∆ιαδικασίες και ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνοµολόγηση δανείων µε ∆ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις και Νοµικά Πρόσωπα αυτών µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους µε το Τ.Π και ∆ανείων ή µε Πιστωτικά Ιδρύµατα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού

11/03/2015

∆ιαδικασίες και ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνοµολόγηση δανείων µε ∆ήµους, Περιφέρειες, Συνδέσµους, Ενώσεις και Νοµικά Πρόσωπα αυτών µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους µε το Τ.Π και ∆ανείων ή µε Πιστωτικά Ιδρύµατα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, σε εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/A/24-12-2014)

∆ικαιούχοι:

∆ήµοι, Περιφέρειες, Σύνδεσµοι, Ενώσεις και Νοµικά Πρόσωπα αυτών . Υποχρεώσεις που υπάγονται στην αναχρηµατοδότηση: • Ήδη συναφθέντα δάνεια µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδος και του εξωτερικού. • Ήδη συναφθέντα δάνεια µε το Τ.Π και ∆ανείων.

 

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά

Α] ∆ικαιολογητικά σκοπιµότητας του δανείου

I] ∆ικαιολογητικά σκοπιµότητας του δανείου

1) Απόφαση του ∆ηµοτικού / Περιφερειακού Συµβουλίου, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου , της Ένωσης, του Νοµικού Προσώπου αυτών για τη υπαγωγή στην αναχρηµατοδότηση προς εξυγίανση, όπου θα αναφέρονται: – Το ποσό των προς αναχρηµατοδότηση δανείων. – Ο σκοπός χορήγησης κάθε δανείου. – Tο επιτόκιο κάθε δανείου. – H διάρκεια κάθε δανείου. – To είδος της παρεχόµενης εγγύησης κάθε δανείου [εκχωρούµενα έσοδα κλπ].

2) Αίτηση του αρµοδίου οργάνου του υποψηφίου δανειολήπτη προς το Ταµείο.

3) Βεβαίωση του/των Πιστωτικών Ιδρυµάτων από την οποία θα προκύπτει το αρχικό ποσό του συναφθέντος δανείου και το υπόλοιπο δανείου που αποµένει προς χρηµατοδότηση/αναχρηµατοδότηση. 4) Αν ο δανειολήπτης είναι ΝΠ∆∆ των ΟΤΑ, απαιτείται επιπλέον απροθυµία της αγοράς προκειµένου να χορηγηθεί το εν λόγω δάνειο.

5) Πρόγραµµα αποκατάστασης οικονοµικής λειτουργίας του υποψηφίου δανειολήπτη εγκεκριµένο από το αρµόδιο όργανο διοίκησης ή την αρµόδια ελεγκτική αρχή, συνοδευόµενο από έκθεση εκτίµησης ορκωτών λογιστών, η οποία αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονοµική θέση του, όπως επίσης και την οικονοµική κατάστασή του όπως έχει διαµορφωθεί.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο  2106926590

Η ILF consulting  υποστηρίζει όλη την παραπάνω διαδικασία συντάσσοντας τις παραπάνω εκθέσεις καθώς και τον φάκελο υποβολής και τους πίνακες οικονομικής ανάλυσης, ώστε ο φορέας  να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα της συγκέντρωσης των υποχρεώσεων και τις μείωσης των ποσών του τελικού δανεισμού.

 

Σχετικές μας υπηρεσίες :

                                                        Ζήτα Προσφορά Λογιστικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες ILF consulting για ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.                                  

Λογιστικές – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες ILF consulting

 

 Αν θέλετε να δείτε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας μας  με τις προσφορές και τα οικονομικά πακέτα κάνε κλικ  εδώ

 

Πού θα απευθυνθώ  click εδώ

Εάν θέλετε να λαμβάνετε νέα και προσφορές από την εταιρεία μας εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ

Εδώ, Δίνουμε Λύση.