• Home
 • Νέα
 • ETEAN – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων 01/06/2016.

ETEAN – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων 01/06/2016.

26/5/2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

ΕΣΠΑ ανοιχτό για υποβολές 

Η ILF consulting

Αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά : την αξιολόγηση , την σύνταξη, την υποβολή, την εκπόνηση έργου, διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων.

 

Δωρεάν Έλεγχος δυνατοτήτων επιδότησης

 

Eγγύηση επιτυχίας επιδοτούμενων προγραμμάτων

 

Δείτε ακόμα : 

ΑΜΕΣΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ  <όλες οι κατηγορίες δικαιούχων > .

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΤΕΑΝ

Η ILF consutling αναλαμβάνει : 

Η ILF consulting προετοιμάζει φακέλους χρηματοδότησης για δάνεια που αφορούν αιτήματα για  κεφάλαια κίνησης είτε για επενδυτικούς σκοπούς από το ΕΤΕΑΝ.
Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας, εγγυάται πλήρη επιτυχία της πορείας της χρηματοδότησης ή του δανείου, υποβάλλοντας πλήρη και εμπεριστατωμένο φάκελο που περιέχει επενδυτικό σχέδιο και προτεινόμενο προϋπολογισμό και συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Επιπρόσθετα η ILF consulting υποστηρίζει το σχέδιο σε όλα του τα στάδια μέχρι τελικής εγκρίσεως καθώς και απολογιστικά.
Είμαστε στην διάθεσή σας για  περισσότερες διευκρινήσεις και ενημέρωση.

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια ΕΤΕΑΝ – Δράση «ΤΕΠΙΧ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

 

Γενική περιγραφή
Η Εθνική Τράπεζα, στηρίζοντας ενεργά την ελληνική επιχειρηματικότητα συμμετέχει στη Δράση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων και για την χρηματοδότηση, με νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, νέων και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Όροι και προϋποθέσεις

Σκοπός

 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίωνενταγμένων ή μη σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης (Ν. 3299/2004 κ.α.), τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος
 • Χορήγηση δανείων κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού,για δαπάνες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο, με την αίτηση δανειοδότησης, επιχειρηματικό σχέδιο.

 

Ύψος δανείου ανά επιχείρηση

 • Για επενδυτικά δάνεια, από € 10.000 έως € 800.000
 • Για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, από € 10.000 έως € 300.000

 

Διάρκεια δανείου

 • Για επενδυτικά δάνεια, από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη
 • Για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, έως 48 μήνες.

 

Επιτόκιο

Μηδενικό επιτόκιο για το 50% του δανείου, λόγω άτοκης συμμετοχής κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Το υπόλοιπο 50% του δανείου επιβαρύνεται με το ισχύον βασικό επιτόκιο για χρηματοδότηση παγίων ή αντίστοιχα για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, πλέον περιθωρίου, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, και της προβλεπόμενης εισφοράς του Ν. 128/75.

 

 

Βασικά δικαιολογητικά

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης
 2. Δικαιολογητικά των τυχόν συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων με την αιτούσα επιχειρήσεων, ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων λογιστικών τους βιβλίων (οικονομικά στοιχεία, Ε7, μετοχολόγιο/καταστατικό, κλπ)
 3. Για βιβλία Β΄ Κατηγορίας:
 • Ε1 και Ε3 των τριών τελευταίων ετών, Ε9 των φορέων (έτους 2005 και τυχόν μεταγενέστερων μεταβολών)
 • περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Απροηγούμενου και τρέχοντος έτους (όπου είναι διαθέσιμες).

          Για βιβλία Γ΄ κατηγορίας:

επιπλέον των ανωτέρω:

 • οικονομικές καταστάσεις τριών τελευταίων ετών (εφόσον υφίστανται)
 • πρόσφατο ισοζύγιο και αντίστοιχο προηγούμενης χρήσης (εφόσον υφίστανται).
 1. Ε7 των 3 τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ ή  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, θα απασχολήσει λιγότερους από 250 εργαζόμενους – ΕΜΕ ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό
 1. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή για τις νεοϊδρυθείσες άδεια εγκατάστασης ή νόμιμη απαλλαγή ή έναρξη επιτηδεύματος και τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές από Δ.Ο.Υ.
 1. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
 1. Για επενδυτικά δάνεια:
 • Απόφαση υπαγωγής σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης και ο πλήρης φάκελος της αίτησης υπαγωγής (σε περίπτωση που η απαιτούμενη επιστολή Τράπεζας έχει χορηγηθεί από άλλη Τράπεζα) ή επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος και Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποβολής αιτήματος υπαγωγής της επένδυσης σε Πρόγραμμα Κρατικής Ενίσχυσης
 • Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ύπαρξης της ίδιας συμμετοχής
 • Προσφορές, προτιμολόγια για τις υπό χρηματοδότησης δαπάνες, προϋπολογισμός επένδυσης, σχέδια εγκατάστασης κλπ.

       Για δάνεια κεφαλαίου κίνησης:

 • επιχειρηματικό σχέδιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος
 1. Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από την επιχείρηση, σχετική με τη συσσώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (Κανόνας De minimis) και τη συμμόρφωση της επιχείρησης με το εκάστοτε κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο περί «κρατικών ενισχύσεων»
 1. Υπεύθυνη Δήλωση περί ανεξαρτησίας ή μη της επιχείρησης.

 

 

Γεωγραφική κατανομή κονδυλίων

Η γεωγραφική κατανομή των παρεχόμενων κονδυλίων θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΑ ΔΑΝΕΙΩΝ
Αττική 229.486.000
Κεντρική Μακεδονία 91.918.000
Δυτική Μακεδονία 13.941.000
Νότιο Αιγαίο 13.582.000
Στερεά Ελλάδα 21.535.000
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 179.538.000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 550.000.000

 

Τα επενδυτικά δάνεια εντάσσονται στη γεωγραφική περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, ενώ τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης στην έδρα της επιχείρησης.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων 01/06/2016.

Για την κίνηση του λογαριασμού σας, αποστέλλεται ενημερωτικό statement, ανέξοδα, ανά τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση εκδίδεται βεβαίωση χρεωθέντων τόκων για φορολογική χρήση.

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω

Εδώ, Δίνουμε Λύση

 

 

 

 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting