• Home
 • Νέα
 • Ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος.

Ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος.

21/6/2016

Στα βασικά στοιχεία του νέου νόμου περιλαμβάνονται:
 • Κίνητρα με την μορφή φοροαπαλλαγής, επιδότησης, ενίσχυσης της απασχόλησης κ.α.
 • Ποσοστά ενίσχυσης έως 45% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης
 • Ύψος επενδυτικών σχεδίων από 50.000€ και άνω
 • Ενισχύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και επαναλειτουργία επιχειρηματικών εγκαταστάσεων

 

Ψηφίστηκε στις 16-6-2016 το σχέδιο νόµου µε τίτλο «Θεσµικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συµβουλίου και άλλες διατάξεις» από το κοινοβούλιο. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος προβλέπει ενισχύσεις µέχρι 45% ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. Ακολουθεί η παρουσίαση των κύριων σηµείων του.

Δικαιούχοι υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων

– Ατοµική επιχείρηση

– Εµπορική εταιρία

– Συνεταιρισµός

– Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ

– Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες

– Κοινοπραξίες µε προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

– Δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους .

Συµµετοχή του φορέα επένδυσης στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η ίδια συµµετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηµατοδότηση. Οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης ιδίων κεφαλαίων.

 • Αύξηση
  εταιρικού
  κεφαλαίου

 

 • Τραπεζικό
  δάνειο

 

 • Ανάλωση
  υφιστάμενων
  αποθεματικών

 

 • Κεφαλαιοποίηση
  αποθεματικών

– Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου: 50.000ευρώ

-Περιεχόµενο επενδυτικού σχεδίου

 • Δημιουργία
  νέας μονάδας

 

 • Επέκταση δυναμικότητας
  υφιστάμενης μονάδας

 

 • Διαφοροποίηση
  παραγωγικής
  διαδικασίας

 

 • Θεμελιώδης αλλαγή
  παραγωγικής
  διαδικασίας

 

 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού
  μονάδας που έχει παύσει τη
  λειτουργία της

Ενισχυόµενες κατηγορίες επενδύσεων

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη
των παραγράφων του άρθρου 7 του νόμου.
Ακολουθεί παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών επιλέξιμων δραστηριοτήτων. Η πλήρης
ανάλυση περιγράφεται, όπως προαναφέρθηκε, στο άρθρο 7 του νόμου.
Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού

Ενισχύονται:
– Ίδρυση – επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*
– Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να
αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη
λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου
εκσυγχρονισμού
– Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει
αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*
– Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
– Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή
διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία
τουλάχιστον 2*
– Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
– Ειδικές μορφές τουρισμού (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί
λιμένες, θεματικά πάρκα, ΚΕΠΑΤ κλπ)
– Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού εφόσον υποβάλλεται από
cluster
– Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

*Αναμένεται Κοινή Υπουργική Απόφαση στην οποία θα ορίζονται οι περιοχές της
επικράτειας οι οποίες θα εξαιρούνται από τις ανωτέρω διατάξεις – Απόφαση Κορεσμού

 

Επενδύσεις στον τοµέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας

Αναµένεται νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση στην οποία θα καθορίζονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και περιορισµοί για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων  του νόµου. Μέχρι την έκδοση της νέας ΚΥΑ ισχύει η 6904/14-02-2014 κοινή Υπουργική απόφαση.

Επιλέξιµες δαπάνες

Ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού

–       Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και  βοηθητικών  εγκαταστάσεων  κτηρίων  και  η  διαµόρφωση  του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού ο συντελεστής διαµορφώνεται στο  60% για τις κτιριακές δαπάνες,

ενώ για τις επενδύσεις στον τοµέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών  έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.

–      Αγορά  του  συνόλου  των  υφιστάµενων  παγίων  στοιχείων  ενεργητικού,  για

ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.

–       Αγορά  και  εγκατάσταση  καινούριων  σύγχρονων  µηχανηµάτων  και  λοιπού εξοπλισµού, τεχνικών εγκαταστάσεων και µεταφορικών µέσων εσωτερικής διακίνησης

–      Μισθώµατα       χρηµατοδοτικής       µίσθωσης       καινούργιων       σύγχρονων

µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού

–      Ειδικές & µηχανολογικές εγκαταστάσεις

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

–       Μεταφορά τεχνολογίας,  αγορά δικαιωµάτων πνευµατικής  ιδιοκτησίας, άδειες εκµετάλλευσης,  ευρεσιτεχνίες,  τεχνογνωσία  και µη κατοχυρωµένες  τεχνικές γνώσεις

–       Συστήµατα     διασφάλισης     ποιότητας,     πιστοποιήσεις,     προµήθεια     και εγκατάσταση λογισµικού και συστήµατα οργάνωσης της επιχείρησης

Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιµες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν

µπορούν  να υπερβούν  το 50% του συνόλου  των επιλέξιµων  δαπανών  και για τις

ΜΜΕ το 75%.

Μισθολογικό κόστος

Προϋποθέσεις ενίσχυσης µισθολογικού κόστους

 1. 1. υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθµού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση  µε τις ΕΜΕ του προηγούµενου  δωδεκαµήνου  από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
 2. 2. η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
 3. 3. υποχρεωτική  διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Λοιπές κατηγορίες δαπανών

–       Αµοιβές συµβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται µόνο για νέες µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις   και   για   ποσό   έως   50.000ευρώ   (έως   5%   του   συνολικού ενισχυόµενου κόστους)

–       Δαπάνες εκκίνησης µόνο για υπό ίδρυση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό  έως 10% του ενισχυόµενου  κόστους  µε ανώτατο  όριο τις

100.000ευρώ. Για τις καινοτόµες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται.

–       Δαπάνες καινοτοµίας για ΜΜΕ και αφορούν σε προϋπολογισµό έως 1% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους και έως 100.000ευρώ.

–       Δαπάνες    για   διαδικαστική    και   οργανωτική    καινοτοµία    για   ΜΜΕ   µε προϋπολογισµό έως 20% του συνολικού ενισχυόµενου κόστους.

–      Δαπάνες για συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας.

–      Επενδυτικές δαπάνες για µέτρα ενεργειακής απόδοσης

–      Επενδυτικές  δαπάνες  για συµπαραγωγή  ενέργειας  υψηλής  απόδοσης  από

ΑΠΕ

–       Δαπάνες  για  παραγωγή  ενέργειας  από  ΑΠΕ  για  ίδια  χρήση  και  λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις

–       Δαπάνες   για  εγκατάσταση   αποδοτικών   συστηµάτων   τηλεθέρµανσης   και τηλέψυξης

 

Είδη ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης

Επιδότηση κόστους δηµιουργούµενης απασχόλησης

Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος

Χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κινδύνου µέσω ταµείων συµµετοχών

Περιορισµός  για  το  κίνητρο  της  επιχορήγησης:  Οι  υφιστάµενες  επιχειρήσεις,  που έχουν τουλάχιστον επτά έτη λειτουργία, για να µπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή  επιδότηση  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης  θα  πρέπει  να  έχουν  τουλάχιστον  για  µία διαχειριστική χρήση, εντός της τελευταίας επταετίας, κέρδη!

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά  ενίσχυσης,  τα οποία  σύµφωνα  µε τον  Εγκεκριµένο  Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων   ισχύουν έως την 31-12-2017, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

               ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ
EL11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 25% 35% 45%
EL12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 25% 35% 45%
EL14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 25% 35% 45%
EL 21 ΗΠΕΙΡΟΣ 25% 35% 45%
EL 23 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 25% 35% 45%
EL 25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 25% 35% 45%
EL 41 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 25% 35% 45%
EL13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 15% 25% 35%
EL 22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 15% 25% 35%
EL 43 ΚΡΗΤΗ 15% 25% 35%
EL 24 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
EL 243 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 15% 25% 35%
EL 241 ΒΟΙΩΤΙΑ 10% 20% 30%
EL 244 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 10% 20% 30%
EL 242 ΕΥΒΟΙΑ 10% 20% 30%
EL 245 ΦΩΚΙΔΑ 10% 20% 30%
EL30 ΑΤΤΙΚΗ 10% 20% 30%
EL42 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 10% 20% 30%

 

Επιπλέον περιορισµοί

Εξαίρεση Μεγάλων Επιχειρήσεων από ενισχύσεις

Στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας,  των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της

Στερεάς  Ελλάδας,  της Αττικής  και του Νοτίου  Αιγαίου οι Μεγάλες επιχειρήσεις

µπορούν   να   ενισχυθούν   µόνο   για   αρχικές   επενδύσεις   για   νέα   οικονοµική δραστηριότητα.

 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο µπορεί να φτάσει έως τα 5εκ ευρώ µε εξαίρεση τις επενδύσεις µείζονος µεγεθους για τις οποίες µπορεί να φτάσει τα 10εκ ευρώ.

Περιορισµοί Σώρευσης ενισχύσεων

 • Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν µπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα

10εκ ευρώ για µεµονωµένη επιχείρηση και τα 20εκ ευρώ για το σύνολο των συνδεδεµένων και συνεργαζόµενων επιχειρήσεων

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Εφόσον  µπορεί  µία επιχείρηση  να κατηγοριοποιηθεί  στις  ακόλουθες  περιπτώσεις,

µπορεί  να  διεκδικήσει  µεγαλύτερα  ποσοστά  επιχορήγησης  ή  και  ειδικές  παροχές έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων.

–       Εξωστρεφείς:    ΜΜΕ    οι   οποίες    παρουσιάζουν    συγκεκριµένο    ποσοστό εξαγωγών την τελευταία τριετία.

–       Καινοτόµες:  ΜΜΕ  µε  κατ’  ελάχιστον  10%  του  συνόλου  των  λειτουργικών δαπανών να καταλαµβάνουν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.

–       Ανεξάρτητες  ΜΜΕ  που µετά  την έναρξη  ισχύος  του νόµου  προχωρούν  σε διαδικασία   συγχώνευσης   είτε  µε  απορρόφηση   είτε  µε  δηµιουργία   νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς

–       Αύξηση  απασχόλησης  σε ΜΜΕ  τουλάχιστον  κατά  10%  κατά  την τελευταία τριετία

–       Συνεταιρισµοί,   Κοινωνικές   Συνεταιριστικές   Επιχειρήσεις   (Κοιν.Σ.Επ)   του Ν.4019/2011, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) του Ν.4384/2016.

–      Επενδυτικά  σχέδια  τα  οποία  υλοποιούνται  σε  τοµείς  ΤΠΕ  (Τεχνολογίας,

Πληροφορικής, Επικοινωνίας) και Αγροδιατροφής

–      Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξηµένη προστιθέµενη  αξία σε σχέση

µε το µέσο όρο του κλάδου τους όπως προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ

–       Επιχειρήσεις  που  υλοποιούν  το  επενδυτικό  τους  σχέδιο  σε  ΒΕΠΕ,  Ε.Π, ΕΠΕΒΟ,   ΘΥ.Κ.Τ.    και   δεν   αφορούν    σε   εκσυγχρονισµό    ή   επέκταση υφιστάµενων δοµών της ενισχυόµενης επιχείρησης.

 

–       Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές   ορίζονται   σε   σχετικό   παράρτηµα   του   σχεδίου   νόµου   (ορεινές,

µειονεκτικές,  µε ιδιαίτερα αυξηµένες  προσφυγικές  και µεταναστευτικές  ροές,

µε πληθυσµιακή µείωση, νησιωτικές, παραµεθόριες).

Καθεστώτα ενίσχυσης

Στον   πίνακα   που   ακολουθεί   περιγράφονται    τα   βασικά   χαρακτηριστικά    των Καθεστώτων ενίσχυσης τα οποία θα προκηρύσσονται  µε ξεχωριστή διαδικασία από την αρµόδια υπηρεσία.

 

Καθεστώς ενίσχυσης

 

 

 

Κίνητρο ενίσχυσης

 

 

 

Υψος ενίσχυσης

Διαδικασία

αξιολόγησης και ελέγχου

 

 

 

Παρατηρήσεις

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού  

 

 

Φοροαπαλλαγή

 

 

 

Σύµφωνα µε ΧΠΕ

 

Άµεση

Αξιολόγηση

Θα διενεργείται διοικητικός έλεγχος και σε δείγµα 20% των προτάσεων επιτόπιος
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική

Επιχειρηµατικότητα

 

Φοροαπαλλαγή, επιδότηση χρηµατοδοτικής

µίσθωσης, επιδότηση κόστους δηµιουργούµενης απασχόλησης, επιχορήγηση

 

 

 

 

Σύµφωνα µε ΧΠΕ εκτός από τα επενδυτικά

σχέδια που θα ενισχυθούν µε επιχορήγηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκριτική

Αξιολόγηση

Επιχορήγηση µπορούν να λάβουν µόνο τα επενδυτικά σχέδια του

άρθρου 12 ,µε το ποσοστό ενίσχυσης να ανέρχεται

στο 70% του ανώτατου

του ΧΠΕ. Τα υπόλοιπα κίνητρα παρέχονται στο

100% του ΧΠΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέες Ανεξάρτητες

ΜΜΕ

 

 

 

 

Φοροαπαλλαγή, επιδότηση χρηµατοδοτικής

µίσθωσης, επιδότηση

κόστους δηµιουργούµενης απασχόλησης, επιχορήγηση

 

 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε ΧΠΕ εκτός από τα επενδυτικά

σχέδια που θα ενισχυθούν µε επιχορήγηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκριτική

Αξιολόγηση

Δικαιούχοι: µόνο οι νέες ή υπό ίδρυση Ανεξάρτητες ΜΜΕ. Για την επιχορήγηση το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 70% του ανώτατου του ΧΠΕ εκτός από τα

έργα που εντάσσονται στο άρθρο 12 που θα λάβουν

100% του ποσοστού του

ΧΠΕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επενδύσεις Καινοτοµικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φοροαπαλλαγή, επιδότηση χρηµατοδοτικής

µίσθωσης, επιδότηση

κόστους δηµιουργούµενης απασχόλησης, επιχορήγηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε ΧΠΕ εκτός από τα επενδυτικά

σχέδια που θα ενισχυθούν µε επιχορήγηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκριτική

Αξιολόγηση

Δικαιούχοι: µόνο ΜΜΕ για επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε ανάπτυξη τεχνολογίας, καινοτοµικά προϊόντα και υπό προϋποθέσεις. Για την επιχορήγηση το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 70% του ανώτατου του ΧΠΕ εκτός από τα

έργα που εντάσσονται στο άρθρο 12 που θα λάβουν

100% του ποσοστού του

ΧΠΕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνέργειες &

Δικτυώσεις

Φοροαπαλλαγή, επιδότηση χρηµατοδοτικής

µίσθωσης, επιδότηση κόστους δηµιουργούµενης απασχόλησης, επιχορήγηση

 

Σύµφωνα µε ΧΠΕ εκτός από τα επενδυτικά

σχέδια και τα επιπλέον ποσοστά του άρθρου 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκριτική

Αξιολόγηση

 

Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στους φορείς που διαχειρίζονται τα clusters (τουλάχιστον 4 –

6 επιχειρήσεων ανάλογα

µε την γεωγραφική περιοχή)

 

Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί-Ταµεία Συµµετοχών

 

 

Δάνεια, ή χορηγίες

 

 

Αναµένεται εξειδίκευση

 

 

 

 

 

 

Ολοκληρωµένα Χωρικά και κλαδικά Σχέδια

Φοροαπαλλαγή, επιδότηση χρηµατοδοτικής

µίσθωσης, επιδότηση

κόστους δηµιουργούµενης απασχόλησης, επιχορήγηση

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναµένεται εξειδίκευση

 

 

 

Άµεση και Συγκριτική Αξιολόγηση κατά περίπτωση έργων

Σε κάθε επενδυτικό σχήµατα είναι

υποχρεωτική η συµµετοχή τουλάχιστον 8 δικαιούχων του άρθρου 52. Οι Μεγάλες επιχειρήσεις δεν ενισχύονται µε το κίνητρο της επιχορήγησης.

 

 

 

 

 

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

 

Σταθεροποίηση ισχύοντος κατά την αίτηση υπαγωγής συντελεστή φορολογίας ή φοροαπαλλαγή, ταχεία αδειοδότηση

 

 

 

 

Φοροαπαλλαγή έως 10% του ενισχυόµενου κόστους

 

 

 

 

 

 

Άµεση αξιολόγηση

Επιλέξιµος προϋπολογισµός: άνω των 20εκ ευρώ και δηµιουργία τουλάχιστον 2 θέσεων εργασίας ανά 1εκ ευρώ επιλέξιµου κόστους επένδυσης

Υποβολή επενδυτικών σχεδίων

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται, ανάλογα µε το ύψος του προϋπολογισµού του κάθε επενδυτικού σχεδίου:

–      Στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας,

Ανάπτυξης και Τουρισµού

–      Στην  Διεύθυνση  Περιφερειακής   Αναπτυξιακής   Πολιτικής  του  Υπουργείου

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

–      Στις  Διευθύνσεις   Αναπτυξιακού   Προγραµµατισµού   των  Περιφερειών   της

Χώρας,

Για την υποβολή  κάθε επενδυτικού  σχεδίου,  υποβάλλεται  παράβολο  το ύψος  του οποίου καθορίζεται ανάλογα µε το επιλέξιµο ύψος του κάθε επενδυτικού σχεδίου και η ανώτατη αξία αυτού ανέρχεται σε 50.000ευρώ.

Διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγµατοποιείται από έναν αξιολογητή, µε την συγκριτική ή την άµεση αξιολόγηση.

Παρέχεται   η  δυνατότητα   ένστασης  κατά  των  αποτελεσµάτων   του  προσωρινού

πίνακα αποτελεσµάτων, και στη συνέχεια δηµοσιεύεται ο οριστικός πίνακας αποτελεσµάτων της βαθµολογίας των εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων.

Υλοποίηση και ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων

Έναρξη εργασιών: µετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

Οι έλεγχοι ενός επενδυτικού σχεδίου µπορεί να είναι:

v Τακτικός (µετά από αίτηµα του φορέα επένδυσης – Διοικητικός ή Επιτόπιος)

Διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

50% ολοκλήρωση  οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου της επένδυσης

100%    ολοκλήρωση    οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου  της

επένδυσης και  έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Ακολουθεί έλεγχος πληρότητας  της έκθεσης η οποία καταρτίζεται  από τα µέλη του οργάνου ελέγχου και ακολουθεί η έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.

Τροποποιήσεις    αποφάσεων   υπαγωγής   –   Έγκριση   µεταβολών   µετά   την ολοκλήρωση

Αιτήµατα τροποποίησης των όρων της απόφασης υπαγωγής υποβάλλονται

–       καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης  του έργου και έως την υποβολή αιτήµατος τελικού ελέγχου

–       η  αρµόδια  υπηρεσία  οφείλει  να  απαντήσει  εντός  90  ηµερών  από  την υποβολή του αιτήµατος

–       το   αίτηµα   θα   πρέπει    να   πληροί   συγκεκριµένες    προϋποθέσεις    και υποβάλλεται για συγκεκριµένους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 17

–      το αίτηµα τροποποίησης συνοδεύεται από παράβολο

Προθεσµία ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου

Έως 3 έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης υπαγωγής

Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης

Έως 2 έτη, άπαξ, από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης.

Προϋποθέσεις για παράταση χρόνου υλοποίησης της επένδυσης

–       Ηλεκτρονική   υποβολή   αιτήµατος   παράτασης   προ  της  λήξης   της προθεσµίας ολοκλήρωσης

–      Υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου

Λοιπά θέµατα για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων

Για  την  πιστοποίηση   ολοκλήρωσης   και  έναρξης   παραγωγικής   λειτουργίας   της επένδυσης  απαιτείται  κατάθεση  σχετικού  αιτήµατος  ελέγχου  µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες το αργότερο εντός 60 ηµερών από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ειδάλλως το έργο θεωρείται ως µη ολοκληρωµένο και ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής.

Με την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης συγκεκριµενοποιείται – µεταξύ άλλων –

και η ηµεροµηνία πραγµατικής ολοκλήρωσης της επένδυσης ενώ απαγορεύεται ρητά η αύξηση του συνολικά ενισχυόµενου κόστους.

Δεν προβλέπεται  λήψη προκαταβολής.  Για την καταβολή των ενισχύσεων  ισχύουν διαφορετικές  πρακτικές  ανά είδος ενίσχυσης  όπως ορίζεται στην οικεία   Απόφαση Υπαγωγής.   Δειγµατοληπτικά   αναφέρεται   ότι  για  την  φορολογική   απαλλαγή   το δικαίωµα έναρξης χρήσης τεκµαίρεται µε την πιστοποίηση του 50% της επένδυσης και εκτείνεται  έως  15 φορολογικά  έτη,   για την επιχορήγηση  ποσό  50%  δυνητικά καταβάλλεται µετά την πιστοποίηση του 50% της επένδυσης και το υπόλοιπο 50% ή το  σύνολό  της  καταβάλλεται  µετά  την  έκδοση  της  Απόφασης  Ολοκλήρωσης  και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, για την επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing)   καταβάλλεται   το   δικαιούµενο   ποσό   σε   εξαµηνιαίες   δόσεις   υπό   την προϋπόθεση  πιστοποίησης  από το αρµόδιο όργανο του συνόλου  του µισθωµένου εξοπλισµού στη µονάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες έλα σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Αργυρός Γιάννης 2106926590.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting