Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 8/4/2016 : Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση έργων για την υποστήριξη θυμάτων βίας και εγκληματικών πράξεων

 

 

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια:
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση έργων για την
υποστήριξη θυμάτων βίας και εγκληματικών πράξεων
1. Γενικά
Το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των
τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα,
Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και
Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”. To πρόγραμμα υποστηρίζει
δράσεις όπως:
Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών,
δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.
Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού,
εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.
Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές,
καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ.
Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη μέλη που
εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία και πολιτικές.

2. Επιλέξιμες δράσεις της τρέχουσας πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση θα συγχρηματοδοτήσει δράσεις στο σκέλος Δάφνη,
το οποίο καλύπτει έργα που έχουν ως ομάδα-στόχο τα θύματα ή τα
δυνητικά θύματα βίας (π.χ. παιδιά, νεολαία, γυναίκες), καθώς και στο
σκέλος Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, το οποίο καλύπτει έργα που έχουν ως
ομάδα-στόχο τα θύματα οποιασδήποτε εγκληματικής πράξης.
Εν προκειμένω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει τις εξής δράσεις:
Σκέλος Δάφνη
Κατάρτιση σε προσωπικό και επαγγελματίες που παρέχουν
εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θύματα βίας (π.χ. παροχή ασφαλούς και
προσβάσιμου καταλύματος, νομικών συμβουλών, ιατρικής και
ψυχολογικής συμβουλευτικής υποστήριξης).
Κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων σε επαγγελματίες (αστυνομία,
δάσκαλοι, ιατρικό προσωπικό) σε σχέση με ζητήματα που αφορούν
το φύλο και τα παιδιά.
Ειδικά προγράμματα υποστήριξης για τα πλέον ευάλωτα θύματα
βίας, όπως πρόσφυγες και μετανάστες, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,
Ρομά, ηλικιωμένες γυναίκες, άστεγα παιδιά.
Δράσεις αμοιβαίας μάθησης για την ανάδειξη καλών πρακτικών,
ανάπτυξη μεθόδων εργασίας, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν σε
άλλες συμμετέχουσες χώρες.
Δράσεις ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών μεταξύ επαγγελματιών και/ή υπηρεσίες υποστήριξης για
τα δικαιώματα των θυμάτων βίας
Σκέλος Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη
Δράσεις αμοιβαίας μάθησης, ανάδειξη καλών πρακτικών, ανάπτυξη
μεθόδων εργασίας, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες
συμμετέχουσες χώρες και να βελτιώσουν την πρακτική εφαρμογή
των οποιοδήποτε δικαιωμάτων που προβλέπονται στην ενωσιακή
νομοθεσία.
Ανάπτυξη ικανοτήτων σε επαγγελματίες (αστυνομία, δικαστικοί
λειτουργοί, κοινωνικοί λειτουργοί και ιατρικό προσωπικό) σε σχέση
με ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες των θυμάτων για βοήθεια,
πληροφόρηση, υποστήριξη, προστασία και αποζημίωση.
Ανάπτυξη ικανοτήτων σε προσωπικό οργανισμών για την
υποστήριξη των θυμάτων και δικαστικών υπηρεσιών για την
ικανοποίηση των αναγκών των θυμάτων για πληροφόρηση,
πρακτικές και νομικές συμβουλές
Ανάπτυξη επικοινωνιακών εργαλείων, ανταλλαγή και παροχή
πληροφόρησης και δράσεις διάχυσης και ευαισθητοποίησης για τα
δικαιώματα των θυμάτων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.
Αναλυτικές δραστηριότητες, όπως η συλλογή δεδομένων και η
δημιουργία βάσεων δεδομένων, έρευνες, οι οποίες καλύπτουν τα
κενά στη γνώση για τα δικαιώματα των θυμάτων βίας στην ΕΕ και
υιοθέτηση μιας τεκμηριωμένης προσέγγισης προκειμένου να
αναπτυχθεί περαιτέρω η ενωσιακή πολιτική για τα δικαιώματα των
θυμάτων
3. Επιλεξιμότητα φορέων και εταιρικό σχήμα
Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, επιλέξιμοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί
οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προερχόμενοι από κράτη-μέλη
της ΕΕ ή την Ισλανδία (Σκέλος Δάφνη) εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και
της Δανίας (Σκέλος Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη). Τα έργα θα πρέπει να είναι
εθνικά (Σκέλος Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη) ή διακρατικού χαρακτήρα (και
για τα δύο Σκέλη) στο πλαίσιο μιας σύμπραξης με τη συμμετοχή φορέων
από τουλάχιστον 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.
4. Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.019.357
ευρώ (Σκέλος Δάφνη) και 2.000.000 ευρώ (Σκέλος Πρόσβαση στη
Δικαιοσύνη). Το ύψος της ζητούμενης χρηματοδότησης και για τα δύο
Σκέλη δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 75.000€. Το δε ποσό της
ενωσιακής χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των
συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. Τα σχέδια πρέπει να έχουν
μέγιστη διάρκεια 24 μηνών

5. Προθεσμία υποβολής
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
PRIAMOS το αργότερο ως τις 8 Απριλίου 2016

Η ILF consulting
Αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά : την εύρεση εταίρων, την αξιολόγηση , την σύνταξη, την υποβολή, την εκπόνηση έργου, διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων.
Για περισσότερη ενημέρωση – δικαιολογητικά – και προσφορά συνεργασίας ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.
Καλέστε μας στο 210 6926590
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αργυρός Γιάννης

 

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας και ISO 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας για Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας απο την ILF consulting team

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  ΕΔΩ

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση
 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting