Χορήγηση Δανείων σε Δήμους Ο.Τ.Α. και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων απευθύνονται σε:

  • Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
  • Συνδέσμους και ενώσεις ΟΤΑ
  • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) των ΟΤΑ
  • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
  • Δημόσιους φορείς όπως νοούνται στη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.3389/2005 (Α’232) “Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα”

 

Σκοπός των Δανείων είναι:

  • Η εκτέλεση έργων υποδοµής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συµφέροντος, µε ή χωρίς τη σύµπραξη του ιδιωτικού τοµέα καθώς και η εκπόνηση µελετών για την ωρίµανση και την εκτέλεση των έργων αυτών,
  • Η προµήθεια ή μίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού για την εξ ιδίωνεκτέλεση των έργων
  • Η καταβολή αποζηµιώσεων για απαλλοτριώσεις ακινήτων στο πλαίσιοεκτέλεσης των έργων.
  • Η εξυγίανση − µόνο των ΟΤΑ, των συνδέσµων, ενώσεων και νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α.

Σκοπός των δανείων προς τους Φορείς της περίπτωσης ε ανωτέρω, είναι η εκτέλεση έργων για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ή έργων γενικού συµφέροντος.

Η εξειδικευμένη ομάδα της ILF consulting αναλαμβάνει τη σύνταξη του φακέλου και τις μελέτες για την υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δανειοδότησης ενημερωθείτε εντελώς δωρεάν πατήστε εδώ  ή συμπληρώστε ηλεκτρονικά τη φόρμα ενημέρωσης πατώντας εδώ.