Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

 

(ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020)
ΔΡΑΣΗ 1.b.6.I – “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ RIS3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Δράση 1.b.6.I “Ανάπτυξη έργων επίδειξης – εφαρμογής αποτελεσμάτων έρευνας στο πεδίο της
δημιουργικής οικονομίας και ειδικότερα στους τομείς Τουρισμού – Πολιτισμού της RIS3 Περιφέρειας
Αττικής” εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ATTIKH” 2014 – 2020 και έχει ως
βασικό σκοπό την υλοποίηση επιδεικτικών και πιλοτικών εφαρμογών αποτελεσμάτων έρευνας στα
πεδία εξειδίκευσης των τομέων Τουρισμού – Πολιτισμού.
Η συγκεκριμένη Προδημοσίευση αφορά αποκλειστικά στους παρακάτω τομείς της εγκεκριμένης
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής:
(α) Τουρισμός
(β) Πολιτισμός
Στους παραπάνω τομείς περιλαμβάνονται επίσης εφαρμογές ενσωματωμένων συστημάτων και
καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ομάδα – Στόχος της Πρόσκλησης αποτελούν:
(1) οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή οι σχηματισμοί οποιασδήποτε μορφής αυτών με
τουλάχιστον ένα (1) αυτόνομο – ολοκληρωμένο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), ή
(2) οι MME / σχηματισμοί οποιασδήποτε μορφής ΜΜΕ με συνεργασία είτε με Ερευνητικό Κέντρο /
Ίδρυμα, είτε με ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, με έδρα στην Ελληνική Επικράτεια.
Είναι επίσης επιτρεπτή η συμμετοχή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με
δραστηριότητα στους αντίστοιχους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Σκοπός της παρούσας Δράσης, και κατ’ επέκταση της Ομάδας – Στόχου, αποτελεί η υλοποίηση
ερευνητικών και καινοτομικών έργων, στους τομείς του Τουρισμού – Πολιτισμού, σύμφωνα με όσα
έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία της πρώτης Προπαρασκευαστικής Ημερίδας για την Επιχειρηματική
Ανακάλυψη, που έχει διεξαχθεί στην Περιφέρεια Αττικής το διάστημα 07 & 08–12–2015
Επισημαίνεται ότι δεν αποκλείεται η υποβολή άλλων Προτάσεων, συναφών με τους τομείς του
Τουρισμού – Πολιτισμού, έστω και αν δεν αναδείχθηκαν μέσω της διαδικασίας της Επιχειρηματικής
Ανακάλυψης από την ανωτέρω Ημερίδα
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, οι Φορείς των Προτάσεων δύνανται να αποτελούνται από:
(1) Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ. Ως υφιστάμενη ΜΜΕ ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας Προδημοσίευσης.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι οποίες θα
συμμετέχουν σε υποβολή ερευνητικής πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι
ακόλουθες σωρευτικά:
(α) να έχουν την έδρα τους στην Ελληνική Επικράτεια, και να πραγματοποιήσουν την δραστηριότητά
τους για τη συγκεκριμένη Πρόταση και τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Αττικής,
(β) να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού /
εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή
Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις,
(γ) να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
(δ) να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια που δίνεται στο δίκαιο περί
Κρατικών Ενισχύσεων (βλέπε ορισμό προβληματικής επιχείρησης στον Κανονισμό ΕΕ 651/2014),
(ε) να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
(2) ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
Τα ανωτέρω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία έχουν την έδρα τους στην Ελληνική Επικράτεια, πρέπει
να πραγματοποιήσουν την ερευνητική δραστηριότητα και τις αντίστοιχες δαπάνες για τη συγκεκριμένη
Πρόταση στην Περιφέρεια Αττικής.
(3) Ερευνητικά Κέντρα / Ιδρύματα
Τα ανωτέρω Ερευνητικά Ιδρύματα, τα οποία έχουν την έδρα τους στην Ελληνική Επικράτεια, πρέπει
να πραγματοποιήσουν την ερευνητική δραστηριότητα και τις αντίστοιχες δαπάνες για τη συγκεκριμένη
Πρόταση στην Περιφέρεια Αττικής.
(4) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
Τα Ν.Π.Ι.Δ. πρέπει να έχουν ως κύριο σκοπό δραστηριότητας, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό
τους κατά την έκδοση της παρούσας Προδημοσίευσης, έναν (1) τουλάχιστον από τους τομείς της
Πρόσκλησης (Τουρισμός – Πολιτισμός – Τ.Π.Ε.).
Τα Ν.Π.Ι.Δ. πρέπει να πραγματοποιήσουν την δραστηριότητά τους, στο πλαίσιο της ενδεχόμενης
συμμετοχής τους σε μία Πρόταση, και τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Αττικής.__
Οι σχηματισμοί οποιασδήποτε μορφής, που περιλαμβάνουν ΜΜΕ και Ερευνητικά Κέντρα / Ιδρύματα ή
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ή/και Ν.Π.Ι.Δ., οφείλουν να πληρούν σωρευτικά τις παραπάνω προϋποθέσεις για τους
επιμέρους φορείς τους
ΣΚΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η παρούσα Δράση 1.b.6.I έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην
έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας
και ανάπτυξης και των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στους τομείς του Τουρισμού
– Πολιτισμού για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της
ευφυούς εξειδίκευσης. Επίσης, προβλέπεται η στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας,
δοκιμαστικών δράσεων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής προϊόντων, διάδοση τεχνολογιών κτλ.
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα περιγράφονται ενδεικτικά οι δράσεις εκείνες, που προέκυψαν μέσα
από τη διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για τους τομείς του Τουρισμού – Πολιτισμού.

Η ILF consulting
Αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη παρακολούθηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ( καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου), η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά : την εύρεση εταίρων, την αξιολόγηση , την σύνταξη, την υποβολή, την εκπόνηση έργου, διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων.
Για περισσότερη ενημέρωση – δικαιολογητικά – και προσφορά συνεργασίας ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.
Καλέστε μας στο 210 6926590
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αργυρός Γιάννης

 

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας και ISO 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας για Δήμους και Ν.Π.Π.Δ- Ν.Π.Ι.Δ όλης της Ελληνικής Επικράτειας απο την ILF consulting team

 

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  ΕΔΩ

 

Εδώ, Δίνουμε Λύση
 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting