• Home
 • Νέα
 • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ποσοστά ενίσχυσης – Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ποσοστά ενίσχυσης – Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων.

21/06/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Αναπτυξιακός νόμος: έως 55%, Αναμενόμενη αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά  ενίσχυσης,  τα οποία  σύµφωνα  µε τον  Εγκεκριµένο  Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων   ισχύουν έως την 31-12-2017, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

 

Περιφέρειες NUTS  2

 

Περιφέρειες NUTS  3                      Μ

Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ανά μέγεθος Επιχείρησης
 

01.07.2014 – 31.12.2017

 

01.01.2018 – 31.12.2020

 

Μεγάλες

 

Μεσαίες

 

Μικρές

 

Μεγάλες

 

Μεσαίες

 

Μικρές

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ
 

EL  11  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

& ΘΡΑΚΗ

 

 

25%

 

 

35%

 

 

45%

 

 

25%

 

 

35%

 

 

45%

EL 12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 25% 35% 45% 25% 35% 45%
EL 14  ΘΕΣΣΑΛΙΑ 25% 35% 45% 25% 35% 45%
EL 21 ΗΠΕΙΡΟΣ 25% 35% 45% 25% 35% 45%
EL 23  ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 25% 35% 45% 25% 35% 45%
EL 25  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 25% 35% 45% 25% 35% 45%
EL 41  ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 25% 35% 45% 25% 35% 45%
2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ
2α. Προκαθορισμένες περιοχές γ (πρώην περιφέρειες α)
EL 13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  25%  35%  45%  25%  35%  45%
EL 131 Γρεβενά 15% 25% 35% 10% 20% 30%
EL 132 Καστοριά 15% 25% 35% 15% 25% 35%
EL 133 Κοζάνη 15% 25% 35% 10% 20% 30%
EL 134 Φλώρινα 15% 25% 35% 15% 25% 35%
EL 22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 15% 25% 35% 10% 20% 30%
EL 43  ΚΡΗΤΗ 15% 25% 35% 10% 20% 30%
2β. Προκαθορισμένες  περιοχές γ (αραιοκατοικημένες  περιοχές)
EL 24 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
EL 243 Ευρυτανία 15% 25% 35% 15% 25% 35%
2γ. Μη προκαθορισμένες περιοχές γ
EL 30 ΑΤΤΙΚΗ 10% 20% 30% 10% 20% 30%
EL 42 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 10% 20% 30% 10% 20% 30%
EL 24 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
EL 241 Βοιωτία 10% 20% 30% 10% 20% 30%
 

EL 244 Φθιώτιδα

 

10%

 

20%

 

30%

 

10%

 

20%

 

30%

EL 242 Εύβοια 10% 20% 30% 10% 20% 30%
EL 245 Φωκίδα 10% 20% 30% 10% 20% 30%


Σκοπός:

α. εξωστρέφεια και καινοτοµικότητα

β. δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας

γ. αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας µε έµφαση στην απασχόληση εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού, προκειµένου να αναστραφεί το ρεύµα φυγής νέων επιστηµόνων

δ. προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων

ε. υψηλή προστιθέµενη αξία

στ.βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

ζ. έξυπνη εξειδίκευση

η. ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και εν γένει στήριξη της κοινωνι κής και αλληλέγγυας οικονοµίας

θ. ενθάρρυνση συγχωνεύσεων

ι. τοµές και παρεµβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για την ενίσχυση της υγιούς και στοχευµένης επιχειρηµατικότητας µε ειδική έµφαση στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα

ια. επανεκβιοµηχάνιση της χώρας

ιβ. υποστήριξη περιοχών µε µειωµένη αναπτυξιακή δυναµική και τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων

 

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

Η συµµετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να γίνει είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε µε εξωτερική χρηµατοδότηση, µε την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτι κού κόστους δεν περιέχει καµία κρατική ενίσχυση, δηµόσια στήριξη ή παροχή

 

Ελάχιστούψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων ορίζεται µε βάση το µέγεθος του φορέα:

α. για µεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ

β. για µεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς και για ε πιχειρηµατικές συστάδες (cluster), στο ποσό των250.000 ευρώ

γ. για µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ

δ. για πολύ µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ

ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τις Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000 ευρώ

 

Περιεχόµενο επενδυτικού σχεδίου

Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριµένα να πληρούν µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. δηµιουργία νέας µονάδας

β. επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας

γ. διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν

δ. θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης µονάδας

ε. απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηµατική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται µε τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των µετοχών µιας επιχείρησης.

Έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

Δικαιούχοι υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων:

α. ατοµική επιχείρηση

β. εµπορική εταιρεία

γ. συνεταιρισµός

δ.Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Αγροτικοί Συνε- ταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Ε-ταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ)

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, µε την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δηµοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή κοινοπραξίας µε την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

ζ. δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

αα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δηµόσιου σκοπού

ββ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

γγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους µε δηµόσιους πόρους για το διάστηµα τήρησης των µακροχρόνιων υ ποχρεώσεων του άρθρου 21.

 

Επιλέξιµες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Επιλέξιµες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρµογή των καθεστώτων ενισχύσεων είναι οι εξής:

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού,

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

γ. το µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 

Οι επιλέξιµες δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού είναι οι εξής:

α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας στα άτοµα µε αναπηρία, καθώς και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάµενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, µηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός), ή και µέρους των στοιχείων ενεργητικού µιας παραγωγικής µονάδας, προκειµένου για ενισχυόµενη ΜΜΕ

γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των µεταφορικών µέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας.

δ. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση, και µε τον όρο ότι στη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισµός θα περιέλθει στην κυριότητα του µισθωτή κατά τη λήξη της σύµβασης.

ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισµού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και µηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

Οι επιλέξιµες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:

α. µεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων

β. συστήµατα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικού και συστηµάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

 

Για τις µεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιµες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν µπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαµορφώνεται στο 75%

 

Επιλέξιµες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 1. Επενδυτικές δαπάνες για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε µελέτες και αµοιβές συµβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και δεν µπορεί να αποτελούν αντικείµενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται µε τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης
 2. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις
 3. Δαπάνες καινοτοµίας για ΜΜΕ
 4. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία για ΜΜΕ
 5. Δαπάνες για συνεργατικούς σχηµατισµούς καινοτοµίας (επιχειρηµατικές συστάδες καινοτοµίας – cluster καινοτοµίας)
 6. Επενδυτικές δαπάνες για µέτρα ενεργειακής απόδοσης
 7. Επενδυτικές δαπάνες για τη συµπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 8. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
 9. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης
 10. Δαπάνες για την αποκατάσταση µολυσµένων χώρων

 

Είδη Ενισχύσεων

α. Φορολογική απαλλαγή:υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεµατικό

β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,

γ. επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη

δ. επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης

ε. σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος

στ. χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κινδύνου µέσω ταµείου συµµετοχών

 

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

α. Εξωστρεφείς επιχειρήσεις

β. καινοτόµες επιχειρήσεις

γ. ανεξάρτητες µικροµεσαίες επιχειρήσεις

δ. επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους

ε. συνεταιρισµούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτι-κές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ),

στ. επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους

ζ. επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξηµένη προστιθέµενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρόνο της έκδοσης της απόφασης προ- κήρυξης, σε σχέση µε το µέσο όρο του κλάδου τους

η. επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόµενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηµατικά Πάρκα (Ε.Π.)

θ. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές (ορεινή, παραμεθόρια, νησιωτική, περιοχές που παρουσιάζουν πληθυσµιακή µείωση)

ι. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές µε ιδιαίτερα αυξηµένες προσφυγικές και µεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυµνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάµος, Σύµη, Χίος

 

Προθεσµία ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου

Έως 3 έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης υπαγωγής

 

Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης

Έως 2 έτη, άπαξ, από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης.

 

ΕΣΠΑ ανοιχτό για υποβολές

Έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

Εγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων και δωρεάν υπηρεσίες

 

 Η ILF consulting

Aναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων. Καλέστε μας στο 210 6926590.

Για περισσότερη ενημέρωση – δικαιολογητικά – και προσφορά συνεργασίας ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

Αργυρός Γιάννης 2106926590.

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting