Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση διακρατικών έργων ανάπτυξης ικανοτήτων για επαγγελµατίες, στο πλαίσιο της προώθησης και προστασίας των δικαιωµάτων του παιδιού (έως 4/5/2016)

15-2-2016

Για νέα και επικυρωμένη ενημέρωση κάντε κλικ ΕΔΩ

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ικαιώµατα, Ισότητα και Ιθαγένεια

To πρόγραµµα υποστηρίζει δράσεις όπως:

-Ανάλυση δεδοµένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών µεθοδολογιών, δεικτών, µελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.

-∆ράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγµα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεµινάρια κλπ.

-∆ράσεις αµφίδροµης µάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτοµικές προσεγγίσεις κτλ.

-Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν την ενωσιακή νοµοθεσία και πολιτικές

 

Επιλέξιµοι είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προερχόµενοι από κράτη-µέλη της ΕΕ ή την Ισλανδία Τα έργα θα πρέπει να είναι διακρατικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο µιας σύµπραξης µε τη συµµετοχή φορέων από τουλάχιστον 4 διαφορετικές επιλέξιµες χώρες.

 

Προυπολογισμός

3.300.000 ευρώ (Σκέλος ∆άφνη) και 2.000.000 ευρώ (Σκέλος Πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη).

Το ποσό της ενωσιακής χρηµατοδότησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών του έργου. Τα σχέδια πρέπει να έχουν µέγιστη διάρκεια 24 µηνών.

 

Προθεσµία υποβολής

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο ως τις 4 Μαΐου 2016.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις στο 2106926590

 

Υπηρεσίες μας …

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας  Εδω
Εδώ, Δίνουμε Λύση.
 
Intenational Legal Finance Tax Consulting
© 2013-2015 ILF Consulting