται προτάσεις για τον α- ναπτυξιακό σχεδιασµό.

θ) Η υποβολή ετήσιας έκθεσης για την ανταγωνιστικό- τητα της ελληνικής οικονοµίας, προς τον Υπουργό Οικο- νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,

ι) Η χάραξη των αξόνων προτεραιότητας του Αναπτυ- ξιακού Συµβουλίου, βάσει των οποίων διεξάγεται ο διά- λογος µε τους κοινωνικούς και επιχειρηµατικούς φορείς, στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Κοινωνικών Ε- ταίρων και Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ). Η Επιστηµονι- κή Επιτροπή δύναται να αιτείται την υποβολή απόψεων, εκ µέρους της ΕΚΕΔΔ, επί συγκεκριµένου αναπτυξιακού θέµατος.

ια) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανά- πτυξης και Τουρισµού για την ανάθεση µελετών σε εξει- δικευµένους  συµβούλους.

ιβ) Η διοργάνωση ηµερίδων και επιστηµονικών εκδη- λώσεων σχετικά µε ζητήµατα αρµοδιότητάς του.

ιγ) Η συνεργασία µε τα συµβούλια ανταγωνιστικότητας των κρατών – µελών της ευρωπαϊκής ένωσης µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών.

 

Άρθρο 72

Σύνθεση και αρµοδιότητες της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ)

 

 1. Η ΕΚΕΔΔ αποτελείται από είκοσι ένα (21) µέλη. Η θητεία των µελών της ΕΚΕΔΔ ορίζεται τριετής. Τα µέλη της ΕΚΕΔΔ είναι εκπρόσωποι της δηµόσιας διοίκησης, των τοπικών και περιφερειακών Αρχών της χώρας και των κοινωνικών εταίρων. Κάθε µέλος της ΕΚΕΔΔ δύνα-

ται να συµπαρίσταται µε ένα στέλεχος του φορέα προέ- λευσης του, το οποίο έχει ειδικές γνώσεις, ορίζεται µε α- πόφαση του φορέα και το οποίο αναπληρώνει το µέλος  σε περίπτωση κωλύµατος αυτοπρόσωπης παρουσίας του τελευταίου.

Ως µέλη της ΕΚΕΔΔ ορίζονται:

α) Ο Γενικός Γραµµατέας Ιδιωτικών και Στρατηγικών Ε- πενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ως Πρόεδρος.

β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και Επι- στηµονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ, ως   Αντιπρόεδρος.

γ) Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι- σµού.

δ) Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

ε) Ο Γενικός Γραµµατέας Οικονοµικής Πολιτικής του Υ- πουργείου Οικονοµικών.

στ) Ο Γενικός Γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτι- κής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

ζ) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Περιβάλλο- ντος και Ενέργειας.

η) Ο Γενικός Γραµµατέας Χωρικού Σχεδιασµού και Α- στικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

θ) Ο Γενικός Γραµµατέας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων.

ι) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.

ια) Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ιβ) Ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας  και  Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευµάτων.

ιγ) Ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

ιδ) Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλά- δος (ΕΝΠΕ).

ιε) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).

ιστ) Ένας εκπρόσωπος της Γενική Συνοµοσπονδία Ε- παγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ). ιζ) Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής  Συνοµοσπονδίας

Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ).

ιη) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ).

ιθ) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελληνικών Του- ριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

κ) Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπε- ζών (ΕΕΤ).

κα) Ένας εκπρόσωπος του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

 1. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Κοινωνικών Εταί- ρων και Δηµόσιας Διοίκησης είναι, ιδίως, οι ακόλουθες:

α. Η παροχή γνώµης, προς την Επιστηµονική Επιτρο- πή, σχετικά µε επίκαιρα ζητήµατα αναπτυξιακής πολιτι- κής. Όταν η υποβολή γνώµης γίνεται κατόπιν αιτήµατος της Επιστηµονικής Επιτροπής, λαµβάνει χώρα εντός  τρι-

µήνου από τη θέση του αιτήµατος.

β. Η αξιολόγηση της εφαρµοζόµενης αναπτυξιακής πολιτικής και η ανάδειξη συγκεκριµένων πρακτικών προ- βληµάτων και δυσλειτουργιών. Για το σκοπό αυτόν η ΕΚΕΔΔ υποβάλλει προς την Επιστηµονική Επιτροπή εκ- θέσεις αξιολόγησης.

 

 

 

γ. Η υποβολή προτάσεων προς την Επιστηµονική Επι- τροπή σχετικά µε τη βελτίωση του αναπτυξιακού σχεδια- σµού,  περιλαµβανοµένης  της  πρότασης συγκεκριµένων

µέτρων που αφορούν αναπτυξιακά προγράµµατα.

 1. Η διατύπωση γνώµης της ΕΚΕΔΔ γίνεται µε πλειο- ψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των µελών και καταγράφονται οι µειοψηφούσες απόψεις. Κάθε µέ- λος της ΕΚΕΔΔ έχει τη δυνατότητα µεµονωµένης υπο- βολής απόψεων ή προτάσεων προς την Επιστηµονική Ε- πιτροπή, ύστερα από ενηµέρωση των υπολοίπων µελών της ΕΚΕΔΔ.

 

Άρθρο 73

Λειτουργική Υποστήριξη

 

 1. Το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευ- νών (ΚΕΠΕ) παρέχει επιστηµονική υποστήριξη στην Επι- στηµονική Επιτροπή και συνδράµει στην προετοιµασία των προτάσεων και εκθέσεων αρµοδιότητάς  της.
 2. Η διοικητική υποστήριξη του Αναπτυξιακού Συµβου- λίου ανατίθεται στην Μονάδα Συντονισµού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (άρθρο 7Α του π.δ. 116/2014 Α΄ 185).
 3. Η Μονάδα Συντονισµού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασµού έχει, επιπλέον των αρµοδιοτήτων του άρ- θρου 7Α του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185), τις εξής αρµοδιότη- τες:

α) παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στη λειτουργία του Αναπτυξιακού Συµβουλίου, τηρώντας τα πρακτικά των συναντήσεων της Επιστηµονικής Επιτροπής και της ΕΚΕΔΔ και µεριµνώντας για τον επικοινωνιακό συντονι- σµό τόσο µεταξύ των µελών κάθε επιπέδου λειτουργίας του Συµβουλίου, όσο και το συντονισµό µεταξύ της Επι- στηµονικής Επιτροπής και της ΕΚΕΔΔ,

β) υποβοηθά διοικητικά το Αναπτυξιακό Συµβούλιο στην επιτέλεση του έργου του. Για το σκοπό αυτόν επι- κοινωνεί και συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Δηµόσιας Διοίκησης,

γ) συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν ζητήµατα ανά- πτυξης, δηµιουργώντας µια βάση δεδοµένων και ενηµε- ρώνει τακτικά τα µέλη του Αναπτυξιακού Συµβουλίου,

δ) χειρίζεται την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Αναπτυ- ξιακού Συµβουλίου.

4 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού θεσπίζονται οι κανονισµοί  λειτουργίας της Επιστηµονικής Επιτροπής και της Επιτροπής Κοινω- νικών Εταίρων του Αναπτυξιακού Συµβουλίου. Με τον κανονισµό αυτό µπορούν να συστήνονται  υποεπιτροπές,

µε σκοπό την επεξεργασία και διαβούλευση ειδικών ζη- τηµάτων.

 1. Οι υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα, όπως οριοθετεί- ται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), υποχρε- ούνται να παρέχουν στην Επιστηµονική Επιτροπή του Α- ναπτυξιακού Συµβουλίου κάθε πληροφορία ή στοιχείο που τους ζητείται, εφόσον η ενέργεια αυτή δεν προ- σκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόµου. Αν το θέµα κα- λύπτεται από κρατικό απόρρητο, για την παροχή στοιχεί- ων ή πληροφοριών απαιτείται προηγούµενη γραπτή έ- γκριση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περί- πτωση αρµόδιου Υπουργού. Τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής οφείλουν εχεµύθεια για όσα περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή µε αφορµή των καθηκόντων αυτών. Η υποχρέωση αυτή δια-

τηρείται και µετά τη λήξη της θητείας τους. Την ίδια υπο- χρέωση έχουν και τρίτοι που συντρέχουν στο έργο της Επιστηµονικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 74

Λειτουργικοί Πόροι

 

 1. Η κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του Ανα- πτυξιακού Συµβουλίου γίνεται µε πόρους που προέρχο- νται από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Οι- κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, καθώς και από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για το ίδιο Υπουρ- γείο.
 2. Η συµµετοχή στο Αναπτυξιακό Συµβούλιο δεν θεω- ρείται κατοχή δεύτερης θέσης στο δηµόσιο τοµέα.

 

Άρθρο 75

Καταργούµενες διατάξεις

 

Τα άρθρα 1 έως 3 και 5, 6 του ν. 3279/2004 (Α΄ 205) κα- ταργούνται.

 

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Άρθρο 76

Παράταση προθεσµιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους νόµους 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8)

 

1.α. Χορηγείται νέα προθεσµία ολοκλήρωσης, µέχρι τις 31 Μαρτίου 2017, των επενδυτικών σχεδίων που έ- χουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και η ηµε- ροµηνία ολοκλήρωσής τους έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2015. Αν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδε- δειγµένα, το 50% του εγκεκριµένου κόστους του επεν- δυτικού σχεδίου, η προθεσµία ολοκλήρωσης παρατείνε- ται για δεκαπέντε (15) επιπλέον µήνες, ήτοι µέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και η οποία λήγει µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2016,    παρατείνεται

µέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Αν µέχρι την ηµεροµηνία αυ- τή υλοποιηθεί, αποδεδειγµένα, το 50% του εγκεκριµέ- νου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσµία ο- λοκλήρωσης παρατείνεται για δεκαπέντε (15) επιπλέον

µήνες, ήτοι µέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκε- κριµένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η υποβολή, έως τις 30 Ιουνίου 2017, από το Φορέα του ε- πενδυτικού σχεδίου υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόµε- νης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπα- νών και πληρωµών για το έργο. Η δήλωση αυτή δεν υπο- καθιστά την υποχρέωση υποβολής αιτήµατος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επέν- δυσης στην περίπτωση αιτήµατος καταβολής του 50% της επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρ-

µόδια Υπηρεσία εγγυητικής επιστολής.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού δύναται να καθορίζονται πρόσθετα δικαιο- λογητικά, λοιπές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση.

β. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, οι ο-

 

 

 

ποίοι επιλέγουν τη χρήση της περίπτωσης α΄ της παρα- γράφου 1 δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου ε- δαφίου της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004.

γ. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των οποίων οι Φορείς έχουν επιλέξει το είδος της ενί- σχυσης της φορολογικής απαλλαγής του ν. 3299/2004 δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2016.

2.α. Η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχε- δίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 παρατείνεται:

αα. µέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2012,

ββ. µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί ε- ντός των ετών 2013 και 2014.

β. Για τα επενδυτικά σχέδια της περίπτωσης α΄ της πα- ρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή και οι ρυθµίσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83).

 

Άρθρο 77

Τµηµατική καταβολή επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στο ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και στο ν. 3908/2011 (Α΄ 8)

 

 1. Για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 και του ν. 3908/2011 το ποσό της επιχορήγησης, όπως καθορίζε- ται στην απόφαση υπαγωγής, καταβάλλεται σε επτά (7) δόσεις ως εξής:

α) Η πρώτη δόση που ισούται µε το 1/7 της προβλεπό-

µενης επιχορήγησης καταβάλλεται µε την υποβολή του αιτήµατος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου. Για τα επενδυτικά σχέδια  που   έχουν   υπαχθεί   στις   διατάξεις   του ν. 3908/2011 και έχουν κάνει χρήση του δικαιώµατος προκαταβολής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η καταβολή της προκαταβολής νοείται ως η πρώτη δόση. β) Η δεύτερη δόση, ισόποση µε την πρώτη, καταβάλλε- ται µε την υποβολή αιτήµατος ελέγχου για την πιστοποί- ηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λει- τουργίας της επένδυσης. Η τρίτη δόση, ισόποση µε τις δύο προηγούµενες δόσεις, καταβάλλεται µε την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής

λειτουργίας της επένδυσης.

γ) Το υπολειπόµενο ποσό της επιχορήγησης, καταβάλ- λεται σε τέσσερις (4) ισόποσες ετήσιες δόσεις από το ε- πόµενο έτος µετά τη δηµοσίευση της απόφασης ολοκλή- ρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επέν- δυσης.

 1. Η δυνατότητα παροχής προκαταβολής που προβλέ- πεται στο άρθρο 8 του ν. 3299/2004 και στο άρθρο 1 του π.δ. 35/2011 (Α΄88), έχει εφαρµογή εφεξής µόνο για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011, και για ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έβδοµο της προβλεπόµενης στη σχετική απόφα- ση υπαγωγής επιχορήγηση.

Για τη χορήγηση της προκαταβολής δεν απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής επιστολής. Ο Φορέας του επεν- δυτικού σχεδίου υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία, µέ- σω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύ- σεων (ΠΣΚΕ), υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη από α- ναλυτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρω-

µών για το έργο, συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου του ενός εβδόµου (1/7) του συνολικού κόστους της επένδυ- σης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών α- πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται, η δια- δικασία, τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση.

3.α. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια που έχουν κυρωθεί

µε νόµο από την Βουλή των Ελλήνων, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004.

β. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζο- νται στα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 που έχουν ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 –  2013.

4.α. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου καταλαµβά- νουν και τα εκκρεµή αιτήµατα στις αρµόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση προκαταβολής, καταβολής του 50% ή του συνόλου της επιχορήγησης. Τυχόν υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες.

β. Αν εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης πα- ραγωγικής λειτουργίας χωρίς να έχει λάβει ο  φορέας του επενδυτικού σχεδίου οποιοδήποτε ποσό   ενίσχυσης,

µε την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης χορηγείται πο- σό επιχορήγησης αντίστοιχο των 3/7 του συνολικού πο- σού. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ετήσιες δόσεις από το επόµενο έτος της καταβολής  του  προηγούµενου εδαφίου.

γ. Για επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει καταβληθεί ποσό επιχορήγησης η προκαταβολής πριν από την έκδο- ση της απόφασής ολοκλήρωσης και έναρξης της παρα- γωγικής λειτουργίας τους, ισχύουν τα    ακόλουθα:

αα) αν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό που αντιστοι- χεί στο ποσοστό των 2/7 του συνολικού ποσού της επι- χορήγησης, το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε  πέντε

(5) ετήσιες δόσεις, αρχής γενοµένης µε την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας,

ββ) αν το ποσό είναι µικρότερο του ποσού που αντι- στοιχεί στο ποσοστό των 2/7 του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε πέ- ντε (5) ετήσιες δόσεις, αρχής γενοµένης µε την έκδοση  της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγι- κής λειτουργίας. Η πρώτη δόση προσαυξάνεται κατά το υπολειπόµενο ποσό µέχρι του ποσοστού των 2/7.

δ. Αν στην απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παρα- γωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται ποσό ενί- σχυσης µικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή στην καταβολή της τελευταίας δόσης υπολείπεται    ποσό

µέχρι του ορίου των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, κα- ταβάλλεται άπαξ ή προστίθεται στην προηγούµενη δόση κατ’ εξαίρεση του όρου της παρ. 1.

ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µπορεί να: συγχωνεύονται η 5η, 6η και 7η δόση για επενδυτικά σχέδια, των οποίων οι φορείς υλο- ποίησης δεν είναι Μεγάλες Επιχειρήσεις και το υπολει- πόµενο ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει, τις πεντα- κόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

 1. Ως προς τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο πληρωµής της επιχορήγησης εφαρµόζονται οι

 

 

 

διατάξεις του ν. 3299/2004 και του ν. 3908/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση των νόµων αυτών εκδοθεισών κανο- νιστικών πράξεων.

 

Άρθρο 78

Ρυθµίσεις θεµάτων του ν. 3299/2004 (Α΄ 261)

και του ν. 3908/2011 (Α΄ 8)

 

 1. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011, για τα οποία εκδόθηκε απόφαση υπαγωγής λαµβάνοντας υπόψη και την περίπτωση δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011, δεν απαιτείται η προη- γούµενη προσκόµιση της εγκριτικής πράξης του δανεί- ου. Προϋπόθεση της έκδοσης απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας είναι η τήρη- ση, πέραν των λοιπών προϋποθέσεων του νόµου και της απόφασης υπαγωγής τους, των όρων για τον τρόπο κά- λυψης του χρηµατοδοτικού σχήµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 του ν. 3908/2011, και στις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 35/2011 (Α΄88).

2.α. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγήθηκε, σύµ- φωνα µε την περίπτωση α(iii) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 ή την περίπτωση α΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 35/2011 (Α΄ 88), επιστρέ- φεται, εντόκως κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυ- τικού σχεδίου. Το ποσό των αναλογούντων τόκων υπο- λογίζεται από την ηµεροµηνία χορήγησης της προκατα- βολής µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης επι- στροφής. Το ύψος του επιτοκίου είναι σταθερό και ορίζε- ται ως το µέσο επιτόκιο του 2016, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 794/2004, όπως αντικατα- στάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισµού 271/2008 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2008. Η ως άνω προκαταβολή µπορεί να επιστραφεί άτοκα µόνο σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας υλοποίησης της ε- πένδυσης, για λόγους ανωτέρας βίας από φυσικά φαινό-

µενα, οι οποίοι τεκµηριώνονται επαρκώς και συνδέονται άµεσα µε την αδυναµία υλοποίησης.

β) Μετά την κατάθεση των σχετικών παραστατικών πληρωµής του επιστρεφόµενου ποσού, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, απο- δεσµεύεται η υποβληθείσα εγγυητική επιστολή. Με την ίδια αίτηση, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να ζητήσει και την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.

3.α. Το σύνολο ή το τµήµα της επιχορήγησης των υπα- χθέντων στο ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων που δεν έχει καταβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος µπορεί να χορηγηθεί µε τη µορφή της ενί- σχυσης της φορολογικής απαλλαγής, όπως αυτή ορίζε- ται µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του  άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3908/2011, κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, µε την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης προσ- διορίζεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης. Αν η ανωτέ- ρω απόφαση έχει ήδη εκδοθεί, τροποποιείται αναλόγως. Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής που  χορηγείται κατ΄ έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκα-   τό (20%) του ποσού της επιχορήγησης. Σε περίπτωση µη κάλυψης του ως άνω ποσοστού, το υπόλοιπο ποσό συνυ- πολογίζεται  µε  το  αναλογούν  ποσοστό  του επόµενου

φορολογικού έτους. Μετά την παρέλευση των πέντε πρώτων ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος η φορο- λογική απαλλαγή χορηγείται έως και τη συµπλήρωση των επόµενων δέκα (10) ετών.

β. Το δικαίωµα της επιλογής που παρέχει η περίπτωση α΄ δεν µπορεί να ασκηθεί από φορέα επένδυσης που έ- χει εκχωρήσει το ποσό της επιχορήγησης για την παρο- χή ισόποσου βραχυπρόθεσµου δανεισµού σε τράπεζες, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, και την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 35/2011 και η σχετι- κή σύµβαση εκχώρησης τελεί σε  ισχύ.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανά- πτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία εφαρµογής και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την εφαρµογή των ρυθµίσεων της παρούσας παρα- γράφου.

4.α. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλ- λαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα οποία προ- κύπτουν µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, από το σύ- νολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουµέ- νου του φόρου του νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότη- τας που αναλογεί στα κέρδη που διανέµονται ή αναλαµ- βάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξο- πλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεµατικό».

β. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν. 3908/2011 ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους και εφόσον κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογι- κής απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυαστικά µε άλλο κίνη- τρο, έχουν εφαρµογή αναλογικά οι ρυθµίσεις της περί- πτωσης α΄ της παραγράφου 3.

γ. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 έχει εφαρµογή  και  για  τα  επενδυτικά  σχέδια  του ν. 3908/2011 που κάνουν χρήση του κινήτρου της φορο- λογικής απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυαστικά µε άλλο κίνητρο.

δ. Η παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 3908/2011 (A΄ 8) α- ντικαθίσταται ως εξής:

«Τα ποσά της ληφθείσας επιχορήγησης, επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου, εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού και σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιο- ποίησής του, εντός του χρονικού διαστήµατος που προ- βλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρό- ντος άρθρου, επιστρέφεται  εφαρµοζοµένων των οριζο-

µένων στην επόµενη παράγραφο. Σε περίπτωση    διανο-

µής ή κεφαλαιοποίησης µέρους ή του συνόλου του απο- θεµατικού µετά την παρέλευση του ως άνω διαστήµα- τος, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολο- γείται στο φορολογικό έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα η διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αποθε-

µατικού, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της φορολο- γικής νοµοθεσίας.»

ε. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 14 του ν. 3908/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

 

 

«Για τη βεβαίωση, καταβολή και έλεγχο έχουν  εφαρ-

µογή οι διατάξεις του ν.  4174/2013 (Α΄170)  και του  ν. 2717/1997 (Α΄ 97). Ειδικότερα, στην περίπτωση φορο- λογικής απαλλαγής για την επιβολή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ως αφετηρία υπο- λογισµού των τόκων λαµβάνεται η λήξη της προθεσµίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί ο φόρος εισοδήµατος της αρχικής εµπρόθεσµης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.»

 1. Η παρ. 3.Α.β του άρθρου 5 του ν. 3299/2004 αντικα- θίσταται ως εξής:

«3.Α.β Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στην επένδυ- ση που έχει εγκριθεί µε την απόφαση υπαγωγής, µπορεί να µειωθεί µετά την έκδοση της απόφασης αυτής µέχρι του ορίου της παραγράφου Α.α., εφόσον το ποσοστό της

µείωσης καλυφθεί µε λήψη δανείου, σύµφωνα µε τους ό- ρους της παραγράφου 7 (i, ii, iii),η εφαρµογή των οποίων πιστοποιείται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και ολοκλή- ρωσης  του  επενδυτικού σχεδίου.»

 1. Για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις δια- τάξεις των ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011, παράβαση του όρου της απόφασης υπαγωγής περί του µηδενισµού του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης, δεν επηρεάζει την ολο- κλήρωση της επένδυσης εφόσον αυτή έχει ολοκληρωθεί εµπροθέσµως, λειτουργεί παραγωγικά και έχουν δηµι- ουργηθεί όλες οι προβλεπόµενες θέσεις εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές η επένδυση υπόκειται στον έλεγχο των µακροχρονίων υποχρεώσεων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 και του άρθρου 14 του ν. 3908/2011, κατά τον οποίο πρέπει να διαπιστώνεται η απρόσκοπτη λειτουργία  της.
 2. Για επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004, για τα ο- ποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής µέχρι τις 30 Ι- ουνίου 2014, αλλά δεν έχει δηµοσιευτεί περίληψή τους στην Εφηµερίδα  της  Κυβερνήσεως,  η  οικεία περίληψη

µπορεί να δηµοσιευθεί υπογεγραµµένη από τον Προϊ- στάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Η ισχύς των εν λόγω αποφάσεων αρχίζει από την ηµερο-

µηνία έκδοσής τους.

 

Άρθρο 79

Διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων

 

 1. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατά- ξεις του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και: α. έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 – 2013, β. υ- λοποιούνται στα νησιά Αγαθονήσι, Κάλυµνο, Καστελόρι- ζο, Κω, Λέρο, Λέσβο, Σάµο, Σύµη και Χίο, γ. έχουν λάβει προκαταβολή µε την προσκόµιση εγγυητικής επιστολής, δ. έχει πιστοποιηθεί το 50% του συνολικού κόστους των επενδυτικών δαπανών, συνιστούν διακριτές κατηγορίες. Για τις κατηγορίες του προηγούµενου εδαφίου ακολου- θείται διακριτή σειρά κατά τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και την καταβολή της ενίσχυσης. Στις κατηγο- ρίες αυτές τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται µε την υφιστάµενη σειρά προτεραιότητας.
 2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 ισχύει αναλό- γως και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µπορούν να ορίζονται και πρόσθετες κα- τηγορίες στη βάση γεωγραφικών ή τοµεακών γνωρισµά- των ή συνεπεία εκτάκτων αναγκών.

Άρθρο 80

Καθορισµός παραβόλων για την εκτέλεση διαδικασιών ελέγχου επενδυτικών σχεδίων  υπαχθέντων

στους νόµους 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8)

 

 1. Για την υποβολή αιτήµατος ελέγχου επενδυτικών σχεδίων είτε για την πιστοποίηση του 50% του κόστους της επένδυσης είτε και για την πιστοποίηση της ολοκλή- ρωσης, που  έχουν   υπαχθεί   στις   διατάξεις   του ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011 απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,5‰ του ύψους των επενδυτικών σχεδίων

µέχρι των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ και στο 0,2‰ για το επιπλέον ποσό των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν µπορεί να είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευ- ρώ. Αντίγραφο της καταβολής του παραβόλου συνοδεύ- ει τις σχετικές αιτήσεις.

 1. Τα χρηµατικά  ποσά  που  καταβάλλονται, σύµφωνα

µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) καλύπτουν τις δαπά- νες των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης, ε- λέγχου και πιστοποίησης των επενδύσεων που ενισχύο- νται  από  τις  διατάξεις  του   ν.   3299/2004  και   του   ν. 3908/2011. Τα ποσά του προηγούµενου εδαφίου, κα- τατίθεται σε υφιστάµενο κωδικό Εσόδου ή που δηµιουρ- γείται για το σκοπό αυτό, του ειδικού φορέα 35/170 του Κρατικού Προϋπολογισµού.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι α- ποζηµιώσεις των µελών των οργάνων που συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολού- θησης των επενδυτικών σχεδίων ανάλογα µε το ύψος και το είδος των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τη χι- λιοµετρική απόσταση του τόπου εγκατάστασης της ε- πένδυσης χωρίς να µπορεί το ποσό της ελάχιστης αµοι- βής σε σχέση µε την ανώτατη να υπερβαίνει την αναλο- γία 1 προς 5 (1/5). Για τον καθορισµό της αποζηµίωσης των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εφαρµόζο- νται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Για τα µέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών και Ελεγκτών που προέρχονται από τον ι- διωτικό τοµέα δεν ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

 

Άρθρο 81

Θέµατα λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων

του Αναπτυξιακού νόµου (ΠΣΚΕ)

 

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, η οποία εκδίδεται µέχρι την έ- ναρξη ισχύος του παρόντος διαπιστώνεται η επιχειρη- σιακή λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρα- τικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του αναπτυξιακού νόµου για τις διαδικασίες εφαρµογής των νόµων 3908/2011 και 3299/2004, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Για κάθε νέα διαδικασία, που καθίσταται λειτουργική στο ΠΣΚΕ, εκδίδεται η διαπιστωτική απόφαση του προηγού-

µενου εδαφίου. Τυχόν ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί

µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εκτός ΠΣΚΕ, λαµβάνονται υπόψη για τις περαιτέρω διαδικασίες, που

 

 

 

προβλέπονται   στο   πλαίσιο   εφαρµογής   των  νόµων

3299/2004 και 3908/2011.

 1. Για τα επενδυτικά σχέδια του ειδικού καθεστώτος της Επιχειρηµατικότητας των Νέων, της παρ. 1 του άρ- θρου 13 του ν. 3908/2011, δεν καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια πράξεων υλοποίησης και ολοκλήρωσης µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού νόµου (ΠΣΚΕ).

 

Άρθρο 82

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83)

 

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011 (Α΄83) α- ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Ελε- γκτών (ΕΜΠΕ), στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα τα οποία επιφορτίζονται µε την παρακολούθηση και τον έ- λεγχο των επενδυτικών σχεδίων, κατόπιν δηµόσιας πρό- σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οι- κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και υποβολής σχετι- κής αίτησης των ενδιαφεροµένων. Οι υποψήφιοι προς εγγραφή πρέπει να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή A.T.Ε.Ι. και ει- δικότητα οικονοµολόγου και µηχανικού ή τις ειδικότητες που ορίζονται µε τη δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης εν- διαφέροντος, µε την οποία µπορούν να οριστούν επιπρό- σθετα προσόντα ικανότητας και καταλληλότητας, καθώς και ο τρόπος τεκµηρίωσης αυτών. Η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηµοσιεύεται εντός 30 ηµε- ρών από τη δηµοσίευση του παρόντος.»

 1. Στα µέλη του Μητρώου Αξιολογητών του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011 (Α΄83), που πραγµατοποίησαν αξιολο- γήσεις επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 από τις 30 Ιουνίου του έτους 2011 µέχρι και την 30ή Σεπτεµβρίου του έτους 2011 χορηγούνται οι αποζηµιώσεις που προ- βλέπονται στην υπ’ αριθµ. 2/88585/0022/21.12.2012 κοι- νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δι- κτύων (Υ.Ο.Δ.Δ. 592).

 

Άρθρο 83

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 157/2013 (Α΄ 249)

 

Η παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 157/2013 αντικαθίστα- ται ως εξής:

«2. Της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων προΐσταται µετακλητός υπάλληλος, κατά τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) ο οποίος διαθέτει:

α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών της αλλοδαπής.

β. Μεταπτυχιακό τίτλο, συναφή µε την ειδικότητα ή συναφή µε τις αρµοδιότητες (ως γνωστικά αντικείµενα) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

γ. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). δ. Επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε τις αρµοδιότη- τες της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.»

Άρθρο 84

Θέµατα Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού

 

 1. Για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος και των νόµων 3299/2004 και 3908/2011 και για τους σκοπούς εφαρµογής του άρ- θρου 16 του ν. 4251/2014, θεωρείται ότι, η επένδυση έ- χει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονο-

µία. Η απόφαση υπαγωγής στους ανωτέρω νόµους απο- τελεί στοιχείο τεκµηρίωσης του ύψους του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου και της δυνατότητα κάλυψης των ι- δίων κεφαλαίων του επενδυτικού φορέα, για την εισήγη- ση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Ανταγωνι- στικότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του εν λόγω άρθρου.

 1. Η παρ. 5 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρ- θρου 70, να συνοδεύονται και από τα µέλη της οικογέ- νειας τους στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση, η ο- ποία λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής του συ- ντηρούντος.

Ως µέλη της οικογένειας για τις ανάγκες του παρό- ντος άρθρου νοούνται:

(α) ο/η έτερος των  συζύγων,

(β) τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων κάτω των 21 ε- τών,

(γ) τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή της/του ετέ- ρου των συζύγων, εφόσον η επιµέλεια έχει νοµίµως ανα- τεθεί για µεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτόν για δε τα τέκνα της/του ετέρου των συζύγων σε αυτήν/αυ- τόν,

(δ) οι ανιόντες α΄ βαθµού συγγενείας των συζύγων.»

 1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 απαλείφεται.
 2. Η παράγραφος 4 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου  16

του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρ- θρου 70, να συνοδεύονται και από τα µέλη της οικογέ- νειας τους στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση, η ο- ποία λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής του συ- ντηρούντος.

Ως µέλη της οικογένειας για τις ανάγκες του παρό- ντος άρθρου νοούνται:

(α) ο/η έτερος των  συζύγων,

(β) τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων κάτω των 21 ε- τών,

(γ) τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή της/του ετέ- ρου των συζύγων, εφόσον η επιµέλεια έχει νοµίµως ανα- τεθεί για µεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτόν για δε τα τέκνα της/του ετέρου των συζύγων σε αυτήν/αυ- τόν,

(δ) οι ανιόντες α΄ βαθµού συγγενείας των συζύγων.»

 1. Η δεύτερη παράγραφος του Κεφαλαίου Γ΄ του άρ-

 

 

 

θρου 16 του ν. 4251/2014 αναριθµείται σε τρίτη και προ- στίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

«Πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στη χώ- ρα είτε µε οριστικό τίτλο διαµονής είτε µε θεώρηση ει- σόδου είτε µε άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος, που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος-µέλος, δύναται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης αίτηση για την ανάπτυξη επενδυτικής δρα- στηριότητας, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α΄, συνοδευόµε- νη από προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο της παραγρά- φου 3 του Κεφαλαίου αυτού δικαιολογητικά. Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, προ- κειµένου να εκδοθεί η προβλεπόµενη εισήγηση για το χαρακτηρισµό της επένδυσης.»

 1. Η παρ. 12 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, όπως α- ντικαταστάθηκε µε την παρ. 42  του άρθρου 8  του   ν. 4332/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι- κητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζεται το απαιτούµενο ελάχιστο ύψος και τα χαρακτηριστικά της επένδυσης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του πα- ρόντος, ο ανώτατος αριθµός αδειών διαµονής σε πολί- τες τρίτων χωρών για την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης, αναλόγως του ύψους και των χαρακτηριστι- κών αυτής, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτη- ση της παραγράφου Α.3 του ανωτέρου άρθρου, ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και προϋποθέ- σεων όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα, κα- θώς κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του Κε- φαλαίου Α΄ του άρθρου 16.»

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 αντικαθίστα- ται ως ακολούθως:

«1. Αλλοδαπές εταιρείες µπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,

µε αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήµατα ή σε συνδεδεµένες µε αυτές, κατά την έν- νοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, και µη εγκατεστη-

µένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες συµβουλευ- τικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ε- λέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης µελετών, σχεδίων και συµβά- σεων, διαφήµισης και µάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχεί- ων, λήψης και παροχής πληροφοριών, και έρευνας και α- νάπτυξης.

Οι εγκαθιστάµενες εταιρείες υποχρεούνται: α) εντός δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία που εκδίδεται η απόφαση της επόµενης παραγράφου και εφεξής να απα- σχολούν στην Ελλάδα προσωπικό, τουλάχιστον τεσσά- ρων (4) ατόµων και β) να έχουν δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) ευ-  ρώ ετησίως. Τα ως άνω µεγέθη µπορούν να  αναπροσαρ-

µόζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανά- πτυξης και Τουρισµού. Για παραβάσεις της νοµοθεσίας περί εισόδου και διαµονής αλλοδαπών ευθύνεται αλλη- λεγγύως και εις ολόκληρον µε την εταιρεία και ο   νόµι-

µος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυ- χόν ποινικής ευθύνης του.»

 1. Στο άρθρο 4 του α.ν. 89/1967 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως ακολούθως:

«Οι εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις των ανω- τέρω άρθρων δύνανται µε τους ίδιους όρους και προϋπο- θέσεις να παρέχουν υπηρεσίες και σε συνδεδεµένες µε αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, εγκατεστηµένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, εφόσον αυ- τό προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής.»

 

Άρθρο 85

Μεταβατικές διατάξεις

 

 1. Eπενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στις δια- τάξεις των νόµων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο θε- σµικό πλαίσιο. Για τις διαδικασίες και τα οργανα ελέγ- χου, ολοκλήρωσης και καταβολής ενισχύσεων των επεν- δυτικών σχεδίων των παραπάνω νόµων εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος.
 2. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονο-

µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού εξακολουθούν να εφαρ-

µόζονται οι κανονιστικές αποφάσεις που ισχύουν για την υλοποίησή τους και αφορούν στις διαδικασίες ελέγχου, ολoκλήρωσης και καταβολής των ενισχύσεων.

 1. Αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβλη- θεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2601/1998 για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων σε χώρες της αλλοδα- πής, κατά το άρθρο 6 του ν. 2996/2002 «Ελληνικό σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων – Ε.Σ.Ο.Α.Β.» και για τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία δηµο- σίευσης του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις υ- παγωγής, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της Υ- πηρεσίας.
 2. Εφαρµόζεται και για τον παρόντα νόµο η παρ. 35 του άρθρου 6 του ν. 2601/1998, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3299/2004 και µε την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3908/2011.
 3. H υπ’ αριθµ. 43965/30.11.1994 (Β΄ 922) υπουργική απόφαση για τον καθορισµό του είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού µο- νάδας διατηρείται σε ισχύ µέχρι την έκδοση κοινής υ- πουργικής απόφασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7.
 4. Η υπ’ αριθµ. 58692/5.8.1998 (Β΄870) υπουργική από- φαση για τον καθορισµό του είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού τουρι- στικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings), δια- τηρείται σε ισχύ µέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής α- πόφασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7.
 5. Η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των Γνωµοδοτι- κών Επιτροπών, όπως ορίζονται στο άρθρο 27 έχουν ε- φαρµογή και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπα- χθεί στις διατάξεις των νόµων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.
 6. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουρ- γών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της περίπτωσης α΄ της παρα- γράφου 6 του άρθρου 7 έχει εφαρµογή η υπ’ αριθµ. 6904/14.2.2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 465) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011, για τα επενδυτικά σχέδια της παρα- γράφου 2 και 2.3 του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης.
 7. α. Για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έ-

 

 

 

ναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από την ηλιακή ενέρ- γεια συνολικής ισχύος µέχρι 150 kw, που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, πραγµατοποιούνται δι- οικητικοί έλεγχοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περί-  πτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 33/2011 (Α΄83). Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου µπορεί να πραγµατοποιούνται  και  επιτόπιοι έλεγχοι.

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος ε- λέγχου, η σύσταση των οργάνων ελέγχου, τα δικαιολο- γητικά και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα εφαρµογής της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου.

γ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής έχει εφαρµογή η υπ’ αριθµ. 20283/3.5.2012 απόφαση (Β΄1518), όπως τροποποιήθη- κε µε την υπ’ αριθµ. 54247/31.10.2014 απόφαση (Β΄ 3090).

10.α) Αν ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρω- σης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ- σης είναι µεταγενέστερος του χρόνου έναρξης της υπο- χρέωσης των επενδυτικών φορέων για την υποβολή της δήλωσης τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 και του άρθρου 14 του ν. 3908/2011, ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για το ανωτέρω διάστηµα εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας στην Εφηµερίδα της Κυβερνή- σεως και πάντως πριν την πρώτη εκταµίευση της εγκρι- θείσας ενίσχυσης.

β) Οι διατάξεις  της  παρ.  1α  του  άρθρου  5  του  ν. 4242/2014 για το διάστηµα τήρησης µακροχρόνιων υ- ποχρεώσεων καταλαµβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004, πλην αυτών που αξιοποιούν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

 1. Η φράση «εντός διετίας» της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 41766/26.9.2013 απόφασης του Υφυπουρ- γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β΄ 2589), αντι- καθίσταται από τη φράση «εντός τετραετίας».
 2. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατά- ξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011 ως ανεξάρτητα και τα οποία µετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρω- σης του τελευταίου εξ αυτών και πριν την παρέλευση δεκαετίας αποτελέσουν ενιαίο επενδυτικό σχέδιο, υπο- χρεούνται να επιστρέψουν εντόκως το τυχόν υπερβάλ- λον ποσό, που προκύπτει από τη διαφοροποίηση των αρ- χικών όρων υπαγωγής.

13.α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις δια- τάξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011  δύνανται:

αα) να ολοκληρωθούν και να ενισχυθεί το σύνολο των δαπανών τους, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋπο- θέσεις του νόµου και οι προς ενίσχυση δαπάνες περι- λαµβάνονται στο εγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο της ε- πένδυσης (αρχικό ή τροποποιηµένο) και συγχρόνως έ- χουν εκδοθεί για τις δαπάνες αυτές οι προβλεπόµενες νόµιµες (πολεοδοµικές) άδειες,

ββ) να ολοκληρωθούν εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόµου και ενώ στο εγκεκριµένο φυσι- κό αντικείµενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιηµένο) περιλαµβάνονται κατασκευές που έχουν υπαχθεί είτε στις διατάξεις του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) είτε στις διατά-  ξεις του ν.  4178/2013 (Α΄ 174) και έχει περαιωθεί η    δια-

δικασία ρύθµισής τους. Οι δαπάνες για τις κατασκευές αυτές δεν περιλαµβάνονται στο ενισχυόµενο κόστος της επένδυσης. Η ρύθµιση αυτή δεν ισχύει για τυχόν εκδο- θείσες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφά- σεις επί αιτηµάτων τροποποίησης φυσικού αντικειµένου, οι οποίες έχουν περιλάβει τις δαπάνες των ως άνω περι- γραφόµενων κατασκευών στο ενισχυόµενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Επενδυτικές δαπάνες που έχουν περιληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής στους νόµους 3299/2004 και 3908/2011 και οι οποίες πραγµατοποιού- νται επί κατασκευών, που είχαν ήδη υπαχθεί σε θεσµικές ρυθµίσεις τακτοποίησης κατά το χρόνο υπαγωγής ενι- σχύονται, εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι και οι προϋ- ποθέσεις του νόµου.

β. Το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθη- κε µε το άρθρο 21 του ν. 4146/2013, αντικαθίσταται ως ε- ξής:

 

«Άρθρο 14Β

 

Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις δια- τάξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011, ολοκληρώ- νονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των νό-

µων 3299 και 3908 αντίστοιχα, και υπό τις εξής προϋπο- θέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:

αα. Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόµενου προϋπο- λογισµού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενί- σχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκλη- ρώνεται µε περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους.

ββ. Η αύξηση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης δεν υ- περβαίνει το 10 % του εγκεκριµένου κόστους της κατη- γορίας, σταθµισµένο στο σύνολο του ενισχυόµενου κό- στους, σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο, και έως το δι- πλασιασµό του εγκεκριµένου κόστους της κατηγορίας:

 

σταθµισµένη αύξηση κόστους κατηγορίας =  (A/Σ)    Χ

100

 

όπου Α= το ποσό αύξησης δαπανών της κατηγορίας και Σ= το σύνολο του εγκεκριµένου ενισχυόµενου κό- στους της επένδυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται µε περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρείται η προϋπόθεση.

Το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης που δεν προβλε- πόταν στην εγκριτική απόφαση, είναι δυνατό να γίνει α- ποδεκτό µετά από αίτηµα τροποποίησης που υποβάλει ο επενδυτικός φορέας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση του κόστους της νέας κατηγορίας. Δεν επιτρέπεται η µεταφορά δα- πανών µεταξύ των κατηγοριών δαπανών α) Αρχικής ε- πένδυσης για ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα, β)

µελετών και αµοιβών συµβούλων και γ) έργων και προ- γραµµάτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην εγκριτική απόφαση του ε- πενδυτικού  σχεδίου.

γγ. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιµέρους κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις διατάξεις των νόµων 3908/2011 και 3299/2004 και του σχετικού θεσµικού πλαισίου ενισχυόµενων δαπα- νών. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνε- ται µε περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους ώστε να πληρούνται  οι  εκάστοτε προϋποθέσεις.

 

 

 

δδ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγη- σης όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 17299/19.4.2011 (Β΄652) απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορι- σµός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθµολογίας και στάθµισης, και ελαχίστου ορίου βαθµολογίας των επεν- δυτικών σχεδίων του νόµου 3908/2011» για τα επενδυτι- κά σχέδια του ν. 3908/2011, καθώς ο αριθµός των νέων ή/και υφιστάµενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια και των νόµων 3299 και 3908. Σε διαφορετική πε- ρίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µε την ε- πιβολή κυρώσεων, που προσδιορίζονται µε υπουργική α- πόφαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3908/2011 και ειδικότερα των παραγράφων 3 και 8 αυ- τού.

εε. Δεν επέρχονται ουσιώδεις µεταβολές του εγκεκρι-

µένου φυσικού αντικειµένου της επένδυσης. Σε διαφο- ρετική περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται

µόνο µετά από έγκριση αιτήµατος τροποποίησης που υ- ποβάλει ο φορέας στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε την περίπτωση Β΄ του  παρόντος.

στστ. Εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επέν- δυσης.

Β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειµέ- νου εγκρίνονται από την αρµόδια υπηρεσία µετά από αι- τιολογηµένο αίτηµα τροποποίησης του φορέα, το οποίο εξετάζεται από την Υπηρεσία και γίνεται αποδεκτό υπό τους προαναφερόµενους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Για την εξέταση του αιτήµατος τροπο- ποίησης δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθµολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.

Γ. Αιτήµατα τροποποίησης δύνανται να υποβάλλονται και για την µεταβολή των παρακάτω όρων της απόφασης υπαγωγής:

αα. Για την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της ί- διας συµµετοχής, στο  πλαίσιο  των  διατάξεων  του ν. 3299/2004 (ειδικότερα του άρθρου 5 παρ. 3) ή του  ν. 3908/2011 (άρθρο 8 παρ.6) και του π.δ. 35/2011.

ββ. Για την ενίσχυση δαπανών µε συµβατική επένδυση αντί της εγκεκριµένης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.

γγ. Για την αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή απόσχισης κλάδου στον οποίο εντάσσε- ται η ενισχυθείσα επένδυση. Το αίτηµα εγκρίνεται µε τον όρο ολοκλήρωσης της επένδυσης ή συνέχισης της πα- ραγωγικής λειτουργίας της στο ίδιο αντικείµενο, καθώς και υπό τον όρο ανάληψης από το νέο φορέα του συνό- λου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφα- ση υπαγωγής.

δδ. Για την εκµίσθωση της επένδυσης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 1ζ του ν. 3908/2011 ή µε το άρθρο 10 πα- ράγραφος Ββ του ν.  3299/2004.

εε. Για τυχόν λοιπούς όρους της απόφασης υπαγωγής. Δ. Τα ανωτέρω αιτήµατα τροποποίησης, υποβάλλονται καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχε- δίων, εντύπως και ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφορια- κού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων και εξετάζονται βάσει δικαιολογητικών, όρων και προϋποθέσεων, που ο- ρίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανά-

πτυξης και Τουρισµού.

Ε. Σε περίπτωση µεταβολής της επωνυµίας, της εταιρι- κής σύνθεσης, της νοµικής µορφής, της έδρας ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας της ενισχυόµενης επιχείρησης, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του  άρ-

θρου 21 και της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρό- ντος. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων της παραγρά- φου 4 του άρθρου 21, επιβάλλεται κύρωση, που  ορίζεται

µε την υπουργική απόφαση της προηγούµενης περίπτω- σης.

ΣΤ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του παρόντος καταλαµβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόµων 3299/2004 και 3908/2011.»

 1. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι της αρµόδιας υ- πηρεσίας δεν επαρκούν για τη συγκρότηση των απαιτού-

µενων οργάνων ελέγχου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 10 του π.δ. 33/2011 (Α΄33), δύ- ναται να ορίζεται υπάλληλος του οικείου φορέα διοίκη- σης µε την προϋπόθεση ότι είναι µέλος του Μητρώου Ε- λεγκτών του άρθρου 11 του ιδίου προεδρικού διατάγµα- τος.

 1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του παρόντος διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αριθµ. 50274/19.11.2007 (Β΄2274) υπουργική απόφαση.
 2. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγρά- φου 3 του άρθρου 22 και της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ η απόφαση υπ’ α- ριθµ. 76008/22.12.2014 (Β΄3653), καθώς και η απόφαση υπ’ αριθµ. 47718/8.11.2011 (Β΄2669), όπως τροποποιή- θηκε µε τις υπ’ αριθµ. 46015/29.10.2012 (Β΄3003) και 49901/21.11.2012 (Β΄3076).
 3. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφα- σης της παραγράφου 3 του άρθρου 80, καθώς και των παραγράφων 4 του άρθρου 24, 4 του άρθρου 25, 2 του άρθρου 27, διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αριθµ. 2/85983/0022/24.12.2012 (ΥΟΔΔ 592/2012) κοινή υπουρ- γική απόφαση.
 4. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόντος έχουν εφαρµογή και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις  διατάξεις  των  νόµων 3299/2004 και 3908/2011. Η κατάταξη των αιτη-

µάτων ελέγχου σε σειρά προτεραιότητας πραγµατοποι- είται ανά καθεστώς ενίσχυσης ή ανά θεσµοθετηµένη κα- τηγορία διάκρισης των επενδυτικών σχεδίων. Η εφαρµο- γή της ρύθµισης της περίπτωσης αυτής αρχίζει µετά πε- ρίοδο τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρο 86

 

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4375/2016 αντικαθί- σταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία, µε   τίτλο

«Αρχή Προσφυγών», η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η Αρχή Προσφυγών αποτελείται από την Κεντρική Διοι- κητική Υπηρεσία και από τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, που εδρεύουν στην Αθήνα µε κατά τόπον αρµοδιότητα όλη την επικράτεια. Οι Ανεξάρτητες Επι- τροπές Προσφυγών είναι αρµόδιες για τη συζήτηση, τη λήψη και την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύ- λου, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του παρόντος, και υποστηρίζονται για την εκπλήρωση του έργου τους από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία. Ο α- ριθµός των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών ορίζε- ται και η έδρα τους µπορεί να µεταβάλλεται µε κοινή α-

 

 

 

πόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών και Διοικητικής Α- νασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί- νων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών.»

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4375/2016 αντικαθί- σταται ως εξής:

«3. Η Αρχή Προσφυγών συντάσσει κάθε τρεις µήνες έκθεση πεπραγµένων για το έργο της κατά την προηγού-

µενη περίοδο αναφοράς. Στην έκθεση περιλαµβάνονται τα αριθµητικά και στατιστικά δεδοµένα που αφορούν τη λειτουργία της, τον αριθµό των προσφυγών που υποβλή- θηκαν, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, το ποσοστό υποθέσεων που εξετάστηκαν µε την προφορική ή την έγγραφη διαδικασία, το χρόνο ολοκλήρωσης της εξέτα- σης της κάθε προσφυγής, το ποσοστό χορήγησης καθε- στώτος πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας, τις απο- φάσεις κατά των οποίων ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως στο αρµόδιο δικαστήριο και τον αριθµό υποθέσεων στις οποίες ο προσφεύγων παρέστη µε νοµικό παραστάτη, καθώς και τον αριθµό των προσφευγόντων οι οποίοι αι- τήθηκαν και επωφελήθηκαν από δωρεάν νοµική συνδρο-

µή. Οι εκθέσεις πεπραγµένων αναρτώνται στο διαδι- κτυακό τόπο της Αρχής Προσφυγών κατά το πρώτο δε- καπενθήµερο των µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου κάθε  έτους.»

 1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται θέση Διοικητι- κού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται µε απόφαση του Υ- πουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Επιλογής της παρα- γράφου 10 και σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Ο Διοικητικός Δι- ευθυντής διορίζεται µε θητεία τριών ετών που µπορεί να ανανεώνεται µία φορά για τρία (3) ακόµη έτη. Ο Διοικητι- κός Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσµένου κύ- ρους, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε διοικητική ικα- νότητα και εξειδίκευση ή/και εµπειρία στους τοµείς της διεθνούς προστασίας ή των δικαιωµάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς ή του διοικητικού δικαίου. Ο Διοικητικός Διευθυντής: α) προΐσταται της Κεντρικής Διοικητικής Υ- πηρεσίας της Αρχής Προσφυγών και των διοικητικών υ- πηρεσιών των Παραρτηµάτων, β) είναι αρµόδιος για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία και υποστήριξη των Επιτροπών, τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολο- γισµού και την τήρηση και δηµοσίευση των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής, γ)αναφέρεται στον Υπουργό Ε- σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά µε την εκτέλεση των συµβάσεων των κατά το εδάφιο β’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου µελών των Ανε- ξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.

Ο Διοικητικός Διευθυντής ελέγχεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος δύναται να τον παύσει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησής του είτε λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανά- γεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Ο Διοικητικός Διευθυντής είναι Έλληνας πολίτης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλ- λου δηµοσίου λειτουργήµατος και δεν επιτρέπεται η ά- σκηση καµίας επαγγελµατικής δραστηριότητας ή η ανά-

ληψη άλλων αµειβόµενων καθηκόντων στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή η ανάληψη άλλων µη αµειβόµενων καθηκόντων σε αντικείµενο συναφές µε τα καθήκοντά του ως Διοικητικού Διευθυντή. Αν ο διοριζόµενος ως Δι- οικητικός Διευθυντής έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, τελεί υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορι- κού λειτουργήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Οι αποδοχές του Διοικητικού Διευθυντή καθορίζο- νται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και  Οικονοµικών.

Αν ο Διοικητικός Διευθυντής είναι δηµόσιος υπάλλη- λος ή υπάλληλος του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 ν. 3861/2010, Α΄ 112) ή Ν.Π.Δ.Δ., οι αποδοχές του κα- θορίζονται κατά τις κείµενες διατάξεις και διενεργείται, ισόχρονη µε τη θητεία, απόσπασή του στην Αρχή Προ- σφυγών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διά- ταξη.

 1. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών λειτουρ- γούν υπό τριµελή σύνθεση.
 2. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών συγκροτού- νται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών και απο- τελούνται από:

α. Δύο Δικαστικούς Λειτουργούς των Τακτικών Διοικη- τικών Δικαστηρίων, που υποδεικνύονται, κατόπιν σχετι- κής αίτησής τους, από τον Γενικό Επίτροπο της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Για τον ορισµό των Δικαστικών Λειτουργών λαµβάνεται υ- πόψη και συνεκτιµάται ιδίως η γνώση και η εµπειρία στο προσφυγικό δίκαιο και το δίκαιο των αλλοδαπών, στο δί- καιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή στο διεθνές δίκαιο, καθώς και η καλή γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της αγγλικής.

β. Έναν Έλληνα πολίτη που κατέχει τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι., νοµικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστηµών µε εµπειρία σε ζητήµατα διεθνούς προστα- σίας ή προσφυγικού δικαίου ή µεταπτυχιακό στα ανωτέ- ρω ζητήµατα και διαθέτει πολύ καλή γνώση ξένων γλωσ- σών, ιδίως δε της αγγλικής και επιλέγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής του παρόντος άρθρου. Το µέλος αυτό υποδεικνύεται από την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες εντός αποκλειστικής προθε- σµίας επτά (7) ηµερών από την υποβολή του σχετικού αι- τήµατος εκ µέρους του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι- κητικής Ανασυγκρότησης. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσµίας ή σε περίπτωση α- δυναµίας συµπλήρωσης του ανωτέρω αριθµού υποδει- κνυόµενων µελών, τα µέλη αυτά υποδεικνύονται στον Υ- πουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης α- πό την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώ- που εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την υποβολή σε αυτή του σχετικού αιτήµατος. Αν η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου αδυνατεί να ανταπο- κριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, εµπρόθεσµα, το τρίτο µέ- λος των Επιτροπών ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερι- κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε τα ίδια κριτήρια επιλογής που ισχύουν για την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες.

γ. Ως Πρόεδρος της κάθε Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών ορίζεται ο αρχαιότερος των δύο (2) δικαστι- κών λειτουργών.

δ. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση και την ανω-

 

 

 

τέρω διαδικασία ορίζονται επίσης αναπληρωτές των µε- λών των Επιτροπών, µε τα ίδια προσόντα µε τα αντίστοι- χα τακτικά µέλη.

στ. Η θητεία των µελών των Επιτροπών είναι τριετής και µπορεί να ανανεωθεί µία (1) φορά σύµφωνα µε την α- νωτέρω διαδικασία. Τα µέλη των Επιτροπών, κατά την ά- σκηση των καθηκόντων τους, απολαµβάνουν προσωπι- κής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το τρίτο µέλος των Επιτροπών συµβάλλεται µε το Ελληνικό Δηµόσιο, το ο- ποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε σύµβαση εργασίας ι- διωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό- τησης και Οικονοµικών προβλέπεται το ύψος της µηνιαί- ας αποζηµίωσης για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους αναπληρωτές τους και του µισθού που καταβάλλε- ται στο τρίτο µέλος και τον αναπληρωτή του. Κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων  των

µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών διέπε- ται από τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής. Το τρίτο

µέλος των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών υπάγε- ται στις πειθαρχικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ- λήλων Ν.Π.Δ.Δ, όπως ισχύει.

 1. Οι Δικαστικοί Λειτουργοί µέλη των Επιτροπών µπο- ρούν να αντικαθίστανται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε την ίδια διαδικασία του διορισµού τους µετά από αίτησή τους. Το τρίτο µέ- λος των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυ- γών µπορεί να παύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πριν τη λήξη της θητεί- ας του, µετά από καταγγελία της σύµβασής του, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή και στον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής. Κατά τη διάρκεια της θητείας του τρίτου µέλους των Επιτροπών αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου λειτουργήµα- τος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καµίας επαγγελµατι- κής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αµειβόµενων καθηκόντων στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή και η ανάληψη άλλων µη αµειβόµενων σε αντικείµενο συνα- φές µε τα καθήκοντά τους. Αν οι διοριζόµενοι ως τρίτο

µέλος των Επιτροπών έχουν την ιδιότητα του δικηγό- ρου, τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δι- κηγορικού λειτουργήµατος.

 1. Ο Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών ορίζει τον τρόπο διενέργειας κλήρωσης για τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.»
 2. Οι παράγραφοι 6  και  12  του  άρθρου  5  του ν. 4375/2016 καταργούνται.
 3. Η παράγραφοι 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 αναριθµούνται ως 6, 7, 8 και 10 αντιστοί- χως.
 4. Η παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 αριθµείται ως 9 και αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών συγκρο- τείται τριµελής Επιτροπή Επιλογής, στην οποία ανατίθε- ται η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή του Δι- οικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρ- χής Προσφυγών. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται: α) από έναν Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη και τον αναπλη- ρωτή του ως Πρόεδρο, που ορίζονται µε απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη, β) από έναν Σύµβουλο του ΑΣΕΠ και τον αναπληρωτή του ως µέλος, γ) από ένα µέλος του

Διδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού ΑΕΙ νοµικών, πο- λιτικών επιστηµών της χώρας ως µέλος και τον αναπλη- ρωτή του µε όµοια προσόντα, που υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες.»

 1. Η παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 αριθµείται ως 11 και αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής του Διευθυντή βαρύνει τον προϋπολογισµό της Αρχής Προσφυγών.»

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 αντικαθί- σταται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι- κητικής Ανασυγκρότησης εκδίδεται Κανονισµός Λει- τουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, µετά από πρόταση του Διευθυντή της, όπου ρυθµίζονται επί µέρους θέµατα ε- σωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου. Με όµοια απόφαση εκδίδεται ο Κανονισµός Λει- τουργίας της Αρχής Προσφυγών, µε τον οποίο ρυθµίζο- νται θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Αρχής και των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται µετά α- πό πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή και επιτροπής α- ποτελούµενης από τους προέδρους των Ανεξάρτητων Ε- πιτροπών Προσφυγών.»

 1. Στο άρθρο 10 του ν. 4375/2016 προστίθεται παρά- γραφος 7 ως εξής:

«7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του   ν. 4264/2014 (Α’ 118), η λειτουργία κυλικείων εντός των κέντρων και δοµών προσωρινής υποδοχής – φιλοξενίας και εν γένει χώρων που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες στέγασης  και  προσωρινής  φιλοξενίας  προσφύγων και

µεταναστών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε- ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας, καθο- ρίζονται τα είδη που δύνανται να πωλούνται από τα κυλι- κεία, η διαδικασία αδειοδότησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Η αρµοδιότητα για την εγκατάστα- ση και λειτουργία κυλικείων του πρώτου εδαφίου ανήκει στο δήµο, στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου λειτουρ- γεί ο προαναφερθείς χώρος. Με απόφαση του οικείου δήµου και κατόπιν γνώµης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η οποία παρέχεται το αργότερο εντός δε- καπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σχετικού αιτήµα- τος, καθορίζονται ο αριθµός των κυλικείων που επιτρέ- πεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας, καθώς και κάθε άλ- λο ζήτηµα που αφορά στην εύρυθµη λειτουργία τους. Η εκµίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλι- κείων γίνεται κατόπιν δηµοπρασίας από τον οικείο δήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 270/1981 (Α΄77). Το προϊόν της δηµοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήµου.»

 1. Στο άρθρο 19 του ν. 4375/2016 προστίθεται παρά- γραφος 5 ως εξής:

«5. Οι δαπάνες µετακινήσεων, διαµονής και η ηµερή- σια αποζηµίωση υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασύλου που συµµετέχουν σε δράσεις που υλοποιούνται από     κοινού

µε Διεθνείς Οργανισµούς ή άλλους φορείς, δύνανται να βαρύνουν το Διεθνή Οργανισµό ή τον άλλο φορέα, κατό- πιν σχετικής συµφωνίας. Το ποσό των ως άνω δαπανών θα καταβάλλεται στον υπάλληλο από τον ως άνω Διεθνή Οργανισµό ή φορέα. Με απόφαση του Διευθυντή της Υ- πηρεσίας Ασύλου καθορίζονται τυχόν ειδικότεροι όροι υ- λοποίησης της ως άνω συµφωνίας.»

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4375/2016 αντικαθί- σταται ως εξής:

 

 

 

«3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, οι εκκρεµείς προσφυγές δεν εξετάζονται κατά τα προ- βλεπόµενα στο π.δ. 114/2010 (Α΄195) και η διοικητική διαδικασία καταργείται, εκτός εάν ο ενδιαφερόµενος υ- ποβάλει στις αρµόδιες Αρχές Παραλαβής της παρ. ιδ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 114/2010, αίτηση ενώπιον των Ε- πιτροπών Προσφυγών του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010, περί εξέτασης της προσφυγής του ως προς τις προϋπο- θέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, ε- ντός δύο (2) µηνών από την επίδοση της απόφασης περί χορήγησης καθεστώτος παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, για συζήτηση της προσφυγής, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διε- θνούς προστασίας ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010, χορηγείται στον αιτού- ντα δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού και η διαδικα- σία συνεχίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 114/2010.»

 1. Η παρ. 17 του άρθρου 52 του ν. 4375/2016 αντικα- θίσταται ως εξής:

«17. Οι προαναφερόµενες εγγυήσεις τηρούνται και κατά τη διαδικασία συζήτησης των προσφυγών ενώπιον των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, καθώς και σε κάθε συµπληρωµατική συνέντευξη ή ακρόαση.»

 1. Το στοιχείο β΄ της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η συνέντευξη µε τους αιτούντες διεθνή προστα-  σία, δύναται να διενεργείται και από προσωπικό που δια- τίθεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για   το Άσυλο.»

 1. Ο τίτλος του κεφαλαίου Δ΄του ν. 4375/2016 αντι- καθίσταται ως εξής:

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΙ- ΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ».

 1. Η παρ. 5 του άρθρου 61 του ν. 4375/2016 αντικαθί- σταται ως εξής:

«5. Οι προσφυγές κατατίθενται στις Αρχές Παραλαβής και διαβιβάζονται στην Αρχή Προσφυγών αµελλητί µαζί

µε το διοικητικό φάκελο.»

 1. Το άρθρο 62 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως ε- ξής:

 

«Άρθρο 62

Διαδικασία συζήτησης των  προσφυγών

 

 1. Η διαδικασία ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών είναι κατά κανόνα έγγραφη και η συζήτηση των προσφυγών διενεργείται µε βάση τα στοιχεία του φακέλου. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών καλεί υ- ποχρεωτικά τον προσφεύγοντα σε προφορική ακρόαση όταν: α. µε την προσφυγή προσβάλλεται απόφαση ανά- κλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, β. ανακύ- πτουν ζητήµατα ή αµφιβολίες ως προς την πληρότητα της συνέντευξης που πραγµατοποιήθηκε κατά τον πρώ- το βαθµό εξέτασης, γ. ο προσφεύγων υπέβαλε σοβαρά νέα στοιχεία που αφορούν σε οψιγενείς ισχυρισµούς, δ.   η υπόθεση είναι ιδιαίτερα  περίπλοκη.
 2. Με την κατάθεση της προσφυγής η αρµόδια Αρχή Παραλαβής ενηµερώνει αυθηµερόν τον προσφεύγοντα για την ηµεροµηνία συζήτησής της. Η συζήτηση της προ- σφυγής προσδιορίζεται: α. Τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέ- ρες µετά την κατάθεση προσφυγής που υποβάλλεται κα- τά απόφασης µε την οποία απορρίπτεται αίτηση διε-

θνούς προστασίας ως αβάσιµη µε την κανονική διαδικα- σία ή ανακαλείται καθεστώς διεθνούς προστασίας. β. Τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες µετά την κατάθεση προ- σφυγής που υποβάλλεται κατά απόφασης µε την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας µε την ταχύρ- ρυθµη διαδικασία ή ως απαράδεκτη κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 16 παράγραφος 4 και 18 αντίστοιχα. γ. Του- λάχιστον πέντε (5) ηµέρες µετά την κατάθεση προσφυ- γής που υποβάλλεται κατά απόφασης µε την οποία α- πορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώ- σεις του άρθρου 60 ή που υποβάλλεται ενώ ο προσφεύ- γων βρίσκεται σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ο προσφεύγων και η Υπηρεσία Ασύλου δύνανται να κατα- θέσουν τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή υπόµνηµα έ- ως και την προηγούµενη της ηµέρας συζήτησης της προ- σφυγής.

 1. Εφόσον ακολουθείται διαδικασία συζήτησης της προσφυγής µε προφορική ακρόαση, η Αρχή Προσφυγών καλεί τον προσφεύγοντα ενώπιον της αρµόδιας Ανεξάρ- τητης Επιτροπής Προσφυγών. Ο προσφεύγων ενηµερώ- νεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής του, σε γλώσσα που κατανοεί, για τον τόπο και την ηµεροµηνία συζήτη- σης, καθώς και για το δικαίωµά του να παρασταθεί αυτο- προσώπως ή µε το δικηγόρο ή άλλο σύµβουλό του ενώ- πιόν της, για να εκθέσει προφορικά, µε τη βοήθεια κα- τάλληλου διερµηνέα, τα επιχειρήµατά του και να δώσει τυχόν διευκρινίσεις. Στην ίδια προθεσµία ενηµερώνεται,

µε κάθε πρόσφορο µέσο σχετικώς και η Υπηρεσία Ασύ- λου, προκειµένου να εκθέσει τις απόψεις της για καθέ- ναν από τους προβαλλόµενους λόγους, διευκρινίζοντας σαφώς το συναφές µε κάθε λόγο πραγµατικό µέρος. Η απουσία του προσφεύγοντος δεν κωλύει τη συζήτηση της προσφυγής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει κληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του πα- ρόντος. Η προφορική συζήτηση µπορεί να είναι δηµόσια κατόπιν ρητής συναίνεσης του προσφεύγοντος. Ο Πρόε- δρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών µπορεί να επιτρέψει την υποβολή υποµνηµάτων από τους διαδί- κους µέσα σε προθεσµία που τάσσεται από αυτόν για την ανάπτυξη όσων έχουν εκτεθεί κατά τη διαδικασία της προφορικής ακρόασης.

 1. Προσφυγές που έχουν υποβληθεί µετά την πάροδο των προθεσµιών της παραγράφου 1 του άρθρου 61, συ- ζητούνται πάντοτε κατά προτεραιότητα και το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από την κατάθεση της προσφυ- γής. Οµοίως κατά προτεραιότητα, µπορεί να εξετάζονται προσφυγές που αφορούν περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 51 του παρόντος.
 2. Ο Διοικητικός  Διευθυντής  της  Αρχής Προσφυγών

µεριµνά για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, την παροχή κα- τάλληλης διερµηνείας και υπογράφει το έκθεµα, σύµφω- να µε τα οριζόµενα στο νόµο και τον Κανονισµό της Αρ- χής Προσφυγών. Η γραµµατεία καταρτίζει για κάθε δικά- σιµο έκθεµα, στο οποίο αναγράφονται οι προς συζήτηση υποθέσεις. Το έκθεµα αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων από την προηγουµένη της συνεδρίασης. Δεν προκαλεί ακυρότητα της διαδικασίας η µη ανάρτηση του εκθέµατος ή η µη µνεία σε αυτό συγκεκριµένης υπό- θεσης. Το έκθεµα κοινοποιείται στα µέλη των Ανεξάρτη- των Επιτροπών Προσφυγών, µαζί µε τους σχετικούς δι- οικητικούς φακέλους, πέντε (5) ηµέρες πριν από την η-

µέρα συζήτησης των προσφυγών.

 

 

 

 1. Η συζήτηση και έκδοση απόφασης επί των προσφυ- γών ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό από την κατά- θεση της προσφυγής και σε κάθε περίπτωση εντός τριών

(3) µηνών στις περιπτώσεις εφαρµογής της κανονικής διαδικασίας ή δύο (2) µηνών στις περιπτώσεις εφαρµο- γής της ταχύρρυθµης διαδικασίας.

 1. Κατά τη συζήτηση της προσφυγής, η Επιτροπή εξε- τάζει τόσο τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης και αποφαίνεται αιτιο- λογηµένως επί της αίτησης διεθνούς προστασίας του προσφεύγοντος. Η απόφαση επιδίδεται στον προσφεύ- γοντα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του παρόντος.»
 2. Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 αντικαθί- σταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι- κητικής Ανασυγκρότησης πραγµατοποιείται η έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, όπως συνιστάται µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος.»

 1. Στην παρ. 6 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 προ- στίθεται εδάφιο  ως εξής:

«Αρµοδιότητα του Διευθυντή είναι και η προετοιµασία λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, όπως αυτή συνιστά- ται µε το άρθρο 4 του παρόντος. Ο Διευθυντής είναι αρ-

µόδιος, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ιδίως για την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων ενεργειών για την προετοιµασία των τµηµάτων, όπως αυτά συνιστώ- νται µε την παρ. 7 του άρθρου 5 και την τοποθέτηση των υπαλλήλων σε αυτά.»

 1. Στο τέλος της  παρ.  8  του  άρθρου  80  του ν. 4375/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η Αρχή Προσφυγών έχει ίδιο προϋπολογισµό ως ειδι- κός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από 1η Ιανουαρίου 2017.»

 1. Οι παράγραφοι 9, 26 και 27 του άρθρου 80 του ν. 4375/16 αντικαθίστανται ως εξής:

«9. Κατά την πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας του άρ- θρου 5 του παρόντος για την επιλογή του Διευθυντή, η

δαπάνη  διεξαγωγής  της  διαδικασίας, συµπεριλαµβανο-

µένων και των διαγωνιστικών διαδικασιών για την προ-

µήθεια αγαθών ή παροχής υπηρεσιών βαρύνει τον προϋ- πολογισµό της Υπηρεσίας Ασύλου, εφόσον οι διαδικα- σίες αυτές διενεργηθούν έως 31 Δεκεµβρίου 2016.

 1. Η κατά παρέκκλιση διαδικασία του άρθρου 60 πα- ράγραφος 4 εφαρµόζεται από τη δηµοσίευση του παρό- ντος. Η διάρκεια ισχύος της δεν µπορεί να είναι µεγαλύ- τερη των δώδεκα (12) µηνών και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Α- νασυγκρότησης για χρονικό διάστηµα επιπλέον έξι (6)

µηνών.

 1. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της Υπηρε- σίας Ασύλου, που υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος και µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της υπουργικής απόφασης συγκρότησης των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5, εξετάζονται κατ’ εξαίρεση από τις Επιτροπές Προσφυ- γών του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010 (Α΄ 195), όπως ι- σχύει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος νόµου. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 5 εί- ναι αρµόδιες για τη συζήτηση των προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, που υποβάλλονται

µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της υπουργικής από- φασης συγκρότησής τους. Μέχρι την έναρξη λειτουρ- γίας της Αρχής Προσφυγών, σύµφωνα µε την παράγρα- φο 1 του παρόντος άρθρου, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών υπάγονται στην Αρχή Προσφυγών του µε- ταβατικού σταδίου της παραγράφου 2.»

 

Άρθρο 87

Έναρξη ισχύος

 Η ισχύς του παρόντος νόµου και του Παραρτήµατός του αρχίζει µε τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυ- βερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις.

Αθήνα,                                                                       2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                                                    ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting